Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  210.501
  Đánh giá
  1671 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  82
  Số lần cài đặt
  82.999
  Đánh giá
  1100 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  79.483
  Đánh giá
  937 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Search By Image - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  58.580
  Đánh giá
  1057 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  120
  Số lần cài đặt
  128.534
  Đánh giá
  1257 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  33.875
  Đánh giá
  593 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. AntiAdware - Remove forced download accelerators, managers, and adware on supported websites

  Tác giả
  devnoname120
  Cài đặt hàng ngày
  56
  Số lần cài đặt
  157.103
  Đánh giá
  1054 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. True URL downloads - Decryption and Display the real URL of the download links.(of xunlei,kuaiche,xuanfeng;thunder,flashget,qqdl)

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  49
  Số lần cài đặt
  73.489
  Đánh giá
  702 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. MoreMovieRatings - Show IMDb ratings on Douban, and vice versa

  Tác giả
  JayXon
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  35.450
  Đánh giá
  573 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  69.773
  Đánh giá
  683 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Super_preloaderPlus_one - 预读+翻页..全加速你的浏览体验...

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  25.335
  Đánh giá
  526 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  87.145
  Đánh giá
  813 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 网盘自动填写密码【增强版】【已停止维护】 - 网盘自动填写提取密码【增强版】+网盘超链接与提取码融合。\n(该脚本已停止维护,推荐使用效果更好的【威力加强版】:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/29762 。\n本脚本会强制推送一次新版本,如果你选择了不再推送,只要不清除浏览器数据理论是不会再推送了)

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  170.641
  Đánh giá
  1336 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  281
  Số lần cài đặt
  443.646
  Đánh giá
  2149 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Google: Bypass Result Page Redirect - Avoid Google redirect for search result pages.

  Tác giả
  VA
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  48.969
  Đánh giá
  596 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Baidu Tieba: No Login - View Baidu Tieba without login.

  Tác giả
  VA
  Cài đặt hàng ngày
  106
  Số lần cài đặt
  149.647
  Đánh giá
  715 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.431
  Số lần cài đặt
  719.300
  Đánh giá
  3483 13 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  306
  Số lần cài đặt
  346.433
  Đánh giá
  2040 7 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  89.488
  Đánh giá
  1148 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 吾爱破解网盘链接激活工具 by lsj8924 - 激活吾爱破解论坛的百度和360网盘的链接,可以直接点击。

  Tác giả
  lsj8924
  Cài đặt hàng ngày
  37
  Số lần cài đặt
  62.782
  Đánh giá
  436 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 贴吧页面精简 - 【可能是你遇到的最好用的贴吧精简脚本】,完全去除各种广告及扰眼模块,全面支持各种贴吧页面,免登录看帖,【倒序看帖】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  56
  Số lần cài đặt
  65.846
  Đánh giá
  581 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Greasyfork Search with Sleazyfork Results include - Merge adult results of sleazyfork into greasyfork when the script is no longer anonymously available, add rating score and version for scripts then

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  129
  Số lần cài đặt
  75.451
  Đánh giá
  1084 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 百度广告(首尾推广及右侧广告)清理 - 彻底清理百度搜索(www.baidu.com)结果首尾的推广广告、二次顽固广告、右侧广告与百家号信息,并防止反复

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  242
  Số lần cài đặt
  262.758
  Đánh giá
  914 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  210
  Số lần cài đặt
  141.997
  Đánh giá
  1616 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  2.154
  Số lần cài đặt
  606.214
  Đánh giá
  1513 7 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  117
  Số lần cài đặt
  226.514
  Đánh giá
  809 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动,改为黑名单制。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  460
  Số lần cài đặt
  334.417
  Đánh giá
  1432 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 网盘自动填写密码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  228
  Số lần cài đặt
  251.197
  Đánh giá
  1464 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Super_preloaderPlus_one_New - Preload and Autopager

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  21.520
  Đánh giá
  518 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL|亚马逊评分等更多评分形式。官方电报群:@doubandown,官方QQ群:691023412,验证口令:imdb

  Tác giả
  bimzcy
  Cài đặt hàng ngày
  715
  Số lần cài đặt
  226.501
  Đánh giá
  1230 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 解析91 - 次数是无限的,但精力是有限的。

  Tác giả
  shopkeeperV
  Cài đặt hàng ngày
  321
  Số lần cài đặt
  69.838
  Đánh giá
  629 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 网页强制复制 - 右键强力解锁,可以复制一些网站的免费章节或者特殊文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  67.227
  Đánh giá
  497 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  73.761
  Đánh giá
  919 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. verycd补全下载链接 - 在 verycd 页面直接显示下载链接,可通过多个站点获取,防止失效。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  33.214
  Đánh giá
  478 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. userscripts 只显示中文 - 在 userscripts、greasyfork 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  12.485
  Đánh giá
  219 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Popup Search - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  14.416
  Đánh giá
  354 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. iZhihu - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  37.125
  Đánh giá
  674 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Mouseover Popup Image Viewer - Shows images and videos behind links and thumbnails.

  Tác giả
  kuehlschrank
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  76.992
  Đánh giá
  643 9 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 自动转到分享页 - 百度盘分享失效页面自动转到分享页,显示分享时间

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  18.464
  Đánh giá
  212 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 百度音乐助手 - 百度音乐下载助手,突破百度音乐会员限制,带您自由畅享高品质音乐

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  53.467
  Đánh giá
  358 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  21.027
  Đánh giá
  271 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. 百度贴吧科学看图君 - 去除百度贴吧的连续看图模式,改为点击新标签打开无水印原图,同时支持帖子预览中“查看大图”按钮。

  Tác giả
  jiayiming
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  12.667
  Đánh giá
  215 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. Steam Info - 快速查询Steam游戏信息

  Tác giả
  Deparsoul
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  25.372
  Đánh giá
  308 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. 虾米音乐助手 - 虾米音乐助手带您下载虾米音乐

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  28.306
  Đánh giá
  305 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  68.547
  Đánh giá
  518 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)