Greasy Fork is available in English.

Report user

864907600cc

Scripts

 1. Search By Image - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  162
  Số lần cài đặt
  88.580
  Đánh giá
  1304 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  37
  Số lần cài đặt
  97.212
  Đánh giá
  829 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. CNKI Download Link Fix (For WHU VPN) - 修复通过 WHU VPN WEB 服务访问知网时出现链接解析错误而无法下载或无法访问的问题

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  7.525
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 贴吧贴子屏蔽检测 - 贴吧都快凉了,过去的痕迹都没了,你为什么还在刷贴吧呢?你们建个群不好吗?

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  732
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 伪·转换贴吧 ed2k 链接 - 将贴吧里提醒“贴吧安卓客户端可直接观看影片”的 ed2k 链接转换为可点击下载的链接……

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  555
  Đánh giá
  4 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. HTML5 for MoeFM - 萌否电台 HTML5 脚本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  171
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. CC Code - CC Code 是一个贴吧扩展程序/脚本,功能类似于“度伴娘”中的贴吧小工具。

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  651
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Tieba Preload - 贴吧预加载,自动加载下一页内容,同时附带消灭贴吧自带 Lazy Load 功能

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.991
  Đánh giá
  105 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Baidu Zhidao Thread Notification - 在贴吧对来自百度知道的贴子进行提醒和删除。

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  124
  Đánh giá
  1 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Moe-FM Fav-Songs Random Play - 随机播放萌否电台中收藏的音乐的小脚本( ̄▽ ̄")……

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  55
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Moe-FM Downloader - Download music when listening to the music on Moe.FM

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  35
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Tieba Quick Post - Press Ctrl + Enter to post a thread / comment on Tieba.

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  55
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. SearchPreview for Baidu - SearchPreview for Baidu 伪百度搜索预览,提供一站式服务,无页面转跳,适合快速搜索资料。Re-edit by 864907600cc

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  673
  Đánh giá
  8 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Tieba Template - 贴吧模板

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  62
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Tieba Chat - Tieba Chat | 这是一个实现在网页端使用贴吧客户端聊天功能的脚本。通过该脚本,您可以与使用贴吧客户端的好友聊天

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  645
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 115 Online Player - Play videos from 115 online

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.528
  Đánh giá
  81 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 网易云音乐去收藏 999 限制 - 去除网页版网易云音乐收藏 999 限制而不能添加收藏的问题

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.043
  Đánh giá
  27 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. CNKI Search Page Fix - 修复知网搜索页面不显示标题的问题

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  115
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Tieba Emoji - Tieba Emoji!

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  99
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Copy Tieba Link - 复制贴吧的贴子标题与链接

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  109
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Batch Register Steam Keys - Allows you to redeem your Steam product keys with just one click

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  274
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 163 Music MediaMetadata - 在网易云音乐 Web 版上启用 MediaSession 支持

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  138
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật