Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 知网维普免费入口 - 打开知网或者维普官网会自动跳转到“上业易享”登陆窗口,借助神秘力量登陆后会自动跳转到一个新窗口,在新窗口左下角有[知网]和[维普]的免费入口,好好享受吧。如遇无法自动跳转将浏览器设置为“允许弹窗”

  Tác giả
  Ginn
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  18.943
  Đánh giá
  119 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Console - Free krunker.io aimbot

  Tác giả
  Avi3n
  Cài đặt hàng ngày
  49
  Số lần cài đặt
  15.387
  Đánh giá
  2 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Turkmaster (Mturk) - A page-monitoring web app for Mturk (Mechanical Turk) designed to make turking more efficient. Easily monitor mturk search pages and requesters and Auto-Accept the HITs you missed.

  Tác giả
  DonovanM
  Cài đặt hàng ngày
  37
  Số lần cài đặt
  81.008
  Đánh giá
  86 4 8
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Google Search Extra Buttons - Add buttons (past 1/2/3 days, weeks, PDF search etc.) for Google search page

  Tác giả
  spmbt
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  26.737
  Đánh giá
  197 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Super_preloaderPlus_one_New - Preload and Autopager

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  21.313
  Đánh giá
  518 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 百度盘直接下载 - 就他妈不装百度云管家

  Tác giả
  Z3JlYXN5Zm9yaw==
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  99.759
  Đánh giá
  151 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. xDiep.io v3 - Diep.io extension (sectored-minimap, zoom, play-with-friends, custom-theming, kill counter)

  Tác giả
  xterjanq
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  26.794
  Đánh giá
  9 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Gota.io Features by Donut + Linesplit - Linesplit up, down, left and right • Diagonal linesplit with just one key • Hotkeys to show/hide skins, names, mass, food, chat, minimap, score panel, party panel and leaderboard • Auto respawn in Team Scrimmage • Leave a scrimmage match before it ends • You can change the keys as you wish

  Tác giả
  Max Donut
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  38.946
  Đánh giá
  12 1 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 闲鱼搜索框 - 适配新版闲鱼首页,恢复导航栏的大搜索框,移除页面广告,显示列表页过滤栏的小搜索框,显示当前登录用户的出售/已售商品列表,显示商品下面的收藏按钮

  Tác giả
  yougg
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  8.488
  Đánh giá
  41 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 斗鱼去火箭横幅(贵族弹幕样式&&聊天区域铭牌) - 一个兴趣使然的脚本,本来只是屏蔽火箭横幅的脚本,到后来。。。 【★功能按钮】 默认最高画质、弹幕悬停、竞猜显示、抽奖显示、背景显示、聊天框简化、完成日常奖励、禁言消息显示。 【★默认设置】左侧展开默认收起、弹幕简化(贵族弹幕)、聊天框消息简化(聊天区域铭牌、大部分系统消息)【★屏蔽】火力全开(输入框上方)、播放器内关注按钮、右侧浮动广告、火箭横幅、亲密互动(播放器左下角)、贵族入场提醒(输入框上方)、贵族入场提醒(输入框上方)、分享 客户端 手游中心(播放器右上角)、导航栏客户端按钮、播放器内主播推荐关注弹幕、播放器内房间号日期(播放器内左下角)、播放器左下角下载客户端QR、播放器左侧亲密互动、未登录提示、分区推荐弹幕、游侠活动、聊天框上方贵族发言、播放器左下方广告、聊天框内广告、底部广告、画面卡顿提示框、播放器右下角悬浮广告、播放器内左下角悬浮签到广告、LPL赛事播放器内左下角广告、播放器内竞猜提醒弹幕。

  Tác giả
  wah0713
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  5.925
  Đánh giá
  41 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. TSR - Freemium - Access some Subscriber/VIP functionality.

  Tác giả
  Drawbackz
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  5.747
  Đánh giá
  19 2 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 百度Baidu网盘HTTP转HTTPS - 将百度网盘的链接(http://pan.baidu.com/)转换为HTTPS协议(https://pan.bidu.com),可以直接下载大文件。

  Tác giả
  netplaier
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  34.627
  Đánh giá
  77 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 豆瓣电影助手|douban movie helper - 【重新定义豆瓣脚本,东半球最好的豆瓣电影增强脚本】10秒搞定豆瓣电影资源下载|新增豆列搜索功能|电影黑名单:屏蔽你不想看的烂片|PT资源搜索链接|更多评分|字幕搜索|支持影人作品集批量搜索|增加查看原图链接|增加IMDB top 250标签|一键生成简介|在changhw版本基础上修改,增加pt站搜索,去除垃圾视频站。|感谢R酱、白鸽男孩| 自用脚本,代码粗糙,欢迎捉虫。

  Tác giả
  Exhen Chen
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  18.635
  Đánh giá
  170 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. ShellShockers Aimbot - Aim at the closest player by pressing Shift.

  Tác giả
  bxnkss
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  41.983
  Đánh giá
  11 2 14
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 百度搜索优化sp - Tampermonkey脚本,屏蔽百度推广和各种广告+页面样式美化+url重定向

  Tác giả
  vizo
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  2.932
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. JT Mod 2: MOOMOO.IO SUPER MOD! AutoHatBuy, GUI EDITS/PRO MAP, AIM CURSOR!(HOTKEYS SOON!) - SUPER ULTRA MOOMOO MOD! WORKING 2018, 1.6.8 PATCH FIX! GUI Change, NO DEATH ADS, OR INGAME ADS! Press 'Z' to buy bull, soldier, tank, and emp all at once, and equip booster! ALL HATS KEYBINDED!! NO NEED TO OPEN SHOP! MACROS ALSO AUTOBUY HATS! We added no pregame or after-game ads at all!

  Tác giả
  Daniil
  Cài đặt hàng ngày
  37
  Số lần cài đặt
  5.626
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Pinterest without registration - Allows to browse Pinterest without login/registration, removing the offending modal popup

  Tác giả
  Lazza
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  50.506
  Đánh giá
  119 3 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  69.672
  Đánh giá
  683 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 集装箱 - 一个插件,提供一揽子服务。插件主要功能有:[1]网盘助手:大概是最优雅好用的网盘助手了。 [2]优 惠 购 :以最优惠的价格,把宝贝抱回家。 [3]下载卫士:拒绝高(捆)速(绑)下载。

  Tác giả
  哩呵
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  2.427
  Đánh giá
  29 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. YouTube + (2019) - YouTube with more freedom

  Tác giả
  Hoax017
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  1.612
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 斗鱼精简 - 提供简洁的界面,只为安心看直播。

  Tác giả
  Guang
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  1.085
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Krunkbot - free cheat for krunker.io i will try make one for the .exe

  Tác giả
  Reflex MC
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  882
  Đánh giá
  0 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. GitHub 菜单汉化 - 汉化 GitHub 界面的部分菜单及内容

  Tác giả
  Canary Dev
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  65
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  87.024
  Đánh giá
  812 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Legend agar.io extension - Agario Mod - Legend,Ogario,Kitty,Old Skins,Animated Skins,Language Packs,Manual User Scripts,Chat,60++ Macros/Hotkeys(Tricksplit,Doublesplit,Quick Feeding,Popsplit,Auto Coins,Freeze Cell Macro,Auto respawn)

  Tác giả
  jimboy3100
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  18.474
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Douban Download Search(支持https) - 增加豆瓣电影、图书,音乐的下载搜索链接

  Tác giả
  Liu Binyan
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  15.358
  Đánh giá
  203 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 购物党比价工具【精简版】 - gwdang精简版 ,精简gwdang,减少弹窗,仅留下顶栏,并去除菜单部分

  Tác giả
  chenzelin01
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  9.634
  Đánh giá
  70 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 设计福利 - 目前支持虎课网,视达网

  Tác giả
  xiaobeibao
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  11.229
  Đánh giá
  64 0 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 网页强制复制 - 右键强力解锁,可以复制一些网站的免费章节或者特殊文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  67.151
  Đánh giá
  496 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 网易云音乐直接下载 - 在单曲页面显示歌词、翻译、封面、MV、歌曲下载链接并以高音质试听。同时支持歌单、专辑等页面直接下载单曲、封面、歌词(压缩包)。如遇到错误,请阅读附加信息后进行反馈。

  Tác giả
  ocrosoft
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  64.833
  Đánh giá
  267 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 移除百家号搜索结果 - 删除百度搜索结果的百家号结果

  Tác giả
  mzcc
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  18.899
  Đánh giá
  84 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. VIP视频解析助手 - 解析各大视频网站VIP视频,支持优酷,爱奇艺,乐视,腾讯视频,土豆,芒果TV,bilibili,PPTV,暴风,音悦台

  Tác giả
  syhyz1990
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  13.389
  Đánh giá
  34 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 千图网免登录、去广告 - 去除千图网的强制登录页面、顶部未登录提示、右侧vip窗口、底部广告条

  Tác giả
  [空白]
  Cài đặt hàng ngày
  37
  Số lần cài đặt
  700
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Youtube MP3 Download Button - Adds a MP3 Download button next to the subscribe button, thanks to youtubeinmp3 for their simple download service (http://youtubeinmp3.com/api/). Based off magnus's youtube2mp3 code. Just used something different as it wont open another tab.

  Tác giả
  Soulweaver
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  49.493
  Đánh giá
  81 4 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. The West - Toolkit - Useful tools for The West

  Tác giả
  Thathanka Iyothanka
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  20.602
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 网盘提取工具 - 尽可能在支持的网盘自动输入提取码,省去下载的烦恼。

  Tác giả
  iccfish
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  85.388
  Đánh giá
  389 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. JR Mturk Panda Crazy Queue Helper - A script add on for Panda Crazy for displaying queue and sorting queue after submitting hits.

  Tác giả
  JohnnyRS
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  16.226
  Đánh giá
  14 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Direct download from Google Play - Adds APKPure, APKMirror and Evozi download buttons to Google Play when browsing apps. This script is based on yurenchen's "google play apk downloader".

  Tác giả
  StephenP
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  7.584
  Đánh giá
  75 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 动漫之家助手 - 获取动漫之家被屏蔽的漫画目录及章节,脚本于Tampermonkey中测试通过。

  Tác giả
  rainame
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  10.954
  Đánh giá
  104 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 超碰视频去广告,解决VIP限制 - 超碰视频去广告,解决VIP限制,提取视频地址,添加下载按钮

  Tác giả
  Svend
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  28.641
  Đánh giá
  137 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. Wanikani Open Framework - Framework for writing scripts for Wanikani

  Tác giả
  Robin Findley
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  10.620
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. 300 BOTS - THE BEST BOTS!

  Tác giả
  Josh.B
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  71.165
  Đánh giá
  27 4 14
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)