Greasy Fork is available in English.

axetroy

Script Sets

Scripts

 1. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  70.650
  Đánh giá
  683 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. anti-redirect - GM脚本, 去除各搜索引擎/常用网站的重定向

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  28.390
  Đánh giá
  532 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 去除贴吧列表里面的广告 - 去除贴吧掺夹在[帖子列表][回复列表]里的广告

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  23.682
  Đánh giá
  288 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. TQuery (Thư Viện) - 我的仿jq库

  Tác giả
  axetroy
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 去除知乎跳转 - 去除知乎重定向,不再跳转

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.140
  Đánh giá
  34 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Block somebody - 在贴吧屏蔽某人,眼不见心不烦

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  264
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 敲起来 (dart) - 当你在敲击键盘的时候, 出现相应键位的动画特效

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.054
  Đánh giá
  86 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. enhance-npm-community - 一个用于增强npm官网的GM脚本

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. gm-autotopic (typescript) - gm-autotopic

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật