Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. 自动填写jscs JS (Thư Viện) - 自动填写jscb

  Tác giả
  66666px
  Đã tạo
  17-04-2024
  Đã cập nhật
  17-04-2024
 2. google-search-supported-domains JS (Thư Viện) - Exposes the list of Google Search’s supported domains as the constant “SUPPORTED_DOMAINS”.

  Tác giả
  Jason Kwok
  Đã tạo
  17-04-2024
  Đã cập nhật
  17-04-2024
 3. Bread-setch JS (Thư Viện) - simple hack for seterra. colours the correct country/location in slightly darker white, then white when clicked.

  Tác giả
  Hannes Sörhäll
  Đã tạo
  17-04-2024
  Đã cập nhật
  17-04-2024
 4. sdafsadfas JS (Thư Viện) - Features: Automatically score 5000 Points | Score randomly between 4500 and 5000 points | Open in Google Maps | Highlight country on the map

  Tác giả
  we rew
  Đã tạo
  16-04-2024
  Đã cập nhật
  16-04-2024
 5. qhts JS (Thư Viện) - storehouse

  Tác giả
  xiguayaodade
  Đã tạo
  14-04-2024
  Đã cập nhật
  14-04-2024
 6. BNBFREE LIB JS (Thư Viện) - BNB reference values for shared scripts library

  Tác giả
  SweatDaniel
  Đã tạo
  13-04-2024
  Đã cập nhật
  14-04-2024
 7. ttppack JS (Thư Viện) - newest version

  Tác giả
  Test Subject
  Đã tạo
  12-04-2024
  Đã cập nhật
  12-04-2024
 8. pURLfy JS (Thư Viện) - The ultimate URL purifier

  Tác giả
  PRO-2684
  Đã tạo
  09-04-2024
  Đã cập nhật
  17-04-2024
 9. whkjdxjxjy JS (Thư Viện) - storehouse

  Tác giả
  xiguayaodade
  Đã tạo
  09-04-2024
  Đã cập nhật
  09-04-2024
 10. baseStyles JS (Thư Viện) - 常用的基础 CSS

  Tác giả
  Essence
  Đã tạo
  08-04-2024
  Đã cập nhật
  08-04-2024
 11. IdlePixel+ Plugin Paneller JS (Thư Viện) - Library which creates a modal for opening plugin panels.

  Tác giả
  Lux-Ferre
  Đã tạo
  08-04-2024
  Đã cập nhật
  10-04-2024
 12. libs JS (Thư Viện) - JavaScript 库函数,以便调用

  Tác giả
  Essence
  Đã tạo
  08-04-2024
  Đã cập nhật
  08-04-2024
 13. gjdtwlxy JS (Thư Viện) - storehouse

  Tác giả
  xiguayaodade
  Đã tạo
  07-04-2024
  Đã cập nhật
  10-04-2024
 14. Light or Dark JS (Thư Viện) - library to determine if the color parameter is a 'light' or a 'dark' color

  Tác giả
  escctrl
  Đã tạo
  07-04-2024
  Đã cập nhật
  07-04-2024
 15. Snake Game JS (Thư Viện) - Play Snake on any webpage by pressing 'S'

  Tác giả
  Renfin
  Đã tạo
  07-04-2024
  Đã cập nhật
  07-04-2024
 16. hywjxyyjy JS (Thư Viện) - storehouse

  Tác giả
  xiguayaodade
  Đã tạo
  06-04-2024
  Đã cập nhật
  06-04-2024
 17. 无剑Mud辅助代碼 JS (Thư Viện) - 无剑Mud辅助,由在线版移植而来,順便《略改》

  Tác giả
  羽秋(九)shghe
  Đã tạo
  06-04-2024
  Đã cập nhật
  17-04-2024
 18. ld_sh JS (Thư Viện) - 黑白名单

  Tác giả
  hy7195
  Đã tạo
  05-04-2024
  Đã cập nhật
  17-04-2024
 19. * Common: IndexedDB JS (Thư Viện) - Stellt Funktionen zum Speichern und Abrufen von Daten in der IndexedDB bereit

  Tác giả
  BOS-Ernie
  Đã tạo
  04-04-2024
  Đã cập nhật
  04-04-2024
 20. Pixel Combat+ JS (Thư Viện) - Makes it easier to create new custom enemies for Idle Pixel

  Tác giả
  Dounford-Felipe
  Đã tạo
  04-04-2024
  Đã cập nhật
  08-04-2024
 21. FCAutoDropRequst JS (Thư Viện) - fc auto drop request.

  Tác giả
  FCFC
  Đã tạo
  03-04-2024
  Đã cập nhật
  03-04-2024
 22. FCAutoClaimDropLayout JS (Thư Viện) - FC Auto Claim Drop Layout.

  Tác giả
  FCFC
  Đã tạo
  03-04-2024
  Đã cập nhật
  09-04-2024
 23. vue JS (Thư Viện) - vue v3.4.21

  Tác giả
  zhowiny
  Đã tạo
  01-04-2024
  Đã cập nhật
  01-04-2024
 24. navbar2078 JS (Thư Viện) - Navigation Bar behavior

  Tác giả
  billy st-hilaire
  Đã tạo
  30-03-2024
  Đã cập nhật
  30-03-2024
 25. scroll2078 JS (Thư Viện) - navigation bar behavior based on scroll bar

  Tác giả
  billy st-hilaire
  Đã tạo
  30-03-2024
  Đã cập nhật
  01-04-2024
 26. scale2078 JS (Thư Viện) - Scale you paye by the width

  Tác giả
  billy st-hilaire
  Đã tạo
  30-03-2024
  Đã cập nhật
  30-03-2024
 27. overlay2078 JS (Thư Viện) - Turn the hole screen black till hovermouse

  Tác giả
  billy st-hilaire
  Đã tạo
  30-03-2024
  Đã cập nhật
  01-04-2024
 28. video2078 JS (Thư Viện) - Autoplay a video no loop with sound

  Tác giả
  billy st-hilaire
  Đã tạo
  30-03-2024
  Đã cập nhật
  30-03-2024
 29. footer2078 JS (Thư Viện) - Dynamic backgrounf for a footer

  Tác giả
  billy st-hilaire
  Đã tạo
  30-03-2024
  Đã cập nhật
  30-03-2024
 30. block2078 JS (Thư Viện) - Block screen and scrollbar till clicked

  Tác giả
  billy st-hilaire
  Đã tạo
  30-03-2024
  Đã cập nhật
  30-03-2024
 31. follower2078 JS (Thư Viện) - A mouse follower 18 cqi square 50% border radius

  Tác giả
  billy st-hilaire
  Đã tạo
  30-03-2024
  Đã cập nhật
  30-03-2024
 32. Tiny Modal JS (Thư Viện) - Tiny Modal!

  Tác giả
  Dylan Banta
  Đã tạo
  28-03-2024
  Đã cập nhật
  28-03-2024
 33. Tamozhnya1Lib JS (Thư Viện) - Библиотека с общими функциями. (Устанавливать не надо)

  Tác giả
  Tamozhnya1
  Đã tạo
  26-03-2024
  Đã cập nhật
  15-04-2024
 34. Ajax Async Lib JS (Thư Viện) - Async lib for the west

  Tác giả
  Cthaeh
  Đã tạo
  23-03-2024
  Đã cập nhật
  23-03-2024
 35. AudioPlayerLib JS (Thư Viện) - Library for ADDING and PLAYING AUDIO anywhere you need (Global Player)

  Tác giả
  Ravlissimo
  Đã tạo
  22-03-2024
  Đã cập nhật
  22-03-2024

Công khai script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)