Greasy Fork is available in English.

Report user

ywzhaiqi

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. My Novel Reader JS - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  220.171
  Đánh giá
  1373 21 9
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  08-08-2023
 2. Douban Download Search JS - 增加豆瓣电影、图书的下载搜索链接

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  12.025
  Đánh giá
  95 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2014
 3. userscripts 只显示中文 JS - 在 userscripts、greasyfork 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  19.504
  Đánh giá
  223 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  30-07-2014
 4. picviewer CE JS - NLF 的围观图修改版

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  5.440
  Đánh giá
  132 0 0
  Đã tạo
  22-09-2014
  Đã cập nhật
  10-07-2015
 5. No noticeTitleFlash on BBS JS - 卡饭论坛去除标题栏闪烁提醒

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  90
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  06-04-2014
 6. quick-view-douban JS - see douban book movie music in every webpage by selecting text

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  104
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  06-04-2014
 7. WeiPhoneDownloadHelper JS - 批量下载威锋论坛的电子书

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.504
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  08-05-2014
  Đã cập nhật
  27-11-2014
 8. Cnbeta Remove AD JS - 原版存在性能问题

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  197
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  31-12-2019
  Đã cập nhật
  31-12-2019
 9. mp.weixin 可复制 JS - 付费文章可复制

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  36
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  10-04-2022
  Đã cập nhật
  10-04-2022

Thư viện

 1. FileSaver.js JS (Thư Viện) - An HTML5 saveAs() FileSaver implementation

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  16-08-2014
  Đã cập nhật
  16-08-2014
 2. GM_config CN JS (Thư Viện) - sizzlemctwizzle 的 GM_config 库中文版本

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  30-10-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2017
 3. Zepto.js + selector JS (Thư Viện) - Zepto.js 增加了 selector 模块

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  19-08-2017
  Đã cập nhật
  20-08-2017