Greasy Fork is available in English.

Chuyển trang tài liệu mới nhất (python, django, ruby)

Chuyển những trang bạn tìm được qua trang tài liệu với phiên bản mới nhất (python, django, ruby)

Tác giả
Du Dang
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
87
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
1.0.1
Đã tạo
10-02-2017
Đã cập nhật
22-04-2017
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Lastest Doc Redirector

Chuyển qua trang tài liệu mới nhất (python, django, ruby).

Trang Hỗ Trợ

  • Python Doc
  • Django Doc
  • Ruby Doc

Chức Năng

  • Khi ấn nút lui lại, bạn có thể thấy được trang cũ.

Cần Làm

  • [ ] Chức năng để người xài có thể lựa phiên bản, thay vì lúc nào cũng lấy phiên bản mới nhất

Thay đổi

  • v1.0.0
    • Phiên bản đầu