Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. wsxy_autoPlay (Thư Viện) - 网上学院函数库:优化视频

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. wsxy_autoExamineTest (Thư Viện) - 网上学院函数库:自动答题

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. wsxy_autoLogin (Thư Viện) - 网上学院函数库:自动登录

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. YYeTs_UserScript (Thư Viện) - 用于主站发布助手

  Tác giả
  Sunhelter
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. zzzz_wsxy_getData (Thư Viện) - 不再需要:网上学院函数库:获取数据

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Helpful Functions (Thư Viện) - Helpful functions for main script

  Tác giả
  Ahmet Ems.
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 通用function (Thư Viện) - try to take over the world!

  Tác giả
  任飞
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. MonkeyConfig Modern (Thư Viện) - Easy configuration dialog builder for user scripts. Updated version of MonkeyConfig that supports color picker fields.

  Tác giả
  david-hosier
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. ClodyMode (Thư Viện) - By UrkePro|AutoHeal|;=4 Spikes|G=BoostPad+2 Spikes|All 100 on start|R=Insta...

  Tác giả
  UrkePro
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. CSS rules utilities (Thư Viện) - function allowing to find or change the CSS rule(s) applied to an element

  Tác giả
  Pierre MARS
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. interceptor_ajax (Thư Viện) - based on xhook.js from jpillora

  Tác giả
  Pierre MARS
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. w84Kel (Thư Viện) - Permet de se déclencher à l'arrivée d'un élément sur une page.

  Tác giả
  Pierre MARS
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. yhqfz (Thư Viện) - yhq

  Tác giả
  爱你无悔
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 优学院答题 (Thư Viện) - 优学院自动答题,配合优学院看视频脚本使用

  Tác giả
  Brush-JIM
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. UA-resource (Thư Viện) - -

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. y-userscript-util (Thư Viện) - my userscript util function

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. filterList (Thư Viện) - filter

  Tác giả
  黄同学
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. QobuzLib (Thư Viện) - -

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. CssUtil (Thư Viện) - css utility methods

  Tác giả
  gaojr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. CommonsUtil (Thư Viện) - utility methods

  Tác giả
  gaojr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 宗教答题 (Thư Viện) - 自动搜索尔雅MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  伏丹宇扬
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. sp (Thư Viện) - 테스트

  Tác giả
  爱你无悔
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 优先简体中文 (Thư Viện) - 网站优先使用简体中文浏览

  Tác giả
  神齐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. WMESTSdatas (Thư Viện) - Settings for the WMESendToSlack script

  Tác giả
  tunisiano187
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. CloudObjectStorage-SDK (Thư Viện) - 对象存储(Cloud Object Storage,COS)是腾讯云提供的一种存储海量文件的分布式存储服务,用户可通过网络随时存储和查看数据。腾讯云 COS 使所有用户都能使用具备高扩展性、低成本、可靠和安全的数据存储服务。

  Tác giả
  lvlanxingapp
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. deneme (Thư Viện) - fsdfsdfs

  Tác giả
  jeffrey parker
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. ParseUtil (Thư Viện) - Utility methods for DOM and string parsing

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Beitrag (Thư Viện) - Class representing an article from the page movie-blog.to / movie-blog.org

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. DATA_TABLE_COLUMN (Thư Viện) - columns object for datatables.net

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Enum (Thư Viện) - Enumeration class. Each enum propertiy has the properties "ordinal", "name" and "text".

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Alz_X (Thư Viện) - WOW ITS WAS herE LOL

  Tác giả
  Jaymee Hornby
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Uzenetek (Thư Viện) - Üzenetet küld

  Tác giả
  vacsati
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Userscript Utils (Thư Viện) - Some useful utilities for userscript development

  Tác giả
  Guido Villa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. WSHook (Thư Viện) - WSHook-lib

  Tác giả
  lonerider543
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. PrivateProperty (Thư Viện) - Weakly references a value to a specified object. May be used to create private fields.

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 费用报销单 (Thư Viện) - 填充费用报销单明细

  Tác giả
  StopTheword
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 资金申请单 (Thư Viện) - 根据类目明细填充资金申请单

  Tác giả
  StopTheword
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 生成管理单 (Thư Viện) - 点击填充数据按钮自动补充表单数据

  Tác giả
  StopTheword
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. HtmlClass (Thư Viện) - Class representing a "class" Attribut to be associated to a HTML-Element

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. HtmlId (Thư Viện) - Class representing an "id" Attribut to be associated to a HTML-Element

  Tác giả
  Gerrit
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. Spectrum JS (Thư Viện) - Spectrum Colorpicker

  Tác giả
  Tyler Jones
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. conduit.js (Thư Viện) - Send DOM changes through a pipeline.

  Tác giả
  stinkrock
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)