Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. KrunkerAimbot - Free krunker.io aimbot

  Tác giả
  Terraio
  Cài đặt hàng ngày
  309
  Số lần cài đặt
  373
  Đánh giá
  0 0 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  183
  Số lần cài đặt
  128.855
  Đánh giá
  1260 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 音视频通用下载器 - 下载所有网站上的音乐、视频。单击页面最右边的《 来打开捕获列表,双击捕获列表来关闭它。

  Tác giả
  程SamSam0230
  Cài đặt hàng ngày
  176
  Số lần cài đặt
  11.784
  Đánh giá
  42 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. bilibili视频下载 - 用于下载哔哩哔哩(bilibili)视频,一键跳转至下载网页

  Tác giả
  JsGreenHand
  Cài đặt hàng ngày
  142
  Số lần cài đặt
  8.771
  Đánh giá
  20 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Pixiv Plus - Focus on immersive experience, 1. Block ads, directly access popular pictures 2. Use user to enter the way to search 3. Search pid and uid 4. Display original image and size, picture rename, download original image | gif map | Zip|multiple map zip 5. display artist id, artist background image 6. auto load comment 7. dynamic markup work type 8. remove redirection 9. single page sort 10. control panel select desired function github: https:/ /github.com/Ahaochan/Tampermonkey, welcome to star and fo

  Tác giả
  Ahaochan
  Cài đặt hàng ngày
  139
  Số lần cài đặt
  42.803
  Đánh giá
  366 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 解除各大文档站,小说站的复制限制,右键限制(无需任何设置即可突破限制) - 解除知乎、360doc、百度阅读、17k、文起书院、逐浪、红薯网等大部分网站复制、剪切、选择文本、右键菜单的操作限制。(补充一下,代码是由:骚气人生 代码修改而来,在功能完全保留的情况下,去除破解视频VIP的脚本,加上淘宝脚本 )

  Tác giả
  max su
  Cài đặt hàng ngày
  194
  Số lần cài đặt
  11.645
  Đánh giá
  31 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  103
  Số lần cài đặt
  226.739
  Đánh giá
  809 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Split dan Macro untuk Bubble.am - Shift is split, Q is macro

  Tác giả
  TukangTIDUR
  Cài đặt hàng ngày
  112
  Số lần cài đặt
  264.645
  Đánh giá
  59 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 搜索引擎,搜索结果智能去重 + 广告过滤[用于百度、360、搜狗、必应] + 黑名单广告过滤 - 脚本在不改变搜索结果和样式的基础上,通过相似度算法(Levenshtein Distance)进行重复内容判断,同时去掉搜索结果页面的广告。google被墙了,像百度、360、搜狗、必应等搜索引擎都是一丘之貉,想好好使用搜索引擎,还是用插件吧!免得被坑~,远离重复、远离广告、远离莆田系......,添加黑名单广告过滤,大家觉得那些网站的广告很恶心,让人厌烦,可以给我反馈,后面我统一添加......

  Tác giả
  匆匆过客
  Cài đặt hàng ngày
  132
  Số lần cài đặt
  28.619
  Đánh giá
  115 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. krunker.io-AimBot - This is krunker.io's AimBot hack script

  Tác giả
  KryptosNiteYT
  Cài đặt hàng ngày
  123
  Số lần cài đặt
  11.040
  Đánh giá
  3 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 百度网盘直接下载助手修改版 - 网盘内和分享页均显示[下载助手]按钮,支持获取直接下载链接+压缩下载链接;

  Tác giả
  yi ming
  Cài đặt hàng ngày
  112
  Số lần cài đặt
  457.930
  Đánh giá
  688 1 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Greasyfork Search with Sleazyfork Results include - Merge adult results of sleazyfork into greasyfork when the script is no longer anonymously available, add rating score and version for scripts then

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  164
  Số lần cài đặt
  75.746
  Đánh giá
  1087 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Google网页翻译 - 不跳转Google翻译页面的整页翻译

  Tác giả
  田雨菲
  Cài đặt hàng ngày
  142
  Số lần cài đặt
  49.565
  Đánh giá
  192 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 百度文库VVV下载 - 下载百度文库的doc或者pdf

  Tác giả
  huohuaqi
  Cài đặt hàng ngày
  170
  Số lần cài đặt
  2.272
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 万能工具箱 - 这是一个万能工具箱,我们的目标是你能用到的,这里都有!欢迎提交问题!目前已支持网页图片一键打包下载,爱奇艺腾讯等视频网站的VIP视频解析,QQ音乐、网易音乐等音乐网站的音乐解析下载,屏蔽百度搜索广告,闲鱼搜索框,自动查找百度提取码,知乎视频下载,百度网盘下载,接触右键限制,百度文库解析下载,网页图片预览

  Tác giả
  xavier_dev
  Cài đặt hàng ngày
  81
  Số lần cài đặt
  8.909
  Đánh giá
  49 1 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Simple YouTube MP3 Button - Adds a download button to YouTube videos which allows you to download the MP3 of the video without having to leave the page

  Tác giả
  Arari
  Cài đặt hàng ngày
  102
  Số lần cài đặt
  135.051
  Đánh giá
  275 12 23
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Bilibili Evolved - 增强哔哩哔哩Web端体验: 下载视频, 音乐, 封面, 弹幕; 自定义播放器的画质, 模式, 布局; 自定义顶栏, 删除广告, 使用夜间模式; 以及增加对触屏设备的支持等.

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  136
  Số lần cài đặt
  21.280
  Đánh giá
  179 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 智能划词翻译 - 划词翻译,自动切换谷歌翻译和有道词典

  Tác giả
  田雨菲
  Cài đặt hàng ngày
  128
  Số lần cài đặt
  44.082
  Đánh giá
  259 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Krunkbot - Krunkerio Mods Features: Show FPS, Aim Fire, Auto Bunny, ESP, Adblock, Change Background

  Tác giả
  goldenscripts
  Cài đặt hàng ngày
  100
  Số lần cài đặt
  2.227
  Đánh giá
  1 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 谷歌访问助手默认打开2345网站的问题破解 - 我不想一直使用百度,我想科学上网,于是我安装了“谷歌访问助手”,呵!但它竟然需要我设置默认主页的方式来永久激活!这是不能忍受的,于是本插件的目的便是用来帮你避开讨厌的2345门户网站,默认直接打开Google主页,并且仍然可以永久激活“谷歌访问助手”哦。

  Tác giả
  arnold zhao
  Cài đặt hàng ngày
  93
  Số lần cài đặt
  15.254
  Đánh giá
  87 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 百度网盘资源_搜索引擎_聚合 - 在百度云盘页面中新增百度网盘资源_搜索引擎_(争取一网打尽)

  Tác giả
  太史子义慈
  Cài đặt hàng ngày
  112
  Số lần cài đặt
  24.485
  Đánh giá
  162 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Baidu Tieba: No Login - View Baidu Tieba without login.

  Tác giả
  VA
  Cài đặt hàng ngày
  97
  Số lần cài đặt
  149.836
  Đánh giá
  716 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 聚合全网VIP视频免费在线看,普通视频去广告快速播放,聚合VIP无损音乐免费下载;知乎短视频下载 【电脑端安装后移动端可扫码观看】【此脚本长期维护更新】 - 聚合VIP视频免费在线看,普通视频去广告快速播放(若解析失败可多切换几个线路试试看),解析页面扫描二维码,移动端免费在线看,支持的网站包括但不限于:[腾讯视频]、[爱奇艺]、[优酷土豆]、[芒果tv]、[乐视视频]、[PPTV]、[搜狐视频]、[bilibili]、[AcFun]、[暴风影音]等等;聚合VIP无损音乐免费下载,支持的网站包括但不限于:[网易云音乐]、[QQ音乐]、[酷狗音乐]、[酷我音乐]、[虾米音乐]、[百度音乐]等等;知乎短视频下载,分享、保存都方便

  Tác giả
  骚气人生
  Cài đặt hàng ngày
  103
  Số lần cài đặt
  58.823
  Đánh giá
  194 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Anti-Adblock Killer | Reek - Helps you keep your Ad-Blocker active, when you visit a website and it asks you to disable.

  Tác giả
  reek
  Cài đặt hàng ngày
  103
  Số lần cài đặt
  295.468
  Đánh giá
  1094 20 43
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  106
  Số lần cài đặt
  83.202
  Đánh giá
  1102 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Krunker.io HACK script 10-7-2019 - Krunker 是一个最近热门的在线像素风枪战游戏。时间短,节奏快。适合工作之余休息娱乐一下。翻译为中文,精简页面。

  Tác giả
  Trollkanon BEAST
  Cài đặt hàng ngày
  115
  Số lần cài đặt
  3.651
  Đánh giá
  0 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 网页限制解除(精简优化版) - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  101
  Số lần cài đặt
  46.369
  Đánh giá
  193 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Krunkbot - Aimbot, Unlimited Ammo, ESP, FPS, Wall Hack, Unlimited Ammo, Speed Hack...

  Tác giả
  IamWithRules
  Cài đặt hàng ngày
  88
  Số lần cài đặt
  7.973
  Đánh giá
  3 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 超星网课助手 - 自动挂机看尔雅MOOC,支持后台、切换窗口不暂停,视频自动切换,屏蔽视频内的题目,倍速播放、进度条拖动、快进快退

  Tác giả
  wyn665817
  Cài đặt hàng ngày
  103
  Số lần cài đặt
  107.075
  Đánh giá
  369 25 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 护眼脚本 - 修改网页背景色,让网页背景色偏白的部分变成乡土黄、豆沙绿,浅色灰还有淡橄榄,更加护眼。默认护眼色是乡土黄。

  Tác giả
  neilhhw
  Cài đặt hàng ngày
  84
  Số lần cài đặt
  79.811
  Đánh giá
  537 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 1024网址更新+新帖标注+取消viidii跳转+去帖子广告+帖子内隐藏1024的回复等,修复版 - 在原版的基础上开发了此修复增强版本 [感谢原作者:sbdx、veip007] 草榴社区 - 「不定时更新网址」 「去掉60S限制」「取消viidii跳转」「种子链接转化磁链接」「去帖子广告」「阅读帖子按楼数快速跳转楼层」「帖子内隐藏1024的回复」「今日帖子加亮」「超大图片根据屏幕缩放」「快捷键:详细页J/K 上/下一个回复,F6跳转技术讨论区,【.】

  Tác giả
  一腔诗意喂了狗
  Cài đặt hàng ngày
  97
  Số lần cài đặt
  17.594
  Đánh giá
  141 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 视频VIP集合-去广告-音乐直接解析播放-VIP视频解析,接口每日更新,一键免广告免费观看各大视频网站 2019/07/22 更新 - VIP视频破解集合;支持【爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,哔哩哔哩,音悦台,PPTV,华数TV】;解析速度飞快,支持更多网站,可供选择的更多。各种VIP节点播放,并且自动解析使用对应的播放节点,更快的播放速度,更稳定的播放效果。

  Tác giả
  liheng
  Cài đặt hàng ngày
  76
  Số lần cài đặt
  453
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 计时器掌控者|视频广告跳过|广告加速器 - 控制网页计时器速度|加速跳过页面计时广告|跳过广告|支持几乎所有网页.

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  85
  Số lần cài đặt
  20.553
  Đánh giá
  173 5 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. The best Youtube Downloader, download video MP4, AVI, MP3, HD, 1080P, 2K, 4k & 8K - Download any video and music (audio) from Youtube, Twitter, Vimeo, Facebook, Instagram, SoundCloud, Dailymotion, Liveleak, Break, Imgur, Mashable, Reddit, 1TV, 9gag, VK, TED, youku, bilibili, IMDb, ESPN, Flickr, Bandcamp, pornhub, 9gag, VK.com, ok.ru, tv.com and 10,000 more sites for free. Also support to download subtitles. Free, fast and easy to use. No need to install any annoying softwares. Supporting MP4, WEBM, AVI, 3GP, FLV, H64, ACC, FLA, MP3, M4A, 8K, 6K,4K, 2K, 1080, 720, 480, 360, etc.

  Tác giả
  Cyber00 TimeBom34
  Cài đặt hàng ngày
  77
  Số lần cài đặt
  783
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. YouTube + - YouTube with more freedom

  Tác giả
  ParticleCore
  Cài đặt hàng ngày
  89
  Số lần cài đặt
  203.118
  Đánh giá
  1084 7 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. (持续更新)CSDN页面浮窗广告完全过滤净化(净化复制内容|自动展开|让你专注于文章|不影响功能使用) - 最好用的脚本,没有之一|CSDN|博客|超级免会员|推荐内容自由开关|论坛独家未登录自动展开文章、评论|全面净化|沉浸阅读|净化剪贴板 >>> 请注意!由于CSDN“反净化机制”日益强大,网站结构修改频率很高,请选择经常更新的脚本!较旧的脚本可能已经失去维护,无法起到净化效果! <<<

  Tác giả
  sfexpress
  Cài đặt hàng ngày
  87
  Số lần cài đặt
  6.664
  Đánh giá
  38 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. DiepHack2019 - BEST CHEAT SCRIPT AT DIEP.IO!! - [Give all 50 achievements][Instantly maximum and best stat] etc...

  Tác giả
  Ponyo
  Cài đặt hàng ngày
  84
  Số lần cài đặt
  2.421
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 闲鱼搜索框+去首图二维码 - 还原右上搜索框, 显示宝贝标题, 清除宝贝首图二维码

  Tác giả
  cuteribs
  Cài đặt hàng ngày
  79
  Số lần cài đặt
  48.527
  Đánh giá
  219 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)