Greasy Fork is available in English.

Report user

文科Mod

abbypan
HackMyBrain profile饭否
MyImagination profilenico
guanyc profile
mantisin profile
doHentai profile
o丨Reborn profile 百度贴吧图片放大

weiwsy profile 【BaiduMonkeyW】

perzer profile

封印的猫

legnaleurc【Github主页
https://greasyfork.org/users/1560-legnaleurc

JixunMoe 【jixun66的贴吧
https://greasyfork.org/users/44-jixunmoe

shyangs 【小害羞
https://greasyfork.org/users/91-shyangs

jiayiming 【邪王真眼de覺醒的贴吧
https://greasyfork.org/users/739-jiayiming

864907600cc
https://greasyfork.org/users/141-864907600cc

陌 profile【fengzilonghai的贴吧
https://greasyfork.org/users/1438-%E9%99%8C

congxz6688 profile【坐怀则乱的贴吧
https://greasyfork.org/users/39-congxz6688

patwonder
https://greasyfork.org/users/315-patwonder

Gerald profile【寂寞的原子的贴吧
https://greasyfork.org/users/48-gerald

ted423 【破灭梦的贴吧
https://greasyfork.org/users/85-ted423

Morris.K profile【Abby_H_Abbey的贴吧
https://greasyfork.org/users/589-morris-k

yuzhiboxiu profile
https://greasyfork.org/users/868-yuzhiboxiu

ywzhaiqi profile 【ywzhaiqi的空间 - 卡饭
https://greasyfork.org/users/145-ywzhaiqi

FireAwayH profile【剑仙乘仙剑的贴吧
https://greasyfork.org/users/245-fireawayh

Wang Hsin-che profile【wwww0606的贴吧
https://greasyfork.org/users/326-wang-hsin-che

绯色起源 profile【绯色起源的贴吧
https://greasyfork.org/users/722-%E7%BB%AF%E8%89%B2%E8%B5%B7%E6%BA%90

有一份田 profile【嘟嘟的拖拉机的贴吧
https://greasyfork.org/users/297-%E6%9C%89%E4%B8%80%E4%BB%BD%E7%94%B0

lkytal lkytal的贴吧
https://greasyfork.org/users/152-lkytal

无法诉说的吟荡 profile 【无法诉说的吟荡的贴吧
https://greasyfork.org/users/87

ok1985 profile【Userscript: nolazyload取消图片延迟滚动加载_firefox吧_百度贴吧
https://greasyfork.org/users/867-ok1985

iir910 profile谷歌翻译提示框扩展
https://greasyfork.org/users/561-iir910

cyio profile

zanetu profile【zanetu的贴吧
https://greasyfork.org/users/461-zanetu


muzuiget profile【七星庐 - 日志
https://greasyfork.org/users/1359-muzuiget

uno profile


冻猫 profile【祈渺的贴吧
https://greasyfork.org/users/850-%E5%86%BB%E7%8C%AB


一些中文作者收集

Script Sets

Scripts

 1. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  663
  Số lần cài đặt
  512.749
  Đánh giá
  2509 13 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  18.696
  Đánh giá
  409 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. navigator.plugins spoofing - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  20.240
  Đánh giá
  245 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 查看发帖 - 查看百度贴吧某用户在某贴吧或者全部贴吧的发言

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  10.115
  Đánh giá
  179 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Discuz-download - Discuz附件下载权限绕过

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  29.759
  Đánh giá
  338 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. flashViewer - 围观Flash(support firefox,chrome)

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  6.485
  Đánh giá
  126 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. qidian download - 方便在html5起点站下载小说

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.036
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. tieba_emotion_helper - 贴吧自定义表情批量修改

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  90
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 贴吧坟贴提醒(脚本版) - 修改自:http://tieba.baidu.com/p/1748230170 原扩展作者864907600cc,修改者h573980998 自定义by绯色起源

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.289
  Đánh giá
  29 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Tieba_Insert_MusicLink - 贴吧自定义插入mp3链接

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  329
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 自动转到分享页 - 百度盘分享失效页面自动转到分享页,显示分享时间

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18.956
  Đánh giá
  217 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 楼中楼回复自动加@ - 百度贴吧楼中楼回复自动加上@

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  416
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Super Bawu - 吧务拉黑封禁功能增强

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  363
  Đánh giá
  6 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Bing图 - 百度首页变成bing

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.788
  Đánh giá
  39 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. readimage - 已经看过的图片显示红框

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  707
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. pasteAndDragImageIntoTiebaEditor - 贴吧图片拖放和粘贴上传

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  694
  Đánh giá
  27 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. CheckBoxMate for Greasemonkey - "Check multiple checkboxes with ease by drawing a box around them to automatically select them all." Converted from nrlz's amazing CheckBoxMate Firefox Add-on (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9740). Works with Firefox 3.6.3.

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  797
  Đánh giá
  12 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 页内书签 - 记录页面的当前位置,可以轻松从其他位置返回

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  536
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. stopGoogleRedirection - 禁止google的搜索结果重定向,加快访问速度,防止撞墙(support (opera,firefox(GreaseMonkey),chrome) Latest Stable,IE9+)

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5.865
  Đánh giá
  88 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Lap - 贴吧编辑框生成舔楼主图片

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  579
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 千树贴吧工具 - 功能:坟贴提示、黑名单、查看用户隐藏动态、查看网盘、相册、去除访客记录

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.007
  Đánh giá
  35 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 复选框圈选 - CTRL + 鼠标左键批量选择

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  230
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. tieba Big image - 贴吧内容页无需点击直接显示原始大图

  Tác giả
  轮回眼的鸣人文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  812
  Đánh giá
  16 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. huihui (Thư Viện) - 惠惠购物助手js

  Tác giả
  文科
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. huihui (Thư Viện) - 有道惠惠购物助手js

  Tác giả
  文科
  Đã tạo
  Đã cập nhật