Greasy Fork is available in English.

Jixun.Moe

个人博客 Jixun.Moe
如果有想吐槽的地方请务必提交 Feedback。

GM 脚本开发小册子

Script Sets

Scripts

 1. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  70.498
  Đánh giá
  518 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 度娘盘直接下载 - 反正我又不用度娘云管家

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  8.481
  Đánh giá
  49 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 梦姬贴吧助手 - 又一个贴吧助手

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4.004
  Đánh giá
  95 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 网盘死链检查 - 浏览网页的时候检查死链

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.301
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 百度網盤自動轉存 - 自動轉存當前文件至上次轉存路徑。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.196
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Bypass Wait, Code, & Login For Chrome - Remove verify code, login requirement, counting down... and more!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.317
  Đánh giá
  23 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. GreasyFork 中文 - 实验性脚本, 尚有内容未翻译完毕。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.135
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. GreasyFork 代码页格式化代码 - 在代码页添加重新格式化代码的链接

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  146
  Đánh giá
  3 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. daum.net remove events - 移除右键等限制

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  273
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 蒸汽动力 - 展现所有内容 - 在蒸汽动力攻略页面一次性展开所有内容。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  201
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 多瑙影院去广告 & 增强 - 多瑙网站视频与网站广告去除,以及其他增强功能。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.310
  Đánh giá
  30 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 我的贴吧助手 - 该版本过旧,请使用 #2634 脚本。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  192
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 贴吧免跳转链 - 修正跳转链为直接点击的链接 owo, 103 包含该功能。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  769
  Đánh giá
  6 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 度娘三倍经验去死 - 强制隐藏三倍经验提示,每次发帖都有,太烦人了(无误

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  199
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 贴吧自动领 T豆 - 贴吧挂机自动领 T 豆

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.123
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 度娘彩字免费试用 - * 有 10 字限制

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  171
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 起点一键全文阅读 - 一键「全文阅读」

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.390
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Tieba Old Panel - 使用贴吧旧版个人面板

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  136
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Tieba no AD at top - 隐藏来自『贴吧公告』的广告

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  494
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 新浪视频自动断点续传 - 新浪视频上传页自动断点续传

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  69
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 傲娇零次元免掉线脚本 - 每 12 分钟刷新一次, 顺便加了个快速回复那里的自动字数补丁

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  82
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Disable Tieba img. view mode - 好讨厌 >.>

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  124
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. CoolRom Download Helper - Skip countdown, [Partly] hide Ads.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  582
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 精易自动签到脚本 - 自动签到

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  351
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. SongTaste Player Enhancement - Arrow and Enter Key as shortcut key.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  76
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Ys168 No Download Redirection - No redirection while downloading file from ys168. E.g. Executable File.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  580
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. GreaseFork meta tag removal - Remove hyperlink such as @require.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  83
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Hover display password - Display the password after hover for 300ms.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  207
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 百度贴吧重定向 - 重定向各类同素异形体到更科学的主域名tieba.baidu.com

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  797
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 贴吧关键字屏蔽楼层 - 通过指定的关键字屏蔽一些楼层, 自带一个「超级简陋」的配置面板

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  255
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. MathJax Tieba - 调用 MathJax 在贴吧渲染 :3

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  183
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Osu auto download without login - Auto download map from loli.al mirror.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  323
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 短网址快速跳转 - 快速进入目标地址 GO!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.268
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. NeedRom - Anti-Anti-adblock - See @name. You still need an account to download.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  766
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. tieba.ui (Thư Viện) - 贴吧对话框 for GreaseMonkey 2.x

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 贴吧模组屏蔽 - 实验性脚本,屏蔽贴吧自带模组功能 (页面静态内容不会消失)

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  205
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Simple 163 Music Dl Helper - Download music from music.163.com

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.036
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 数据银行下载助手 - 更方便的下载华为网盘资源~☆

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.552
  Đánh giá
  52 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. In-Page Bookmark - 页内书签, 改写自: Tieba#3114763315 & GreasyFork#2676

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  295
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 仓库用度盘投稿助手 - 简易功能增强, 方便仓库投稿用

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  609
  Đánh giá
  24 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. Interval Looper (Thư Viện) - 非同步数组枚举回调

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. Lib Export Holder (Thư Viện) - Hold the exports inside the variable.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. [lib] js-beautify (Thư Viện) - Reformat the code to readble format

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. Aria2 RPC (Thư Viện) - Aria2 RPC Library

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. Disable TamperMonkey Update Tab - Close Tamper Monkey update window

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.671
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 46. Citrus GFork 中文化 - 将 Citrus GFork<4336> 的内容本地化

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  153
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 47. Quick debug - Quick inject scripts/style to current page.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  109
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 48. Install Aur Package - One-click install aur package.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 49. MCBBS 允许选中文字 - 强行允许在 mcbbs 选择文字

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  170
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 50. GF 论坛引用增强 - 对论坛的引用功能进行增强 (自认)

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  54
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 51. 简易 Bilibili 播放器修正脚本 - 非常简单, 有任何问题请提交 "[简易修正器] " 开头的控制台日志或信息框内容。您可以通过按下 Ctrl + C 进行复制。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  265
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 52. 动漫花园(dmhy.org) - 联盟搜寻 - 利用外部脚本, 可以根据输入搜寻而非一个一个找

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  302
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 53. 硕鼠跳过前置广告 - 跳过「为了保护视频网站的合法权益,需要观看广告后才能下载。」提示。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.210
  Đánh giá
  72 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 54. 评论才是本体! - Acfun 复制小剧场

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  104
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 55. Auto ezproxy redirection - Automatically gain access for resources subscripted by your organisation via ezproxy.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 56. Prevent pollution (Thư Viện) - Prevent window pollution by create a new variable named window.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 57. 33 言情跳过中转 - 跳过中转页,直达目录页。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  80
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 58. 日志展示 (Thư Viện) - 展示日志信息

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 59. 蒸汽夏卖 - 自动探索 - 自动探索下一个项目。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  44
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 60. Secure share on Imgur. - Upgrade all "http" url to "https" at sharing fileds.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 61. 网易云音乐不间断播放 - 网易云音乐有时候会莫名其妙暂停,启用此插件后在发现暂停按钮后将自动点击。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  640
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 62. 3DS.Guide Streamlined - Preload next step and put them below current guide.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  180
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 63. funssy.com - 右键 + 选中内容 - 允许在 funssy.com 进行右键以及内容选中操作。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  54
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 64. 天幻 FF1 专题 - 宽屏优化 - 大屏优化 - 图片展开、强制插入图片。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 65. 度盘爆炸自动刷新 - 度盘爆炸的时候自动刷新其页面。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  125
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 66. oxy.cloud download helper - Skip ads asking for push notification permission.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  78
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật