Greasy Fork is available in English.

Report user

ywzhaiqi

Script Sets

Scripts

 1. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  125
  Số lần cài đặt
  102.634
  Đánh giá
  1079 10 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. userscripts 只显示中文 - 在 userscripts、greasyfork 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  13.132
  Đánh giá
  223 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Douban Download Search - 增加豆瓣电影、图书的下载搜索链接

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  6.753
  Đánh giá
  93 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. picviewer CE - NLF 的围观图修改版

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.455
  Đánh giá
  133 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. No noticeTitleFlash on BBS - 卡饭论坛去除标题栏闪烁提醒

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  82
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. quick-view-douban - see douban book movie music in every webpage by selecting text

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  95
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. verycd补全下载链接 - 在 verycd 页面直接显示下载链接,可通过多个站点获取,防止失效。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33.948
  Đánh giá
  471 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. WeiPhoneDownloadHelper - 批量下载威锋论坛的电子书

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.280
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. FileSaver.js (Thư Viện) - An HTML5 saveAs() FileSaver implementation

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. GM_config CN (Thư Viện) - sizzlemctwizzle 的 GM_config 库中文版本

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Zepto.js + selector (Thư Viện) - Zepto.js 增加了 selector 模块

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. y-userscript-util (Thư Viện) - my userscript util function

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Cnbeta Remove AD - 原版存在性能问题

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  117
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật