Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. jQuery not $ (Thư Viện) - jQuery

  Tác giả
  HCLonely
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Locales (Thư Viện) - Multi languages

  Tác giả
  Ahmet Ems.
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 听听音乐 (Thư Viện) - 用于听听音乐做库的

  Tác giả
  xkbin
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Chinese Commercial Code (Thư Viện) - Chinese Commercial Code,transfer Chinese code to Chinese character

  Tác giả
  hanchy
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Everything Hook (Thư Viện) - it can hook everything

  Tác giả
  dwbclz
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. HORROR PLUS!! (Thư Viện) - Extension 3rb.be R7AL

  Tác giả
  SaVage Pro
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. SnapShotOnline.js (Thư Viện) - A Javascript API that captures local video images and uploads them to sm.ms or imagebam or nhd.

  Tác giả
  Secant
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. MediaInfoOnline.js (Thư Viện) - A Javascript API works with MediaInfoLib.

  Tác giả
  Secant
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Hello beizhu (Thư Viện) - miaoshu

  Tác giả
  firepanda
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Xiaosa.Quan.Baiduyun.Tieba (Thư Viện) - 自用插件整合,包含优惠券领取,百度云直链下载和贴吧美化功能!版权属原作者所有

  Tác giả
  Work Home
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. jQueryResize (Thư Viện) - jQueryResize Library

  Tác giả
  Brent Papuni
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. layer.js备份 (Thư Viện) - layer.js备份文件

  Tác giả
  490694561
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. ddxuf.js (Thư Viện) - 失效链接判断-测试

  Tác giả
  匆匆过客
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. M-Music (Thư Viện) - 超级音乐下载

  Tác giả
  Meilize.cn
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. NS库 (Thư Viện) - NS库,强大的扩展

  Tác giả
  lnwazg
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. base64js (Thư Viện) - base64js加密

  Tác giả
  vanjoge
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. popads (Thư Viện) - adfly pop ads

  Tác giả
  Gabo Camorlinga
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 033-native (Thư Viện) - 033 native

  Tác giả
  陈寿然
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. ddxuf (Thư Viện) - 失效链接判断

  Tác giả
  匆匆过客
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. M-baidu (Thư Viện) - 百度网盘直接下载

  Tác giả
  Meilize.cn
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Anchorme (Thư Viện) - Javascript library to detect links / URLs / Emails in text and convert them to clickable HTML anchor links. You can also use it for extracting a list of valid links and emails out of text or use it as a validation library for emails, URLs and IPs.

  Tác giả
  Marius Galm
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. ↑→↓←ABAB (Thư Viện) - I am not going to take over the world...

  Tác giả
  dantecsm
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. downloadPic (Thư Viện) - DOWNLOAD_PIC

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 哔哩视频下载 (Thư Viện) - 用于下载

  Tác giả
  xkbin
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. hidePic.js (Thư Viện) - hidePic

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. httpSend (Thư Viện) - 发送http请求

  Tác giả
  HCLonely
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. pictsense-chat-library (Thư Viện) - ピクトセンスのチャット部分

  Tác giả
  朴秀
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. LINQ (Thư Viện) - Linq for javascript

  Tác giả
  Việt
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. copyTitle.js (Thư Viện) - copy_Title

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. StackOverflow Code Prettify bundle (Thư Viện) - Google Code Prettify bundled and compiled by StackOverflow.com at https://cdn.sstatic.net/Js/prettify-full.en.js reformatted with Prettier and wrapped inside initPrettyPrint() function by wOxxOm

  Tác giả
  wOxxOm
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. M-VIP (Thư Viện) - VIP视频解析

  Tác giả
  Meilize.cn
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. userInfo4 (Thư Viện) - security

  Tác giả
  siaszhangjie
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. userInfo3 (Thư Viện) - security

  Tác giả
  siaszhangjie
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. userInfo2 (Thư Viện) - security

  Tác giả
  siaszhangjie
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. M-Coupon (Thư Viện) - 超级优惠券

  Tác giả
  Meilize.cn
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. userInfo (Thư Viện) - security11

  Tác giả
  siaszhangjie
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. NS扩展库 (Thư Viện) - 常用扩展功能

  Tác giả
  lnwazg
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 妹子图 (Thư Viện) - 用于看妹子图网的不翻页

  Tác giả
  xkbin
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. Base Resource (Thư Viện) - Base library for my scripts

  Tác giả
  brazenvoid
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)