Greasy Fork is available in English.

冻猫

Script Sets

Scripts

 1. Maximize Video - Maximize all video players

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  47.441
  Đánh giá
  438 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 划词翻译 - 选中文字按住左键一会儿后放开,自动翻译。

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.478
  Đánh giá
  44 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.870
  Đánh giá
  52 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. bilibili toothbrush - 牙刷科技

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.171
  Đánh giá
  40 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. osu! Download from mirror - Download beatbaps from mirror site

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  756
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. bilibili bangumi - 在收藏夹左边增加当天已更新的新番提示,可显示隐藏新番

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  361
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. dati - 自动答题

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.387
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật