Greasy Fork is available in English.

New Userscript

Tính điểm trung bình của sinh viên FPT tại http://fap.fpt.edu.vn/Grade/StudentTranscript.aspx

Tác giả
Nguyen Cong Minh - K11 FUG HN
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
17
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2.1.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tính điểm trung bình GPA cho sinh viên FPT (StudentTranscript)