Greasy Fork is available in English.

Report user

axetroy

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. anti-redirect JS - 去除重定向, 支持谷歌/百度/搜狗/360/知乎/贴吧/简书/豆瓣/微博...

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  64.328
  Đánh giá
  868 6 0
  Đã tạo
  22-08-2015
  Đã cập nhật
  02-05-2022
 2. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) JS - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  68
  Số lần cài đặt
  131.631
  Đánh giá
  709 0 0
  Đã tạo
  22-05-2015
  Đã cập nhật
  04-06-2016
 3. 去除贴吧列表里面的广告 JS - 去除贴吧掺夹在[帖子列表][回复列表]里的广告

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  27.134
  Đánh giá
  291 0 0
  Đã tạo
  21-05-2015
  Đã cập nhật
  04-06-2016
 4. 去除知乎跳转 JS - 去除知乎重定向,不再跳转

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.637
  Đánh giá
  37 0 0
  Đã tạo
  09-04-2016
  Đã cập nhật
  06-06-2016
 5. Block somebody JS - 在贴吧屏蔽某人,眼不见心不烦

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  367
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  08-05-2016
  Đã cập nhật
  04-06-2016
 6. 敲起来 (dart) JS - 当你在敲击键盘的时候, 出现相应键位的动画特效

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.499
  Đánh giá
  93 1 0
  Đã tạo
  30-12-2016
  Đã cập nhật
  21-03-2017
 7. enhance-npm-community JS - 一个用于增强npm官网的GM脚本

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  10-02-2017
  Đã cập nhật
  21-03-2017

Thư viện

 1. TQuery JS (Thư Viện) - 我的仿jq库

  Tác giả
  axetroy
  Đã tạo
  18-07-2015
  Đã cập nhật
  07-09-2015