Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. Conduit (Thư Viện) - Send DOM changes through a pipeline.

  Tác giả
  stinkrock
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. ProgressBar (Thư Viện) - Create and manage simple progress bars, minimal JavaScript

  Tác giả
  Guido Villa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. FilterAndPage (Thư Viện) - Collection supporting Paging and Filter

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. weight (Thư Viện) - jp_plugin

  Tác giả
  如此那般
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 脚本常用方法库 (Thư Viện) - 为其他脚本提供常用的方法集

  Tác giả
  gwl
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. わかめも用css (Thư Viện) - わかめも用のcss

  Tác giả
  udop
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. myStorage (Thư Viện) - myStorage localstorage

  Tác giả
  JohnDoe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Private Properties (Thư Viện) - Simple Store to implement private properties for a specific Object. Property-names are converted to Symbol-properties and attached to the specified Object.

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Comparator (Thư Viện) - Configurable Comparator similar to java.util.Comparator in Java 8

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 0 (Thư Viện) - 9

  Tác giả
  李光明
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. getDeveloper (Thư Viện) - 获取开发人员权重

  Tác giả
  mocobk
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. BilibiliAPI_Plus (Thư Viện) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得-魔改

  Tác giả
  pjy612
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. cleanGoogle (Thư Viện) - removes shit from google

  Tác giả
  Spam Squirrel
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. EntryList (Thư Viện) - Common functions for working on lists of entries

  Tác giả
  Guido Villa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. MutationSummary (Thư Viện) - Mutation Summary is a JavaScript library that makes observing changes to the DOM fast, easy and safe.

  Tác giả
  tubedogg
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. IMDb Utility Library (API) (Thư Viện) - Utility library for the Internet Movie Database. Provides an API for grabbing info from IMDb.com

  Tác giả
  driver8
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. ScriptPatch (Thư Viện) - Utilities for livepatching javascript files

  Tác giả
  reagent
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. IBM script (Thư Viện) - IBM script to be used on other grease scripts

  Tác giả
  Magnatrom
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Fotostrana Sports (Thư Viện) - Интерфейс на страницах Surf Rider

  Tác giả
  Mouse Karaganda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. gm_config_toolbar (Thư Viện) - greasyfork configuration toolbar on the script addins

  Tác giả
  68681395
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Common.Utils (Thư Viện) - Classes for your scripts

  Tác giả
  Anton Shevchuk
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. console-message-v2 (Thư Viện) - Rich text console logging

  Tác giả
  spiralx
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. GM_config RU (Thư Viện) - RU версия библиотеки GM_config

  Tác giả
  RX-3200
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. JSON test (Thư Viện) - JSON test desc

  Tác giả
  JasonBarnabe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. GC Banner Stats Library (Thư Viện) - This library provides the core functionality to add a stats badge onto profile and cache pages on geocaching.com.

  Tác giả
  Cryo99
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. bddownload (Thư Viện) - 【百度网盘直链下载助手】是一款免客户端获取百度网盘文件真实下载地址的油猴脚本,支持Windows,Mac,Linux,Android等多平台,可使用IDM,迅雷,Aria2c协议等多线程加速工具加速下载,免登录下载告别下载限速问题。

  Tác giả
  Max zhang
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. pro_info list (Thư Viện) - 产品sku,名称,属性列表

  Tác giả
  hzhandyzq
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. SuperGM (Thư Viện) - Extends the GM_setValue and GM_getValue functions for any javascript variable type. basis on https://userscripts-mirror.org/scripts/source/107941.user.js

  Tác giả
  68681395
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. static (Thư Viện) - auto redeem steamkey static resource

  Tác giả
  HCLonely
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. XiaoJieRoomAssistant备份 (Thư Viện) - 此脚本不应被直接安装,它是一个供其他脚本使用的外部库。如果您需要使用该库,请在脚本元属性加入:// @require https://greasyfork.org/scripts/

  Tác giả
  jywyf
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. APIHelper (Thư Viện) - API Helper

  Tác giả
  Anton Shevchuk
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 蓝-Web弹层组件 (Thư Viện) - 蓝-Web弹层组件20190819

  Tác giả
  lanjile
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. REDLib (Thư Viện) - RED LIB!

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 解除B站区域限制脚本库 (Thư Viện) - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  意外
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)