Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. ocsjs JS (Thư Viện) - OCS网课助手核心脚本

  Tác giả
  enncy
  Đã tạo
  20-05-2022
  Đã cập nhật
  20-05-2022
 2. TyprMd5 JS (Thư Viện) - Typr.js,Typr.U.js,md5.js

  Tác giả
  wyn665817
  Đã tạo
  20-05-2022
  Đã cập nhật
  20-05-2022
 3. NoxLib JS (Thư Viện) - A collection of functions to simlify or enhance their original component

  Tác giả
  ApeiroNox
  Đã tạo
  19-05-2022
  Đã cập nhật
  19-05-2022
 4. Abema JS (Thư Viện) - abema

  Tác giả
  Davyliu
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 5. music-helper JS (Thư Viện) - This script provides integration with online description generator YADG (http://yadg.cc)

  Tác giả
  tomorrow505
  Đã tạo
  15-05-2022
  Đã cập nhật
  21-05-2022
 6. PPConf JS (Thư Viện) - Pixel Place Config

  Tác giả
  Exnonull
  Đã tạo
  13-05-2022
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 7. do JS (Thư Viện) - 123

  Tác giả
  Mr.jiang
  Đã tạo
  12-05-2022
  Đã cập nhật
  12-05-2022
 8. FloodList JS (Thư Viện) - 娱乐圈垃圾资讯关键词

  Tác giả
  Alger_Lee
  Đã tạo
  11-05-2022
  Đã cập nhật
  18-05-2022
 9. pinyin-pro JS (Thư Viện) - pingyin

  Tác giả
  Mr.jiang
  Đã tạo
  08-05-2022
  Đã cập nhật
  08-05-2022
 10. Sploop Console JS (Thư Viện) - As you already know, in sploop.io the console is no longer working, or rather, the output to the console. Perhaps you would like to continue using it? If yes, then use this script.

  Tác giả
  Nudo
  Đã tạo
  07-05-2022
  Đã cập nhật
  07-05-2022
 11. addStyle - Library JS (Thư Viện) - Adds function that creates style element.

  Tác giả
  NotYou
  Đã tạo
  06-05-2022
  Đã cập nhật
  06-05-2022
 12. mini mvvm JS (Thư Viện) - 自用,bug较多,if和for指令不能使用

  Tác giả
  ayan0312
  Đã tạo
  04-05-2022
  Đã cập nhật
  07-05-2022
 13. ScriptH JS (Thư Viện) - Sisterra

  Tác giả
  RoLinGt
  Đã tạo
  29-04-2022
  Đã cập nhật
  06-05-2022
 14. js-storeData JS (Thư Viện) - 轻量级原生js本地数据存储管理工具(可选localstorage或GM油猴API)

  Tác giả
  tutu辣么可爱
  Đã tạo
  28-04-2022
  Đã cập nhật
  28-04-2022
 15. FlowComments JS (Thư Viện) - コメントをニコニコ風に流すやつ

  Tác giả
  Midra-dev
  Đã tạo
  28-04-2022
  Đã cập nhật
  19-05-2022
 16. toastr JS (Thư Viện) - js toastr

  Tác giả
  backrock12
  Đã tạo
  27-04-2022
  Đã cập nhật
  27-04-2022
 17. js-domExtend JS (Thư Viện) - 轻量级原生js增强插件,将部分原生dom对象方法模仿jQuery进行二次封装,便于使用

  Tác giả
  tutu辣么可爱
  Đã tạo
  26-04-2022
  Đã cập nhật
  29-04-2022
 18. trackingAndSKU JS (Thư Viện) - 用于main脚本的

  Tác giả
  tonygmli
  Đã tạo
  24-04-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 19. PPPC JS (Thư Viện) - Pixel Place Parallel Connections

  Tác giả
  Exnonull
  Đã tạo
  23-04-2022
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 20. PPIL JS (Thư Viện) - Pixel Place Image Loader

  Tác giả
  Exnonull
  Đã tạo
  23-04-2022
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 21. bliveproxy111 JS (Thư Viện) - B站直播websocket hook框架

  Tác giả
  XiaoMiku01
  Đã tạo
  23-04-2022
  Đã cập nhật
  23-04-2022
 22. base64解密库 JS (Thư Viện) - base64解密

  Tác giả
  huaxue
  Đã tạo
  23-04-2022
  Đã cập nhật
  23-04-2022
 23. PPCC JS (Thư Viện) - Pixel Place Compile Client

  Tác giả
  Exnonull
  Đã tạo
  22-04-2022
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 24. PPT JS (Thư Viện) - Pixel Place Tools

  Tác giả
  Exnonull
  Đã tạo
  22-04-2022
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 25. PPML JS (Thư Viện) - Pixel Place Map Loader

  Tác giả
  Exnonull
  Đã tạo
  22-04-2022
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 26. Nitro Type Userscript Utils JS (Thư Viện) - Contains commonly used functions on all my Nitro Type userscripts.

  Tác giả
  Toonidy
  Đã tạo
  21-04-2022
  Đã cập nhật
  21-04-2022
 27. XHS JS (Thư Viện) - XML Http Sniffer

  Tác giả
  Exnonull
  Đã tạo
  17-04-2022
  Đã cập nhật
  17-04-2022
 28. GOD JS (Thư Viện) - nais

  Tác giả
  bo remley
  Đã tạo
  16-04-2022
  Đã cập nhật
  16-04-2022
 29. Prototype JS (Thư Viện) - Prototype Version: '1.7.2'

  Tác giả
  backrock12
  Đã tạo
  16-04-2022
  Đã cập nhật
  16-04-2022
 30. nanobar JS (Thư Viện) - 进度条

  Tác giả
  12358940
  Đã tạo
  16-04-2022
  Đã cập nhật
  16-04-2022
 31. auto_on_121_40_105_93 JS (Thư Viện) - 121.40.105.93:8070自动登录和跳转

  Tác giả
  ocis
  Đã tạo
  11-04-2022
  Đã cập nhật
  11-04-2022
 32. 偶像大师ShinyColors汉化 JS (Thư Viện) - 录剧情视频到公开的网站请先取得译者同意,提交翻译或问题请到 https://github.com/biuuu/ShinyColors

  Tác giả
  Bread008
  Đã tạo
  11-04-2022
  Đã cập nhật
  11-04-2022
 33. nlts JS (Thư Viện) - 能力提升2.0代码

  Tác giả
  wfrcyl
  Đã tạo
  11-04-2022
  Đã cập nhật
  13-04-2022
 34. 图片拼接 JS (Thư Viện) - 详情页拼接

  Tác giả
  kihlh
  Đã tạo
  09-04-2022
  Đã cập nhật
  06-05-2022
 35. Hook.js JS (Thư Viện) - Javascript function hook

  Tác giả
  invobzvr
  Đã tạo
  09-04-2022
  Đã cập nhật
  09-04-2022
 36. hls JS (Thư Viện) - hls m3u8 播放

  Tác giả
  tigger
  Đã tạo
  08-04-2022
  Đã cập nhật
  08-04-2022
 37. DPlayer JS (Thư Viện) - DPlayer v1.26.0

  Tác giả
  tigger
  Đã tạo
  08-04-2022
  Đã cập nhật
  08-04-2022
 38. cryptoJs JS (Thư Viện) - crypto-js.min.js

  Tác giả
  tigger
  Đã tạo
  08-04-2022
  Đã cập nhật
  08-04-2022
 39. TTS_SDK JS (Thư Viện) - Microsoft TTS SDK

  Tác giả
  GAEE
  Đã tạo
  08-04-2022
  Đã cập nhật
  08-04-2022
 40. Telegram JS (Thư Viện) - Adds a share to telegram floating bubble to every site.

  Tác giả
  Mesut Sürmeli
  Đã tạo
  07-04-2022
  Đã cập nhật
  09-04-2022
 41. fflate.umd JS (Thư Viện) - https://unpkg.com/fflate@0.7.3/umd/index.js with semicolon at the end

  Tác giả
  lelinhtinh
  Đã tạo
  05-04-2022
  Đã cập nhật
  05-04-2022

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)