Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. hdroute JS (Thư Viện) - 辅助脚本

  Tác giả
  tomorrow505
  Đã tạo
  13-04-2021
  Đã cập nhật
  13-04-2021
 2. NGA-Script-Resource JS (Thư Viện) - 脚本资源引入文件

  Tác giả
  HLD
  Đã tạo
  12-04-2021
  Đã cập nhật
  12-04-2021
 3. OLCore JS (Thư Viện) - Core functions for www.onlineliga.de (OFA)

  Tác giả
  KnutEdelbert
  Đã tạo
  06-04-2021
  Đã cập nhật
  07-04-2021
 4. OnlineligaLineupInfo JS (Thư Viện) - Zusatzinfos zur Aufstellung bei www.onlineliga.de (OFA)

  Tác giả
  KnutEdelbert
  Đã tạo
  06-04-2021
  Đã cập nhật
  06-04-2021
 5. OnlineligaFriendlyInfo JS (Thư Viện) - Zusatzinfos für Friendlies für www.onlineliga.de (OFA)

  Tác giả
  KnutEdelbert
  Đã tạo
  06-04-2021
  Đã cập nhật
  07-04-2021
 6. imgCheckbox JS (Thư Viện) - 辅助脚本

  Tác giả
  tomorrow505
  Đã tạo
  01-04-2021
  Đã cập nhật
  01-04-2021
 7. jquery.filterTable JS (Thư Viện) - This plugin will add a search filter to tables. When typing in the filter, any rows that do not contain the filter will be hidden.

  Tác giả
  Sterling [1616063]
  Đã tạo
  25-03-2021
  Đã cập nhật
  25-03-2021
 8. Supplier JSON JS (Thư Viện) - GC supplier JSON

  Tác giả
  Carlo Sciuto
  Đã tạo
  23-03-2021
  Đã cập nhật
  09-04-2021
 9. Camamba Chat Helpers JS (Thư Viện) - decorates "knownUsers" and "rooms" objects with functions useful for console and other scripts

  Tác giả
  dannysaurus
  Đã tạo
  21-03-2021
  Đã cập nhật
  29-03-2021
 10. msgpack JS (Thư Viện) - msgpack backup

  Tác giả
  FlareZ Gaming
  Đã tạo
  19-03-2021
  Đã cập nhật
  19-03-2021
 11. YTDC JS (Thư Viện) - This tool is able to decipher YouTube signatures.

  Tác giả
  Valen-H
  Đã tạo
  17-03-2021
  Đã cập nhật
  17-03-2021
 12. findAndReplaceDOMText v 0.4.0 JS (Thư Viện) - Matches the text of a DOM node against a regular expression and replaces each match (or node-separated portions of the match) in the specified element.

  Tác giả
  qxin i
  Đã tạo
  16-03-2021
  Đã cập nhật
  16-03-2021
 13. Utils环境 JS (Thư Viện) - 一个javascript自用环境,封装了常用工具类

  Tác giả
  雪导
  Đã tạo
  16-03-2021
  Đã cập nhật
  16-03-2021
 14. smiley JS (Thư Viện) - smiley for innogames

  Tác giả
  David1327
  Đã tạo
  15-03-2021
  Đã cập nhật
  17-03-2021
 15. Vue@3 JS (Thư Viện) - https://unpkg.com/vue@next

  Tác giả
  coderzhao
  Đã tạo
  10-03-2021
  Đã cập nhật
  10-03-2021
 16. JQuery DOM JS (Thư Viện) - Optimize JQuery experience of insert DOM.

  Tác giả
  road_0001
  Đã tạo
  09-03-2021
  Đã cập nhật
  09-03-2021
 17. Mee6 Free Premium JS (Thư Viện) - Free premium on Mee6!

  Tác giả
  MAT66G
  Đã tạo
  03-03-2021
  Đã cập nhật
  03-03-2021
 18. Discord lib JS (Thư Viện) - LOL

  Tác giả
  Shed modz
  Đã tạo
  02-03-2021
  Đã cập nhật
  02-03-2021
 19. vpn JS (Thư Viện) - try to take over the world!

  Tác giả
  diewang
  Đã tạo
  26-02-2021
  Đã cập nhật
  26-02-2021
 20. ws JS (Thư Viện) - try to take over the world!

  Tác giả
  AppleTacoYT
  Đã tạo
  26-02-2021
  Đã cập nhật
  26-02-2021
 21. gmfetch JS (Thư Viện) - A shim for using GM.xmlHttpRequest with a fetch-like API.

  Tác giả
  PotatoDiet
  Đã tạo
  22-02-2021
  Đã cập nhật
  22-02-2021
 22. free-appleID-or-v2ray JS (Thư Viện) - 浏览器左边按键“共享ID” 不公开显示,需要在网站中登录后查看,如果账户被锁请在网站联系在线客服解锁;

  Tác giả
  Nikita Pakhomov
  Đã tạo
  21-02-2021
  Đã cập nhật
  10-03-2021
 23. 网盘直链下载 JS (Thư Viện) - 网盘直链下载助手网盘直链下载助手

  Tác giả
  jares
  Đã tạo
  21-02-2021
  Đã cập nhật
  21-02-2021
 24. hi JS (Thư Viện) - hii

  Tác giả
  Dormicrum
  Đã tạo
  20-02-2021
  Đã cập nhật
  20-02-2021
 25. 取色器JS脚本 JS (Thư Viện) - try to take over the world!

  Tác giả
  calendarli
  Đã tạo
  20-02-2021
  Đã cập nhật
  20-02-2021
 26. GBK.js JS (Thư Viện) - 一个小而快的GBK库,支持浏览器

  Tác giả
  backrock12
  Đã tạo
  17-02-2021
  Đã cập nhật
  17-02-2021
 27. 上一页 JS (Thư Viện) - RT

  Tác giả
  lyscop
  Đã tạo
  11-02-2021
  Đã cập nhật
  16-02-2021
 28. GM_fetch JS (Thư Viện) - fetch pollyfill with resp.text/resp.json/resp.blob/resp.arrayBuffer support using GM_xmlhttpRequest

  Tác giả
  nyarau
  Đã tạo
  07-02-2021
  Đã cập nhật
  07-02-2021
 29. Easy Cookie Manager JS (Thư Viện) - A manager that helps you to set cookies instantly!

  Tác giả
  Jonas12
  Đã tạo
  05-02-2021
  Đã cập nhật
  27-02-2021
 30. 安乐视.ku JS (Thư Viện) - .安乐视. 无广告、免登录 解析VIP视频. 多接口自由选择. 部分接口支持高清播放. 自 21.1.13 起 安乐视仅支持:腾讯视频、爱奇艺、优酷、乐视、bilibili、芒果TV ,六大站, 不保证能解析所有视频。所有数据收集于互联网, - 感谢原作者,如有侵权,联系删除.

  Tác giả
  Jones Miller
  Đã tạo
  03-02-2021
  Đã cập nhật
  03-04-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)