Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. Progress Bar Lib (Thư Viện) - Create and manage simple progress bars, minimal JavaScript

  Tác giả
  Guido Villa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. weight (Thư Viện) - jp_plugin

  Tác giả
  如此那般
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 脚本常用方法库 (Thư Viện) - 为其他脚本提供常用的方法集

  Tác giả
  gwl
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. わかめも用css (Thư Viện) - わかめも用のcss

  Tác giả
  udop
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. myStorage (Thư Viện) - myStorage localstorage

  Tác giả
  JohnDoe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Comparator (Thư Viện) - Configurable Comparator similar to java.util.Comparator in Java 8

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. getDeveloper (Thư Viện) - 获取开发人员权重

  Tác giả
  mocobk
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. BilibiliAPI_Plus (Thư Viện) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得-魔改

  Tác giả
  pjy612
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. cleanGoogle (Thư Viện) - removes shit from google

  Tác giả
  Spam Squirrel
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Entry List (Thư Viện) - Library for managing pages with many similar items (youtube, twitter, ...)

  Tác giả
  Guido Villa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. MutationSummary (Thư Viện) - Mutation Summary is a JavaScript library that makes observing changes to the DOM fast, easy and safe.

  Tác giả
  tubedogg
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. IMDb Utility Library (API) (Thư Viện) - Utility library for the Internet Movie Database. Provides an API for grabbing info from IMDb.com

  Tác giả
  driver8
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. ScriptPatch (Thư Viện) - Utilities for livepatching javascript files

  Tác giả
  reagent
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. IBM script (Thư Viện) - IBM script to be used on other grease scripts

  Tác giả
  Magnatrom
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Fotostrana Sports (Thư Viện) - Интерфейс на страницах Surf Rider

  Tác giả
  Mouse Karaganda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. gm_config_toolbar (Thư Viện) - greasyfork configuration toolbar on the script addins

  Tác giả
  68681395
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Common.Utils (Thư Viện) - Classes for your scripts

  Tác giả
  Anton Shevchuk
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. console-message-v2 (Thư Viện) - Rich text console logging

  Tác giả
  spiralx
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. GM_config RU (Thư Viện) - RU версия библиотеки GM_config

  Tác giả
  RX-3200
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. GC Banner Stats Library (Thư Viện) - This library provides the core functionality to add a stats badge onto profile and cache pages on geocaching.com.

  Tác giả
  Cryo99
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. bddownload (Thư Viện) - 【百度网盘直链下载助手】是一款免客户端获取百度网盘文件真实下载地址的油猴脚本,支持Windows,Mac,Linux,Android等多平台,可使用IDM,迅雷,Aria2c协议等多线程加速工具加速下载,免登录下载告别下载限速问题。

  Tác giả
  Max zhang
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. pro_info list (Thư Viện) - 产品sku,名称,属性列表

  Tác giả
  hzhandyzq
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. SuperGM (Thư Viện) - Extends the GM_setValue and GM_getValue functions for any javascript variable type. basis on https://userscripts-mirror.org/scripts/source/107941.user.js

  Tác giả
  68681395
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. static (Thư Viện) - auto redeem steamkey static resource

  Tác giả
  HCLonely
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. APIHelper (Thư Viện) - API Helper

  Tác giả
  Anton Shevchuk
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 蓝-Web弹层组件 (Thư Viện) - 蓝-Web弹层组件20190819

  Tác giả
  lanjile
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. scrollfix (Thư Viện) - JQuery辅助文本框在浏览器中固定位置,不随浏览器滚动条滚动

  Tác giả
  68681395
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Miaotixing (Thư Viện) - Send message to user's cellphone, using WeChat, SMS(China mainland only), Voice Call(China mainland only).

  Tác giả
  chaopi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. XPathLib (Thư Viện) - #N/A

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. html2pdf.js (Thư Viện) - html2pdf takes canvas elements and generates PDFs from them.

  Tác giả
  sreyemnayr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Horror-Plus-v4.2 (Thư Viện) - Extension 3rb.be Savage

  Tác giả
  SaVage Pro
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. PDF.js Worker (Thư Viện) - PDF.js Worker for PDF.js

  Tác giả
  sreyemnayr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. PDF.js (Thư Viện) - PDF.js is for editing PDFs with JS

  Tác giả
  sreyemnayr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. canvas动画 (Thư Viện) - 别人的canvas动画

  Tác giả
  wah0713
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. $jQueryUI (Thư Viện) - $jQuery对应的jQueryUI

  Tác giả
  HCLonely
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. $jQuery (Thư Viện) - $jQuery代替$

  Tác giả
  HCLonely
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Managed_Extensions (Thư Viện) - 拡張機能マネージャーに管理されるスクリプトはこのライブラリを@requireで読み込む必要があります。

  Tác giả
  朴秀
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 1p3a_qa (Thư Viện) - 1p3a_script的题库

  Tác giả
  eagleoflqj
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)