Greasy Fork is available in English.

Report user

黄盐

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 破解VIP会员视频集合 - 2020-7-16 整合代码更新。一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[懒人专用***放心使用。▶懒蛤蛤][【玩的嗨】VIP工具箱***Max zhang]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  604
  Số lần cài đặt
  2.133.380
  Đánh giá
  3430 33 17
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 倍速播放 - HTML5播放器,倍速功能。可以实现最高10倍数播放。不同网站可以设置不同速率和位置

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  16.317
  Đánh giá
  56 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. MousePlus - HY's mouse gesture script,supports ringt-key draw track functions and left-key drag functions.Drag target can be [Text] & [Links] & [Image] Customizenable → Right click to draw ⇄(right,left) to setting

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  15.345
  Đánh giá
  158 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. DarkTheme - Tabs in Dark Theme

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.380
  Đánh giá
  21 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 资源网助手 - 最大资源网、172资源网、1977资源网、ok资源网、高清电影资源站、永久资源网、酷云资源、酷播资源网、非凡资源网[MP4][m3u8]视频直接播放,分类页面改进翻页功能。

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  8.822
  Đánh giá
  75 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 网易云课堂 HTML5 播放器样式调整 - 配合[视频站启用html5播放器使用],播放器不会出现滚动条,并且有控制按钮

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.052
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Markdown Viewer - view Markdown in Chrome,allanguage surportted

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  287
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Stylish Lite - Install and Manage user styles,Just like Stylish.Of course, Edit included.

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.067
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Greasyfork + - script for Greasyfork.org function①some links open in new tab[部分链接在新窗口中打开]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  223
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 闲聊么PC版Style - 闲聊么PC版界面太小了,聊天不不爽。快用这个脚本把界面放大

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 卡饭助手(bbs.kafan.cn) - 改进帖子翻页功能

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  100
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. videoControls (Thư Viện) - 适用于资源网助手

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. marked.js (Thư Viện) - @require in Markdown Viewer Lite

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. docCodeStyle (Thư Viện) - Doc Theme Style & Code Theme Style for MarkDown Viewer Lite

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. prism23.js (Thư Viện) - prism.js 这个版本包含了 highlight.js 里面推荐的 23 中最常见的语言 的语法高亮功能

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Markdown Viewer Lite - view Markdown in Chrome,23 common language surportted

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  97
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. KaTeX (Thư Viện) - KaTeX 修改版, 可以工作与 兼容模式.可能会出现Bug.效果未知

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. sequence-diagrams (Thư Viện) - JS sequence diagrams 2.0.1 || (c) 2012-2017 Andrew Brampton (bramp.net) || @license Simplified BSD license.

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. ztreeCss (Thư Viện) - ztreeToc stylesheet

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. ztreeTocCore (Thư Viện) - core

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. ztreeToc (Thư Viện) - toc

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 迷你滚动条(Mini ScrollBar) - 滚动条迷你化.(Make scroll bar mini.)

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.277
  Đánh giá
  42 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 降龙影院CSS改造 - 对降龙影院CSS进行小调整,观看更舒适

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  169
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 马蜂窝旅游商城--获取销量价格 - 马蜂窝,旅游商城板块,把产品列表转化为表格。适用于Tampermonkey

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  75
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. DragDown to Refesh - 手机浏览器,下拉刷新,测试中

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  80
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 去哪儿复制文字 - 手机版去哪儿页面支持复制文字,(๑ˇεˇ๑).¸¸♪ 爱怎么复制就怎么复制。适用于去哪儿度假。

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  71
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 去哪儿度假新单提醒 - 去哪儿度假新订单提醒,提醒声音可定制

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 去哪儿弹窗改通知(商家版) - 去哪儿商家后台,警告弹窗改通知形式

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. elementUI-icon (Thư Viện) - elementUI 字体文件Base64版本

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 阿目价格快照 - 存储价格,快速恢复价格

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật