Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by ywzhaiqi

 1. 视频站启用html5播放器 - 三大功能 。启用html5播放器;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  502
  Số lần cài đặt
  328.425
  Đánh giá
  1593 7 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动,改为黑名单制。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  483
  Số lần cài đặt
  279.515
  Đánh giá
  1286 5 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. EX-百度云盘 - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [企业版]

  Tác giả
  gxvv
  Cài đặt hàng ngày
  350
  Số lần cài đặt
  649.255
  Đánh giá
  1353 8 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  302
  Số lần cài đặt
  473.770
  Đánh giá
  3022 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  281
  Số lần cài đặt
  416.732
  Đánh giá
  2097 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  257
  Số lần cài đặt
  118.708
  Đánh giá
  1442 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 百度网盘直接下载助手修改版 - 网盘内和分享页均显示[下载助手]按钮,支持获取直接下载链接+压缩下载链接;

  Tác giả
  yi ming
  Cài đặt hàng ngày
  154
  Số lần cài đặt
  439.884
  Đánh giá
  695 1 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  128
  Số lần cài đặt
  113.238
  Đánh giá
  1156 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Anti-Adblock Killer | Reek - Helps you keep your Ad-Blocker active, when you visit a website and it asks you to disable.

  Tác giả
  reek
  Cài đặt hàng ngày
  130
  Số lần cài đặt
  283.235
  Đánh giá
  1076 20 42
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  Wang Hsin-che
  Cài đặt hàng ngày
  93
  Số lần cài đặt
  202.488
  Đánh giá
  1656 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. AdsBypasser - Bypass Ads

  Tác giả
  legnaleurc
  Cài đặt hàng ngày
  83
  Số lần cài đặt
  194.515
  Đánh giá
  811 7 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Search By Image - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  75
  Số lần cài đặt
  52.946
  Đánh giá
  990 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  71
  Số lần cài đặt
  83.582
  Đánh giá
  1101 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Maximize Video - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  49.533
  Đánh giá
  455 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  96.114
  Đánh giá
  480 9 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  84.229
  Đánh giá
  802 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  201.435
  Đánh giá
  589 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Mouseover Popup Image Viewer - Shows images and videos behind links and thumbnails.

  Tác giả
  kuehlschrank
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  72.444
  Đánh giá
  619 9 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  77.262
  Đánh giá
  931 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Picviewer CE+ - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures or find the HD original picture automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  16.654
  Đánh giá
  425 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 - 方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  15.432
  Đánh giá
  380 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. DownloadAllContent - Fetch and download main content on current page, provide special support for chinese novel

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  16.453
  Đánh giá
  196 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  67.406
  Đánh giá
  517 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. anti-redirect - GM脚本, 去除各搜索引擎/常用网站的重定向

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  26.465
  Đánh giá
  510 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 百度网盘助手 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  194.583
  Đánh giá
  651 4 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 美女图聚合展示by SeLang - 目标是聚合网页美女图片,省去翻页烦恼。有需要聚合的网址请反馈。 QQ群号:455809302,点击链接加入群【油猴脚本私人定制】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=45p9bea

  Tác giả
  O(∩_∩)O
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  6.898
  Đánh giá
  136 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  59.296
  Đánh giá
  1251 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. iZhihu - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  35.842
  Đánh giá
  669 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper, press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  7.770
  Đánh giá
  161 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Linkify Plus Plus - Based on Linkify Plus. Turn plain text URLs into links.

  Tác giả
  eight
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  12.599
  Đánh giá
  195 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. ThunderLixianExporter - export thunder lixian url to aria2/wget

  Tác giả
  binux
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  3.143
  Đánh giá
  52 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 智能划词翻译 For Mobile - 适配移动端的划词翻译,自动切换谷歌翻译和有道词典

  Tác giả
  田雨菲
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  886
  Đánh giá
  25 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. tiebaAllsign - 贴吧集中签到

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  15.158
  Đánh giá
  300 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. youdaodict - Translate any text selected into a tooltip

  Tác giả
  reverland
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  9.987
  Đánh giá
  213 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Baidu.Inbox.Any.Share - 使过期的度盘邮箱分享链接长期有效,可转存

  Tác giả
  FootRoot
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  5.897
  Đánh giá
  71 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  16.088
  Đánh giá
  405 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Douban Book Bar - 以最优惠的价格买到最心仪的书

  Tác giả
  ElvisKang
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.758
  Đánh giá
  43 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 360,百度网盘,微盘链接 - 360,百度网盘,微盘链接自动添加访问密码

  Tác giả
  林岑影
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  12.826
  Đánh giá
  156 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. Inject2Download - Simple media download script

  Tác giả
  AnonymousMeerkat
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.587
  Đánh giá
  51 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. Tieba Preload - 贴吧预加载,自动加载下一页内容,同时附带消灭贴吧自带 Lazy Load 功能

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.822
  Đánh giá
  104 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. CheckBoxMate for Greasemonkey - "Check multiple checkboxes with ease by drawing a box around them to automatically select them all." Converted from nrlz's amazing CheckBoxMate Firefox Add-on (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9740). Works with Firefox 3.6.3.

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  721
  Đánh giá
  12 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. getzhidaofile - 获取百度知道附件下载地址

  Tác giả
  酷企鹅Link
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.385
  Đánh giá
  149 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. 115 Download Helper - 115网盘下载帮手,能自动帮忙点普通下载,少点一次鼠标,能够批量复制下载链接

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.133
  Đánh giá
  66 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. remove anti-adblock for cnbeta - remove red alert top of cnbeta

  Tác giả
  David Ting
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  645
  Đánh giá
  7 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. 显示SSR链接二维码(https://ss.rohankdd.com/) - 用于https://ss.rohankdd.com/生成对应的SS链接二维码,便于直接使用

  Tác giả
  魔君
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.195
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 46. 斗鱼 HTML5 播放器 - 使用斗鱼 HTML5 播放器!

  Tác giả
  DIYgod
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.734
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 47. JS@百度网盘批量重命名 - 批量改名工具,支持添加后缀、修改扩展名,增加前缀(序列化)等等

  Tác giả
  jasonshaw
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.342
  Đánh giá
  32 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 48. ZiMuZu旧下载列表恢复 - 恢复曾经的下载列表

  Tác giả
  f1tz
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  253
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)