Greasy Fork is available in English.

冻猫

Script Sets

Scripts

 1. Maximize Video - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  83
  Số lần cài đặt
  56.737
  Đánh giá
  498 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. dati - 自动答题

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.694
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.994
  Đánh giá
  52 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. bilibili toothbrush - 牙刷科技

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.190
  Đánh giá
  41 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. osu! Download from mirror - Download beatbaps from mirror site

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  769
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. bilibili bangumi - 在收藏夹左边增加当天已更新的新番提示,可显示隐藏新番

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  379
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 划词翻译 - 选中文字自动翻译

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5.309
  Đánh giá
  57 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật