Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by ywzhaiqi

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. 网页限制解除(改) JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  1.521
  Số lần cài đặt
  1.414.988
  Đánh giá
  3865 29 11
  Đã tạo
  28-03-2017
  Đã cập nhật
  09-06-2021
 2. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 JS - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL|亚马逊评分等更多评分形式。官方电报群:@doubandown

  Tác giả
  bimzcyRhilip
  Cài đặt hàng ngày
  676
  Số lần cài đặt
  817.047
  Đánh giá
  3102 20 2
  Đã tạo
  06-05-2018
  Đã cập nhật
  16-10-2021
 3. Userscript+ : Show Site All UserJS JS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  637
  Số lần cài đặt
  407.006
  Đánh giá
  2991 10 12
  Đã tạo
  02-11-2016
  Đã cập nhật
  03-08-2021
 4. 网页限制解除 JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  341
  Số lần cài đặt
  686.648
  Đánh giá
  2519 11 1
  Đã tạo
  23-11-2015
  Đã cập nhật
  25-09-2021
 5. 视频网HTML5播放小工具 JS - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  237
  Số lần cài đặt
  686.027
  Đánh giá
  2508 28 11
  Đã tạo
  12-06-2017
  Đã cập nhật
  15-10-2021
 6. searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 JS - 方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  142
  Số lần cài đặt
  112.663
  Đánh giá
  1115 16 3
  Đã tạo
  28-02-2017
  Đã cập nhật
  30-06-2021
 7. Search By Image JS - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  102
  Số lần cài đặt
  136.535
  Đánh giá
  1644 4 0
  Đã tạo
  04-07-2014
  Đã cập nhật
  08-03-2020
 8. Picviewer CE+ JS - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  69
  Số lần cài đặt
  90.764
  Đánh giá
  1023 11 1
  Đã tạo
  21-10-2016
  Đã cập nhật
  24-06-2020
 9. Easy offline JS - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  69
  Số lần cài đặt
  147.737
  Đánh giá
  1337 0 1
  Đã tạo
  25-08-2016
  Đã cập nhật
  30-01-2019
 10. Yet Another Weibo Filter JS - Sina Weibo feed filter by keywords, authors, topics, source, etc.; Modifying webpage layout

  Tác giả
  田生
  Cài đặt hàng ngày
  64
  Số lần cài đặt
  224.403
  Đánh giá
  1905 6 3
  Đã tạo
  12-07-2014
  Đã cập nhật
  16-07-2021
 11. 网盘自动填写提取密码 JS - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  98.833
  Đánh giá
  543 0 2
  Đã tạo
  15-05-2014
  Đã cập nhật
  11-06-2021
 12. Maximize Video JS - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  106.146
  Đánh giá
  790 13 0
  Đã tạo
  06-09-2014
  Đã cập nhật
  06-05-2020
 13. VIP视频在线解析,影视全能搜索 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频,显示优惠券查询。

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  253.907
  Đánh giá
  615 3 3
  Đã tạo
  13-02-2017
  Đã cập nhật
  03-08-2021
 14. 网易云音乐高音质支持 JS - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  107.990
  Đánh giá
  836 0 0
  Đã tạo
  23-06-2015
  Đã cập nhật
  28-05-2021
 15. 免登录下载天翼云盘分享文件 JS - 可以让你不登录天翼云盘也可以下载分享的文件,当分享的内容为目录时,需要单独点击文件下载,当分享的内容为单个文件时,直接点击下载按钮

  Tác giả
  Aruelius
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  56.244
  Đánh giá
  244 3 4
  Đã tạo
  22-04-2020
  Đã cập nhật
  19-05-2020
 16. 百度云插件+APIKey JS - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  261.542
  Đánh giá
  1747 7 5
  Đã tạo
  24-04-2014
  Đã cập nhật
  10-03-2018
 17. AdsBypasser JS - Bypass Ads

  Tác giả
  legnaleurc
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  231.471
  Đánh giá
  834 8 6
  Đã tạo
  06-09-2014
  Đã cập nhật
  09-07-2017
 18. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance JS - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  134.858
  Đánh giá
  538 11 6
  Đã tạo
  03-03-2017
  Đã cập nhật
  03-04-2018
 19. DownloadAllContent JS - Fetch and download main content on current page, provide special support for chinese novel

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  46.036
  Đánh giá
  340 11 1
  Đã tạo
  23-11-2016
  Đã cập nhật
  18-03-2020
 20. 搜索引擎跳轉-文科版 JS - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  22.697
  Đánh giá
  422 0 1
  Đã tạo
  23-06-2014
  Đã cập nhật
  31-10-2017
 21. 下载一键通 JS - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  93.663
  Đánh giá
  946 2 2
  Đã tạo
  15-06-2014
  Đã cập nhật
  16-06-2014
 22. youdaodict JS - Translate any text selected into a tooltip

  Tác giả
  reverland
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  13.719
  Đánh giá
  220 1 0
  Đã tạo
  30-09-2015
  Đã cập nhật
  27-11-2017
 23. novelDownloader3 JS - 菜单```Download Novel```或**双击页面最左侧**来显示面板

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  14.448
  Đánh giá
  218 2 2
  Đã tạo
  20-07-2016
  Đã cập nhật
  10-10-2021
 24. iZhihu JS - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  48.206
  Đánh giá
  706 1 3
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  25-04-2016
 25. vipVideos_skipAd JS - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  63.687
  Đánh giá
  1206 9 5
  Đã tạo
  12-03-2015
  Đã cập nhật
  08-06-2017
 26. Linkify Plus Plus JS - Based on Linkify Plus. Turn plain text URLs into links.

  Tác giả
  eight
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  19.504
  Đánh giá
  248 3 1
  Đã tạo
  15-08-2014
  Đã cập nhật
  11-03-2021
 27. Inject2Download JS - Simple media download script

  Tác giả
  AnonymousMeerkat
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  7.248
  Đánh giá
  66 1 0
  Đã tạo
  10-04-2016
  Đã cập nhật
  17-12-2018
 28. 美女图聚合展示by SeLang JS - 目标是聚合网页美女图片,省去翻页烦恼。有需要聚合的网址请反馈。 QQ群号:455809302,点击链接加入群【油猴脚本私人定制】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=45p9bea

  Tác giả
  O(∩_∩)O
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  15.341
  Đánh giá
  211 0 1
  Đã tạo
  10-03-2017
  Đã cập nhật
  30-09-2020
 29. Tieba Preload JS - 贴吧预加载,自动加载下一页内容,同时附带消灭贴吧自带 Lazy Load 功能

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  5.161
  Đánh giá
  105 0 1
  Đã tạo
  05-04-2014
  Đã cập nhật
  12-03-2017
 30. Video Player Toothbrush JS - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.827
  Đánh giá
  56 0 0
  Đã tạo
  04-07-2014
  Đã cập nhật
  02-09-2014
 31. 360,百度网盘,微盘链接 JS - 360,百度网盘,微盘链接自动添加访问密码

  Tác giả
  林岑影
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  13.935
  Đánh giá
  156 0 0
  Đã tạo
  07-10-2015
  Đã cập nhật
  01-12-2015
 32. tiebaAllsign JS - 贴吧集中签到

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  16.744
  Đánh giá
  308 1 1
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  15-05-2017
 33. Douban Book Bar JS - 以最优惠的价格买到最心仪的书

  Tác giả
  ElvisKang
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.531
  Đánh giá
  50 0 0
  Đã tạo
  29-07-2014
  Đã cập nhật
  10-11-2020
 34. baidu-music-download JS - 快速免费下载百度音乐

  Tác giả
  thunderhit
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  5.850
  Đánh giá
  68 0 0
  Đã tạo
  07-08-2014
  Đã cập nhật
  10-07-2015
 35. getzhidaofile JS - 获取百度知道附件下载地址

  Tác giả
  酷企鹅Link
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.654
  Đánh giá
  147 0 0
  Đã tạo
  25-01-2015
  Đã cập nhật
  15-05-2015
 36. 115 Download Helper JS - 115网盘下载帮手,能自动帮忙点普通下载,少点一次鼠标,能够批量复制下载链接

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  5.907
  Đánh giá
  69 0 0
  Đã tạo
  28-01-2015
  Đã cập nhật
  20-02-2016
 37. txt reader JS - 小说阅读助手,文本清理修复、排版、生成索引等功能,方便阅读,也可用于初步较对

  Tác giả
  zaobao
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.787
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  07-03-2015
  Đã cập nhật
  16-02-2016
 38. searchEngineJumpCE-modify by ted423 JS - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.690
  Đánh giá
  79 1 0
  Đã tạo
  27-03-2014
  Đã cập nhật
  16-03-2020
 39. BaiDuYun_Multi_Offline JS - Add multiple download feature to Baidu Yun offine download.

  Tác giả
  chris
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.404
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  11-05-2014
  Đã cập nhật
  27-06-2014
 40. Baidu.Inbox.Any.Share JS - 使过期的度盘邮箱分享链接长期有效,可转存

  Tác giả
  FootRoot
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.455
  Đánh giá
  71 0 0
  Đã tạo
  21-06-2014
  Đã cập nhật
  21-06-2014
 41. Google+(baidu bing youdao) JS - Show results from Baidu, Bing and Youdao in Google web search. | 在Google网页搜索显示百度、有道和必应的搜索结果。

  Tác giả
  hzhbest
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.472
  Đánh giá
  53 0 0
  Đã tạo
  28-08-2014
  Đã cập nhật
  10-04-2015
 42. Crack Url Wait Code Login JS - Remove from net disk and downloads to Verification code,login,wait,(Multi-in one,Easy to create downloads).

  Tác giả
  yulei
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14.693
  Đánh giá
  158 0 1
  Đã tạo
  22-09-2014
  Đã cập nhật
  22-09-2014
 43. ThunderLixianExporter JS - export thunder lixian url to aria2/wget

  Tác giả
  binux
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.429
  Đánh giá
  53 0 1
  Đã tạo
  30-09-2014
  Đã cập nhật
  26-02-2017
 44. baiduCloudInput JS - input method in browser based on baidu online input method.

  Tác giả
  reverland
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  342
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  19-10-2015
  Đã cập nhật
  20-10-2015
 45. GitHub Table of Contents JS - A userscript that adds a table of contents to readme & wiki pages

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  495
  Đánh giá
  18 0 0
  Đã tạo
  29-03-2016
  Đã cập nhật
  21-07-2021
 46. 京东秒杀价格过滤 JS - 按价格过滤并排序(价格升序)秒杀商品列表

  Tác giả
  You!
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.637
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  24-09-2017
  Đã cập nhật
  25-01-2018
 47. Stylish Lite JS - Install and Manage user styles,Just like Stylish.Of course, Edit included.

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.176
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  27-12-2017
  Đã cập nhật
  03-02-2018

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)