Greasy Fork is available in English.

Report user

Jixun.MoeMod

个人博客 Jixun.Moe
如果有想吐槽的地方请务必提交 Feedback。

GM 脚本开发小册子

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 仓库用度盘投稿助手 JS - 简易功能增强, 方便仓库投稿用

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  146
  Số lần cài đặt
  164.452
  Đánh giá
  235 5 1
  Đã tạo
  14-07-2014
  Đã cập nhật
  22-06-2021
 2. 网盘自动填写提取密码 JS - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  110.430
  Đánh giá
  544 0 2
  Đã tạo
  15-05-2014
  Đã cập nhật
  11-06-2021
 3. 一帆视频去广告 JS - 一帆视频(原 "iF 视频"、"多瑙")去广告

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  11.408
  Đánh giá
  41 3 2
  Đã tạo
  02-02-2017
  Đã cập nhật
  07-04-2022
 4. daum.net remove events JS - 移除右键等限制

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  604
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  18-08-2015
  Đã cập nhật
  06-01-2021
 5. 短网址快速跳转 JS - 快速进入目标地址 GO!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.349
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  06-05-2014
  Đã cập nhật
  06-05-2014
 6. Disable TamperMonkey Update Tab JS - Close Tamper Monkey update window

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.971
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  27-10-2014
  Đã cập nhật
  31-10-2014
 7. Quick debug JS - Quick inject scripts/style to current page.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  134
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  02-01-2015
  Đã cập nhật
  02-01-2015
 8. 简易 Bilibili 播放器修正脚本 JS - 非常简单, 有任何问题请提交 "[简易修正器] " 开头的控制台日志或信息框内容。您可以通过按下 Ctrl + C 进行复制。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  308
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  09-03-2015
  Đã cập nhật
  09-03-2015
 9. 动漫花园(dmhy.org) - 联盟搜寻 JS - 利用外部脚本, 可以根据输入搜寻而非一个一个找

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  380
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  30-04-2015
  Đã cập nhật
  23-06-2019
 10. 百度網盤自動轉存 JS - 自動轉存當前文件至上次轉存路徑。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.824
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  21-05-2016
  Đã cập nhật
  22-10-2018
 11. 齐乐 - 展现所有内容 JS - 在齐乐(原蒸汽动力)攻略页面一次性展开所有内容。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  258
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  23-06-2016
  Đã cập nhật
  06-01-2021
 12. 蒸汽夏卖 - 自动探索 JS - 自动探索下一个项目。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  61
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  30-06-2016
  Đã cập nhật
  30-06-2016
 13. 天幻 FF1 专题 - 宽屏优化 JS - 大屏优化 - 图片展开、强制插入图片。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-01-2018
  Đã cập nhật
  28-01-2018
 14. 度盘爆炸自动刷新 JS - 度盘爆炸的时候自动刷新其页面。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  166
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  22-10-2018
  Đã cập nhật
  22-10-2018
 15. Price History - Amazon UK JS - A non-intrusive way to display Amazon UK item's history price, featuring third-party price history.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  194
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  05-01-2021
  Đã cập nhật
  17-05-2021
 16. 新度盘助手 (v2) JS - 度盘增强

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  308
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  05-03-2022
  Đã cập nhật
  05-03-2022
 17. HumbleBundle download all ebook as zip JS - Download all books with supplement as a single zip file.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  19-03-2022
  Đã cập nhật
  19-03-2022
 18. Boost.org - Source Highlight JS - Add code highlight to boost.org pages.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  07-05-2022
  Đã cập nhật
  07-05-2022

Thư viện

 1. tieba.ui JS (Thư Viện) - 贴吧对话框 for GreaseMonkey 2.x

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  19-06-2014
  Đã cập nhật
  19-06-2014
 2. Interval Looper JS (Thư Viện) - 非同步数组枚举回调

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  24-07-2014
  Đã cập nhật
  25-07-2014
 3. Lib Export Holder JS (Thư Viện) - Hold the exports inside the variable.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  24-09-2014
  Đã cập nhật
  24-09-2014
 4. [lib] js-beautify JS (Thư Viện) - Reformat the code to readble format

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  24-09-2014
  Đã cập nhật
  01-07-2018
 5. Aria2 RPC JS (Thư Viện) - Aria2 RPC Library

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  12-10-2014
  Đã cập nhật
  22-05-2021
 6. Prevent pollution JS (Thư Viện) - Prevent window pollution by create a new variable named window.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  02-03-2016
  Đã cập nhật
  02-03-2016
 7. 日志展示 JS (Thư Viện) - 展示日志信息

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  23-06-2016
  Đã cập nhật
  23-06-2016
 8. getVaptchaCode JS (Thư Viện) - vaptcha-iframe 依赖库

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  09-12-2020
  Đã cập nhật
  10-12-2020