Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by ywzhaiqi

 1. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动,改为黑名单制。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  646
  Số lần cài đặt
  387.276
  Đánh giá
  1491 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 视频网HTML5播放小工具 - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、PPTV、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  498
  Số lần cài đặt
  416.198
  Đánh giá
  1785 11 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  341
  Số lần cài đặt
  469.934
  Đánh giá
  2179 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 百度网盘直接下载助手修改版 - 网盘内和分享页均显示[下载助手]按钮,支持获取直接下载链接+压缩下载链接;

  Tác giả
  yi ming
  Cài đặt hàng ngày
  302
  Số lần cài đặt
  475.161
  Đánh giá
  688 1 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  179
  Số lần cài đặt
  159.965
  Đánh giá
  1679 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Anti-Adblock Killer | Reek - Helps you keep your Ad-Blocker active, when you visit a website and it asks you to disable.

  Tác giả
  reek
  Cài đặt hàng ngày
  103
  Số lần cài đặt
  305.999
  Đánh giá
  1108 20 44
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Yet Another Weibo Filter - Sina Weibo feed filter by keywords, authors, topics, source, etc.; Modifying webpage layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  78
  Số lần cài đặt
  138.301
  Đánh giá
  1289 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  73
  Số lần cài đặt
  217.405
  Đánh giá
  1676 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  69
  Số lần cài đặt
  94.769
  Đánh giá
  1158 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Maximize Video - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  47
  Số lần cài đặt
  62.468
  Đánh giá
  510 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  47
  Số lần cài đặt
  106.351
  Đánh giá
  490 9 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Search By Image - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  63.261
  Đánh giá
  1077 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. AdsBypasser - Bypass Ads

  Tác giả
  legnaleurc
  Cài đặt hàng ngày
  46
  Số lần cài đặt
  205.570
  Đánh giá
  825 7 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Mouseover Popup Image Viewer - Shows images and videos behind links and thumbnails.

  Tác giả
  kuehlschrank
  Cài đặt hàng ngày
  43
  Số lần cài đặt
  80.728
  Đánh giá
  651 10 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Picviewer CE+ - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  21.570
  Đánh giá
  461 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  210.137
  Đánh giá
  590 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 - 方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  21.506
  Đánh giá
  440 3 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. DownloadAllContent - Fetch and download main content on current page, provide special support for chinese novel

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  21.933
  Đánh giá
  220 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  81.576
  Đánh giá
  935 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  70.501
  Đánh giá
  518 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 百度网盘助手 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  197.152
  Đánh giá
  649 4 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  89.627
  Đánh giá
  814 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. iZhihu - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  38.311
  Đánh giá
  674 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. anti-redirect - GM脚本, 去除各搜索引擎/常用网站的重定向

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  29.535
  Đánh giá
  532 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper, press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  9.207
  Đánh giá
  167 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 美女图聚合展示by SeLang - 目标是聚合网页美女图片,省去翻页烦恼。有需要聚合的网址请反馈。 QQ群号:455809302,点击链接加入群【油猴脚本私人定制】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=45p9bea

  Tác giả
  O(∩_∩)O
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  9.287
  Đánh giá
  161 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Inject2Download - Simple media download script

  Tác giả
  AnonymousMeerkat
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  4.272
  Đánh giá
  53 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Linkify Plus Plus - Based on Linkify Plus. Turn plain text URLs into links.

  Tác giả
  eight
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  14.431
  Đánh giá
  209 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  16.576
  Đánh giá
  407 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  60.105
  Đánh giá
  1245 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. youdaodict - Translate any text selected into a tooltip

  Tác giả
  reverland
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  10.896
  Đánh giá
  215 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 智能划词翻译 For Mobile - 适配移动端的划词翻译,自动切换谷歌翻译和有道词典

  Tác giả
  田雨菲
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.276
  Đánh giá
  29 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Baidu.Inbox.Any.Share - 使过期的度盘邮箱分享链接长期有效,可转存

  Tác giả
  FootRoot
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  6.092
  Đánh giá
  72 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.065
  Đánh giá
  52 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Douban Book Bar - 以最优惠的价格买到最心仪的书

  Tác giả
  ElvisKang
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.938
  Đánh giá
  44 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Stylish Lite - Install and Manage user styles,Just like Stylish.Of course, Edit included.

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  711
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. tiebaAllsign - 贴吧集中签到

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  15.616
  Đánh giá
  305 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Tieba Preload - 贴吧预加载,自动加载下一页内容,同时附带消灭贴吧自带 Lazy Load 功能

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.890
  Đánh giá
  104 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. CheckBoxMate for Greasemonkey - "Check multiple checkboxes with ease by drawing a box around them to automatically select them all." Converted from nrlz's amazing CheckBoxMate Firefox Add-on (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9740). Works with Firefox 3.6.3.

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  763
  Đánh giá
  12 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. Google+(baidu bing youdao) - Show results from Baidu, Bing and Youdao in Google web search. | 在Google网页搜索显示百度、有道和必应的搜索结果。

  Tác giả
  hzhbest
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.972
  Đánh giá
  47 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. ThunderLixianExporter - export thunder lixian url to aria2/wget

  Tác giả
  binux
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.338
  Đánh giá
  52 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. txt reader - 小说阅读助手,文本清理修复、排版、生成索引等功能,方便阅读,也可用于初步较对

  Tác giả
  zaobao
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.083
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. 硕鼠跳过前置广告 - 跳过「为了保护视频网站的合法权益,需要观看广告后才能下载。」提示。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.211
  Đánh giá
  72 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. 360,百度网盘,微盘链接 - 360,百度网盘,微盘链接自动添加访问密码

  Tác giả
  林岑影
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  13.014
  Đánh giá
  158 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. 京东秒杀价格过滤 - 按价格过滤并排序(价格升序)秒杀商品列表

  Tác giả
  You!
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.038
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 46. JS@百度网盘批量重命名 - 批量改名工具,支持添加后缀、修改扩展名,增加前缀(序列化)等等

  Tác giả
  jasonshaw
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.808
  Đánh giá
  34 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 47. ZiMuZu旧下载列表恢复 - 恢复曾经的下载列表

  Tác giả
  f1tz
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  275
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 48. searchEngineJumpCE-modify by ted423 - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.474
  Đánh giá
  80 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)