Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. 复制脚本 (Thư Viện) - 用于复制文本、Dom对象内容

  Tác giả
  longjuanhaoyu
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. utils.js (Thư Viện) - GitHub userscript utilities

  Tác giả
  Mottie
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. BV号⇆AV号 (Thư Viện) - B站BV号与AV号互转脚本库

  Tác giả
  mudan_cn
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. concurrent_promise (Thư Viện) - Parallel processing module for JavaScript that can specify the number of concurrent executions.

  Tác giả
  風柳@furyutei
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. download (Thư Viện) - download.lib

  Tác giả
  Dodying
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. jquery pin (Thư Viện) - jquery pin js

  Tác giả
  pulamu
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. stickUP (Thư Viện) - stickUP.js

  Tác giả
  pulamu
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. pinBox (Thư Viện) - jquery.pinBox

  Tác giả
  pulamu
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Vudio.min.js (Thư Viện) - Web音频数据可视化模块

  Tác giả
  pulamu
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. cos-js-sdk-v5 (Thư Viện) - tencent-cos-js-sdk-v5

  Tác giả
  houguang li
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. cos-auth (Thư Viện) - tencent-cos-auth

  Tác giả
  houguang li
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. KeyElements (Thư Viện) - A utility function, that detects and handles AJAXed content.

  Tác giả
  1StarYelpReview
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. GM_config_zh-CN (Thư Viện) - A lightweight, reusable, cross-browser graphical settings framework for inclusion in user scripts.

  Tác giả
  zxf10608
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. base64_v0.2.1 (Thư Viện) - A simple Base64 encode / decode function for JavaScript supports UTF-8 encoding.

  Tác giả
  zxf10608
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. html2canvas.js (Thư Viện) - http://html2canvas.hertzen.com/dist/html2canvas.js

  Tác giả
  ilh-github
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Contar tropas (Thư Viện) - Edição do script original, para usar, substituir o link do script legal

  Tác giả
  Andreia Menino
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 城市信息 (Thư Viện) - js库

  Tác giả
  Mikuof39
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. CommonUtils (Thư Viện) - 通用工具

  Tác giả
  HaleShaw
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. h5player (Thư Viện) - html5player of 51cto

  Tác giả
  mudan_cn
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. kfReader.class (Thư Viện) - kf帖子阅读类

  Tác giả
  setycyas
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Preact (Thư Viện) - Preact bundled

  Tác giả
  EisenStein
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Htm-preact (Thư Viện) - Htm-preact bundled

  Tác giả
  EisenStein
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Apisauce (Thư Viện) - Apisauce bundled

  Tác giả
  EisenStein
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Redux-saga (Thư Viện) - Redux-saga bundled

  Tác giả
  EisenStein
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Redux-persist (Thư Viện) - Redux-persist bundled

  Tác giả
  EisenStein
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Redux (Thư Viện) - Redux bundled

  Tác giả
  EisenStein
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. hx-lib (Thư Viện) - Hz² Javascript Library

  Tác giả
  hz2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. yaju1919 (Thư Viện) - Tampermonkey用yaju1919

  Tác giả
  朴秀
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. dialog (Thư Viện) - 弹出框依赖库v1.0.0.

  Tác giả
  rickcc
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. js-stringdistance (Thư Viện) - String Similarity Comparision

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. js-sha1 (Thư Viện) - SHA-1

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Javascript SHA-1 (Thư Viện) - SHA-1 the Secure Hash Algorithm (SHA) was developed by NIST and is specified in the Secure Hash Standard (SHS, FIPS 180).

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. delbaidu (Thư Viện) - -

  Tác giả
  爱你无悔
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. þorn (Thư Viện) - torn js library

  Tác giả
  MiniAlfa
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. ROBUX server port RBLX hack (Thư Viện) - I am not in any way shape or form responsible if you're banned from roblox.

  Tác giả
  pignosis
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. shubiaoup (Thư Viện) - 테스트

  Tác giả
  爱你无悔
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. wsxy_storageData (Thư Viện) - 网上学院函数库:存储数据

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. gazelleLib (Thư Viện) - -

  Tác giả
  Anakunda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. wsxy_autoLearn (Thư Viện) - 网上学院函数库:自动学习

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. wsxy_windowToTab (Thư Viện) - 网上学院函数库:窗口改标签

  Tác giả
  tame
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)