Greasy Fork is available in English.

Report user

Jixun.MoeMod

个人博客 Jixun.Moe
如果有想吐槽的地方请务必提交 Feedback。

GM 脚本开发小册子

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 仓库用度盘投稿助手 JS - 简易功能增强, 方便仓库投稿用

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  320
  Số lần cài đặt
  93.208
  Đánh giá
  188 2 1
  Đã tạo
  14-07-2014
  Đã cập nhật
  04-09-2020
 2. 网盘自动填写提取密码 JS - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  82.906
  Đánh giá
  527 0 2
  Đã tạo
  15-05-2014
  Đã cập nhật
  13-11-2017
 3. 一帆视频去广告 JS - 一帆视频(原 "iF 视频"、"多瑙")去广告

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  8.721
  Đánh giá
  37 2 1
  Đã tạo
  02-02-2017
  Đã cập nhật
  05-04-2021
 4. Price History - Amazon UK JS - A non-intrusive way to display Amazon UK item's history price, featuring third-party price history.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  58
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  05-01-2021
  Đã cập nhật
  05-01-2021
 5. 短网址快速跳转 JS - 快速进入目标地址 GO!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.322
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  06-05-2014
  Đã cập nhật
  06-05-2014
 6. Disable TamperMonkey Update Tab JS - Close Tamper Monkey update window

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.889
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  27-10-2014
  Đã cập nhật
  31-10-2014
 7. Quick debug JS - Quick inject scripts/style to current page.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  120
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  02-01-2015
  Đã cập nhật
  02-01-2015
 8. 简易 Bilibili 播放器修正脚本 JS - 非常简单, 有任何问题请提交 "[简易修正器] " 开头的控制台日志或信息框内容。您可以通过按下 Ctrl + C 进行复制。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  299
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  09-03-2015
  Đã cập nhật
  09-03-2015
 9. 动漫花园(dmhy.org) - 联盟搜寻 JS - 利用外部脚本, 可以根据输入搜寻而非一个一个找

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  353
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  30-04-2015
  Đã cập nhật
  23-06-2019
 10. daum.net remove events JS - 移除右键等限制

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  300
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  18-08-2015
  Đã cập nhật
  06-01-2021
 11. 百度網盤自動轉存 JS - 自動轉存當前文件至上次轉存路徑。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.438
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  21-05-2016
  Đã cập nhật
  22-10-2018
 12. 齐乐 - 展现所有内容 JS - 在齐乐(原蒸汽动力)攻略页面一次性展开所有内容。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  220
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  23-06-2016
  Đã cập nhật
  06-01-2021
 13. 蒸汽夏卖 - 自动探索 JS - 自动探索下一个项目。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  55
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  30-06-2016
  Đã cập nhật
  30-06-2016
 14. 天幻 FF1 专题 - 宽屏优化 JS - 大屏优化 - 图片展开、强制插入图片。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-01-2018
  Đã cập nhật
  28-01-2018
 15. 度盘爆炸自动刷新 JS - 度盘爆炸的时候自动刷新其页面。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  150
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  22-10-2018
  Đã cập nhật
  22-10-2018

Thư viện

 1. tieba.ui JS (Thư Viện) - 贴吧对话框 for GreaseMonkey 2.x

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  19-06-2014
  Đã cập nhật
  19-06-2014
 2. Interval Looper JS (Thư Viện) - 非同步数组枚举回调

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  24-07-2014
  Đã cập nhật
  25-07-2014
 3. Lib Export Holder JS (Thư Viện) - Hold the exports inside the variable.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  24-09-2014
  Đã cập nhật
  24-09-2014
 4. [lib] js-beautify JS (Thư Viện) - Reformat the code to readble format

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  24-09-2014
  Đã cập nhật
  01-07-2018
 5. Aria2 RPC JS (Thư Viện) - Aria2 RPC Library

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  12-10-2014
  Đã cập nhật
  08-04-2016
 6. Prevent pollution JS (Thư Viện) - Prevent window pollution by create a new variable named window.

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  02-03-2016
  Đã cập nhật
  02-03-2016
 7. 日志展示 JS (Thư Viện) - 展示日志信息

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  23-06-2016
  Đã cập nhật
  23-06-2016
 8. getVaptchaCode JS (Thư Viện) - vaptcha-iframe 依赖库

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Đã tạo
  09-12-2020
  Đã cập nhật
  10-12-2020