Greasy Fork is available in English.

Report user

axetroy

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. anti-redirect - 去除重定向, 支持谷歌/百度/搜狗/360/知乎/贴吧/简书/豆瓣/微博...

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  42
  Số lần cài đặt
  46.842
  Đánh giá
  745 5 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  83.666
  Đánh giá
  694 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 去除贴吧列表里面的广告 - 去除贴吧掺夹在[帖子列表][回复列表]里的广告

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  24.263
  Đánh giá
  291 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 去除知乎跳转 - 去除知乎重定向,不再跳转

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.373
  Đánh giá
  36 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 敲起来 (dart) - 当你在敲击键盘的时候, 出现相应键位的动画特效

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.346
  Đánh giá
  91 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. TQuery (Thư Viện) - 我的仿jq库

  Tác giả
  axetroy
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Block somebody - 在贴吧屏蔽某人,眼不见心不烦

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  299
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. enhance-npm-community - 一个用于增强npm官网的GM脚本

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. gm-autotopic (typescript) - gm-autotopic

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật