Greasy Fork is available in English.

360,百度网盘,微盘链接

360,百度网盘,微盘链接自动添加访问密码

Tác giả
林岑影
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
13.176
Đánh giá
156 0 0
Phiên bản
2.1.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
GPL version 3
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

点击360,百度网盘链接自动添加访问密码, 请配合
https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/1002-网盘自动填写提取密码
使用.

http://pan.baidu.com/s/1gdqBQyJ 密码:5q6z
使用本脚本后, 点击上面的链接, 将会打开http://pan.baidu.com/s/1gdqBQyJ#5q6z, 再配合 [网盘自动填写提取密码] 脚本, 实现无须手动填写提取密码

V2.1.0
感谢QIQI提供的代码, 改用监控Dom, 以实现Ajax加载的链接也可以用拖拽...