Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. Testo Driv365 (Thư Viện) - https://pocket2coins.com/testo-drive-365/

  Tác giả
  Maria Redding
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. gm4-polyfill-mach6 (Thư Viện) - This utility is designed to ease authoring user scripts compatible with both Greasemonkey 4 and other/older user script engines.

  Tác giả
  mach6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. MainCss (Thư Viện) - Main css of FCup-Tools

  Tác giả
  Ahmet Ems.
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Able farms cbd (Thư Viện) - https://pocket2coins.com/able-farms-cbd/

  Tác giả
  Kim Rankins
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. gmxhr-fetch (Thư Viện) - A fetch-like polyfill for userscript managers.(TM,GM,VM)

  Tác giả
  3142 maple
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. TLS RDV (Thư Viện) - Prendre rdv TLS auto

  Tác giả
  tires nadjmeddine
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. libReplaceText (Thư Viện) - 替换网页内文本, 达到本地化的目的

  Tác giả
  lzgfzr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Rx max force (Thư Viện) - https://pocket2coins.com/rx-max-force/

  Tác giả
  Frank Parsons
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. moomoo-api (Thư Viện) - API для взаимодействия с игрой

  Tác giả
  tuxuuman
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. GM_config_lz-string (Thư Viện) - ConfigLzString/Refactor GM_config, this version uses lz-string to access data for a Library script

  Tác giả
  avan
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Hook all ajax (Thư Viện) - it can hook all ajax

  Tác giả
  Cangshi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Flags-CSS (Thư Viện) - A Javascript library that converts the Flag icons to base64 encoding of css.

  Tác giả
  avan
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Everything-Hook (Thư Viện) - it can hook everything

  Tác giả
  Cangshi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. therma trim3 (Thư Viện) - https://trynutra9.com/therma-trim/

  Tác giả
  Sheldo Bucke
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Flags (Thư Viện) - A Javascript library that converts the Flag icons to base64 encoding.

  Tác giả
  avan
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. pocket2coins (Thư Viện) - https://pocket2coins.com/

  Tác giả
  vgl47447
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Tru garcinia 360 (Thư Viện) - https://www.garciniacambogialean.com/tru-garcinia-360

  Tác giả
  zzb94411
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Mangadex Common (Thư Viện) - Common function library for Mangadex. Should be required by other userscripts.

  Tác giả
  Shy Guy
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. ateles (Thư Viện) - my code loader

  Tác giả
  zzzzzz
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. omichelsen/compare-versions (Thư Viện) - Compare semver version strings to find which is greater, equal or lesser.

  Tác giả
  Miklet
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. xss (Thư Viện) - xsscode

  Tác giả
  raspgranita
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. QCStats (Thư Viện) - Base library to be used in scripts for stats.quake.com

  Tác giả
  aleab
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. poi180829 (Thư Viện) - poi180829aa

  Tác giả
  wotupset
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. H2B.js (Thư Viện) - A Javascript library that converts HTML to BBCode.

  Tác giả
  W Secant
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. [AoR] GameAPI (Thư Viện) - GameAPI

  Tác giả
  tuxuuman
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Slick (Thư Viện) - Standalone CSS Selector Parser and Engine. An official MooTools project.

  Tác giả
  Jonathan Brochu (johnwait)
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. table to json (Thư Viện) - table to json from https://github.com/lightswitch05/table-to-json

  Tác giả
  魏桐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. jqueryTablesorter (Thư Viện) - Jquery tablesorter

  Tác giả
  魏桐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. HLS, MPEG-DASH Player-viblast (Thư Viện) - using video.js and viblast.js to play *.m3u8, and *.mpd playlists

  Tác giả
  ivan
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. HLSPlayer (Thư Viện) - HLS player library

  Tác giả
  ivan
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Flussonic Player Lib (Thư Viện) - flussonic media player

  Tác giả
  ivan
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Flussonic Player (Thư Viện) - flussonic media player library

  Tác giả
  ivan
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. layer (Thư Viện) - layer不加载css版本

  Tác giả
  knva
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. GM_webextPref (Thư Viện) - A config library powered by webext-pref.

  Tác giả
  eight
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. TagPro Userscript Library (Thư Viện) - Functions that any TagPro script could benefit from

  Tác giả
  wilcooo
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. parse js sdk (Thư Viện) - require in my script

  Tác giả
  jy1989
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Nodos (Thư Viện) - Lista de nodos para usar en script

  Tác giả
  Leo Demartin
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. EventEmitter (Thư Viện) - This script brings the power of events from platforms such as node.js to your browser.

  Tác giả
  tuxuuman
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. xala.js (Thư Viện) - arrive.js lib fix

  Tác giả
  xala123
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. SPTranslations2 (Thư Viện) - Calling options for popmundo's calling script.

  Tác giả
  Jessie Worrell
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)