Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. DSGuardWidget (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. DefendDs (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. ChumpDs (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. bulkattackDs (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. BossDs (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. AutoDfDs (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. PortDs (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. DSSM (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. DSCU (Thư Viện) - libray

  Tác giả
  sickness
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. langCodes (Thư Viện) - © 2020

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. GeniusLyrics (Thư Viện) - Downloads and shows genius lyrics for Tampermonkey scripts

  Tác giả
  cuzi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 科学冲浪 (Thư Viện) - 安装后点击指定链接进入

  Tác giả
  users
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. QobuzLib (Thư Viện) - -

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. OCRAD_BACK (Thư Viện) - try to take over the world!

  Tác giả
  风绫丨钰袖
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. od (Thư Viện) - odod

  Tác giả
  cwhzy
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. OCRAD2.3.2 (Thư Viện) - OCRAD2.3.2 只转载 原作者SeaLoong

  Tác giả
  十六夜
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. tools.js (Thư Viện) - tools工具箱

  Tác giả
  水煮鱼
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. BilibiliAPI_1.4.6 (Thư Viện) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得 只转载 原作者SeaLoong

  Tác giả
  十六夜
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. fjqingyou.Util (Thư Viện) - fjqingyou使用的工具

  Tác giả
  fjqingyou
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. BLAEO API (Thư Viện) - Useful library for communicating with the BLAEO API.

  Tác giả
  rafaelgssa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. IWC (Thư Viện) - Inter-window (cross-tab) communication library.

  Tác giả
  rafaelgssa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. qqgroupmember.js (Thư Viện) - qqgroupmember extractor

  Tác giả
  水煮鱼
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. tips4Code (Thư Viện) -

  Tác giả
  chenshao
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Monkey Wizard (Thư Viện) - Useful library for running a basic settings wizard.

  Tác giả
  rafaelgssa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Monkey Storage (Thư Viện) - Useful library for dealing with the storage.

  Tác giả
  rafaelgssa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Monkey Requests (Thư Viện) - Useful library for sending requests.

  Tác giả
  rafaelgssa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Monkey Utils (Thư Viện) - Useful library with JavaScript utilities.

  Tác giả
  rafaelgssa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Monkey DOM (Thư Viện) - Useful library for dealing with the DOM.

  Tác giả
  rafaelgssa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. jQueryAjax (Thư Viện) - 一个小型的ajax库,没有使用jquery,减少加载Jquery库的时间,也不用负担Jquery复杂的逻辑处理带来的性能消耗。其中整合jsonp,方便跨域。

  Tác giả
  专业猎马人
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. jQueryJSONPCorePlugin (Thư Viện) - jQuery-JSONP is a compact (1.8kB minified), yet feature-packed, alternative solution to jQuery's implementation of JSONP.

  Tác giả
  专业猎马人
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Camamba User (Thư Viện) - User represents a camamba User, UserSearch represents a search-request for one or many users

  Tác giả
  dannysaurus
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. youtubedl.js (Thư Viện) - youtube downloader

  Tác giả
  水煮鱼
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. multitools.js (Thư Viện) - 万能工具箱

  Tác giả
  水煮鱼
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. simpList 繁簡對照表 (Thư Viện) - 簡體字過濾專用的JS陣列,跟繁體字共用的簡體字會逐漸從列表中移除,建議需要使用完整列表的人請至原始來源: 「https://github.com/mollykannn/translate-big5-gbk」取用。

  Tác giả
  阿婆腳皮獸
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. FileSaver(html5) (Thư Viện) - 来自 https://github.com/eligrey/FileSaver.js

  Tác giả
  Cangshi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. toolsapi (Thư Viện) - tools test

  Tác giả
  xsyhnb
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. CKAutoLoader (Thư Viện) - CKAutoLoader用于在哔哩哔哩播放器页面延后加载脚本,参考了Pakku弹幕插件的加载方式。

  Tác giả
  CKylinMC
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Waff (Thư Viện) - Library

  Tác giả
  Nikolay Tyrlakov
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. HttpRequest (Thư Viện) - HttpRequest for any type of request and HttpRequestHTML to request webpage. Supports caching of responses to handle status 304.

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. SimpleCache (Thư Viện) - A Map extended as a Cache. Optional KeyExtractor - Function, optional ValueTransformer - Functions, as well as an optional validityPeriod after which an entry is automatically going to be removed.

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)