Greasy Fork is available in English.

Report user

黄盐

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 破解VIP会员视频集合 JS - 2020-7-16 整合代码更新。一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[懒人专用***放心使用。▶懒蛤蛤][【玩的嗨】VIP工具箱***Max zhang]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  529
  Số lần cài đặt
  2.306.628
  Đánh giá
  3511 33 18
  Đã tạo
  20-02-2017
  Đã cập nhật
  03-09-2020
 2. 倍速播放 JS - HTML5播放器,倍速|最高10倍|计时器掌控者|视频跳过广告|视频广告加速

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  102
  Số lần cài đặt
  37.351
  Đánh giá
  117 4 1
  Đã tạo
  19-05-2019
  Đã cập nhật
  24-01-2021
 3. MousePlus JS - HY's mouse gesture script,supports ringt-key draw track functions and left-key drag functions.Drag target can be [Text] & [Links] & [Image] Customizenable → Right click to draw ⇄(right,left) to setting

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  19.359
  Đánh giá
  179 2 0
  Đã tạo
  20-11-2017
  Đã cập nhật
  06-01-2018
 4. 资源网助手 JS - 最大资源网、172资源网、1977资源网、ok资源网、高清电影资源站、永久资源网、酷云资源、酷播资源网、非凡资源网[MP4][m3u8]视频直接播放,分类页面改进翻页功能。

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  10.775
  Đánh giá
  88 0 0
  Đã tạo
  13-09-2017
  Đã cập nhật
  15-05-2020
 5. Markdown Viewer JS - view Markdown in Chrome,allanguage surportted

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  445
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  13-10-2017
  Đã cập nhật
  16-10-2017
 6. Stylish Lite JS - Install and Manage user styles,Just like Stylish.Of course, Edit included.

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.150
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  27-12-2017
  Đã cập nhật
  03-02-2018
 7. Greasyfork + JS - script for Greasyfork.org function①some links open in new tab[部分链接在新窗口中打开]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  246
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  07-06-2017
  Đã cập nhật
  07-06-2017
 8. 闲聊么PC版Style JS - 闲聊么PC版界面太小了,聊天不不爽。快用这个脚本把界面放大

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  14-08-2017
  Đã cập nhật
  14-08-2017
 9. 卡饭助手(bbs.kafan.cn) JS - 改进帖子翻页功能

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  110
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  16-09-2017
  Đã cập nhật
  17-09-2017
 10. 网易云课堂 HTML5 播放器样式调整 JS - 配合[视频站启用html5播放器使用],播放器不会出现滚动条,并且有控制按钮

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.162
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  06-10-2017
  Đã cập nhật
  06-10-2017
 11. Markdown Viewer Lite JS - view Markdown in Chrome,23 common language surportted

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  103
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  16-10-2017
  Đã cập nhật
  29-10-2017
 12. 迷你滚动条(Mini ScrollBar) JS - 滚动条迷你化.(Make scroll bar mini.)

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.477
  Đánh giá
  47 0 0
  Đã tạo
  14-12-2017
  Đã cập nhật
  03-02-2018
 13. DarkTheme JS - Tabs in Dark Theme

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.224
  Đánh giá
  21 2 1
  Đã tạo
  15-12-2017
  Đã cập nhật
  03-02-2018
 14. 降龙影院CSS改造 JS - 对降龙影院CSS进行小调整,观看更舒适

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  184
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-04-2018
  Đã cập nhật
  17-04-2018
 15. 马蜂窝旅游商城--获取销量价格 JS - 马蜂窝,旅游商城板块,把产品列表转化为表格。适用于Tampermonkey

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  84
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  06-08-2018
  Đã cập nhật
  06-08-2018
 16. DragDown to Refesh JS - 手机浏览器,下拉刷新,测试中

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  234
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  01-09-2018
  Đã cập nhật
  01-09-2018
 17. 去哪儿复制文字 JS - 手机版去哪儿页面支持复制文字,(๑ˇεˇ๑).¸¸♪ 爱怎么复制就怎么复制。适用于去哪儿度假。

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  101
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  25-01-2019
  Đã cập nhật
  25-01-2019
 18. 去哪儿度假新单提醒 JS - 去哪儿度假新订单提醒,提醒声音可定制

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  31-10-2019
  Đã cập nhật
  05-11-2019
 19. 去哪儿弹窗改通知(商家版) JS - 去哪儿商家后台,警告弹窗改通知形式

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-03-2020
  Đã cập nhật
  08-04-2020
 20. 阿目价格快照 JS - 存储价格,快速恢复价格

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2020
  Đã cập nhật
  17-05-2020

Thư viện

 1. videoControls JS (Thư Viện) - 适用于资源网助手

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  18-09-2017
  Đã cập nhật
  18-09-2017
 2. marked.js JS (Thư Viện) - @require in Markdown Viewer Lite

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  14-10-2017
  Đã cập nhật
  14-10-2017
 3. docCodeStyle JS (Thư Viện) - Doc Theme Style & Code Theme Style for MarkDown Viewer Lite

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  16-10-2017
  Đã cập nhật
  20-10-2017
 4. prism23.js JS (Thư Viện) - prism.js 这个版本包含了 highlight.js 里面推荐的 23 中最常见的语言 的语法高亮功能

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  16-10-2017
  Đã cập nhật
  16-10-2017
 5. KaTeX JS (Thư Viện) - KaTeX 修改版, 可以工作与 兼容模式.可能会出现Bug.效果未知

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  17-10-2017
  Đã cập nhật
  17-10-2017
 6. sequence-diagrams JS (Thư Viện) - JS sequence diagrams 2.0.1 || (c) 2012-2017 Andrew Brampton (bramp.net) || @license Simplified BSD license.

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  18-10-2017
  Đã cập nhật
  18-10-2017
 7. ztreeCss JS (Thư Viện) - ztreeToc stylesheet

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  29-10-2017
  Đã cập nhật
  29-10-2017
 8. ztreeTocCore JS (Thư Viện) - core

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  29-10-2017
  Đã cập nhật
  29-10-2017
 9. ztreeToc JS (Thư Viện) - toc

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  29-10-2017
  Đã cập nhật
  29-10-2017
 10. elementUI-icon JS (Thư Viện) - elementUI 字体文件Base64版本

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  25-04-2020
  Đã cập nhật
  25-04-2020