Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. MB (MyBook) Downloader Factory (Thư Viện) - A small jQuery widget which contains all required functionality to scraping data from story/novel on the Internet.

  Tác giả
  nntoan
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. BloomingMenu (Thư Viện) - via https://github.com/caiogondim/blooming-menu.js

  Tác giả
  kenshin
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. getBTC (Thư Viện) - quick simple test function to get bitcoin price

  Tác giả
  elvislove
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. URLToolkit (Thư Viện) - Lightweight library to build an absolute URL from a base URL and a relative URL, written from the spec (RFC 1808)

  Tác giả
  EisenStein
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. pixelman (Thư Viện) - only can use

  Tác giả
  Hunter Bidelman
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. MoM Test Lib (Thư Viện) - Just a test

  Tác giả
  mapomatic
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Encyclopedia (Thư Viện) - Implement Encyclopedia on Wiki

  Tác giả
  yaju1919
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. tcllll (Thư Viện) - tubinhtcl

  Tác giả
  tourchulam
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Dinesh Rana (Thư Viện) - Hello World

  Tác giả
  Dinesh Rana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. tcl (Thư Viện) - tourchulma50000

  Tác giả
  tourchulam500
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. matchinfo (Thư Viện) - 比赛统计信息页

  Tác giả
  vanjoge
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. rx-util (Thư Viện) - rxliuli 在浏览器上使用的 js 工具集

  Tác giả
  rxliuli
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. jquery.highlight.js (Thư Viện) - jQuery Highlight plugin

  Tác giả
  JohnDoe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. WA_KA_CHI_GA_KI (Thư Viện) - 文字列の分かち書き

  Tác giả
  yaju1919
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. dom-to-image (Thư Viện) - Generates an image from a DOM node using HTML5 canvas

  Tác giả
  krapnik
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. WaitForKeyElements by BrockA (Thư Viện) - A utility function, for Greasemonkey scripts, that detects and handles AJAXed content.

  Tác giả
  nullannos
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 测试环节 (Thư Viện) - 测试如何使用

  Tác giả
  wangxuechao
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. GMshim (Thư Viện) - Adds GM_* support to Greasemonkey

  Tác giả
  HEN-TIE
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. fakeNavigators (Thư Viện) - judge and fake navigators

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. clearURLs (Thư Viện) - clear track URLs

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. addStyle (Thư Viện) - add Style without GM_addStyle

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. open_2345 (Thư Viện) - open 2345 links

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. download.js (Thư Viện) - downlaods files

  Tác giả
  MasterNyborg
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. jquery-ui-1.11.4.wazedev.custom.min.js (Thư Viện) - A slightly customized version of jQuery UI that will skip loading if jQuery UI is already running.

  Tác giả
  WazeDev
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. fireworkMOD (Thư Viện) - firework MOD

  Tác giả
  TungNing
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. FileSaver.min.js (Thư Viện) - recent version of https://raw.githubusercontent.com/eligrey/FileSaver.js/master/dist/FileSaver.min.js

  Tác giả
  beritaprofit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. firework2 (Thư Viện) - firework with api

  Tác giả
  TungNing
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. jquery.fireworks (Thư Viện) - jquery.fireworks.js

  Tác giả
  TungNing
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. TimeAgo.Locales.js (Thư Viện) - Biblioteka TimeAgo ze strony https://timeago.org

  Tác giả
  jerry1333
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. TimeAgo (Thư Viện) - Biblioteka TimeAgo ze strony https://timeago.org

  Tác giả
  jerry1333
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. hclonelyConnect (Thư Viện) - ConnectFuc

  Tác giả
  HCLonely
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. blankiiJS (Thư Viện) - www

  Tác giả
  blankii
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Übersetzung (Thư Viện) - Übersetzung des Tools

  Tác giả
  Tom G.
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Banking DF (Thư Viện) - Banking script for Dead Frontier

  Tác giả
  Ssorpg1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Inventory Fix (Thư Viện) - Fixes the visual inventory glitch for TamperMonkey scripts

  Tác giả
  Ssorpg1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. MD5 DF (Thư Viện) - Hashes MD5

  Tác giả
  Ssorpg1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Armor Requester (Thư Viện) - Armor At Market Lib

  Tác giả
  Ssorpg1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. UShelper (Thư Viện) - Userscript Helper

  Tác giả
  Mafia
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. Parallel (Thư Viện) - Asynchronous array handle

  Tác giả
  Việt
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)