Greasy Fork is available in English.

Thư viện

Danh sách thư viện được đăng bởi người dùng Greasy Forkmà bản có thể @require ở script của bạn. Với cách thể loại thư viện khác bạn có thể@require, vui lòng đọc chính sách của Greasy Fork cho @require.

 1. TESTE GRANT VALUE (Thư Viện) - Script para Test de Value

  Tác giả
  rickhpdev
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. GM.addStyle Polyfill (Thư Viện) - Polyfill for GM.addStyle, for some reason their script doesn't work?

  Tác giả
  NeutronNoir
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Add_CSS (Thư Viện) - Makes it easier to style pages

  Tác giả
  Dan WL
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. ztreeToc (Thư Viện) - toc

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. ztreeTocCore (Thư Viện) - core

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. ztreeCss (Thư Viện) - ztreeToc stylesheet

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Greasemonkey 4 Polyfills (Thư Viện) - This helper script bridges compatibility between the Greasemonkey 4 APIs and existing/legacy APIs.

  Tác giả
  OpenByte
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. cytoscrape.js (Thư Viện) - http://js.cytoscape.org/

  Tác giả
  lolamtisch
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. WaniKani API (Thư Viện) - Tools for accessing the WaniKani API without having to use jQuery.

  Tác giả
  Jeshua Morrissey
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. GMCommonAPI.js (Thư Viện) - GM Common API (GMC) is a simple library designed for easily adding Greasemonkey 4 compatibilty to existing userscripts

  Tác giả
  Stig Nygaard
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Notification.js (Thư Viện) - Notification.js by Andrew Dodson

  Tác giả
  NotNeo
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Common Framework (Thư Viện) - Framework to be used by most DF requesters/scripts

  Tác giả
  EricMoIr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Market requester (Thư Viện) - Market Framework

  Tác giả
  EricMoIr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. sequence-diagrams (Thư Viện) - JS sequence diagrams 2.0.1 || (c) 2012-2017 Andrew Brampton (bramp.net) || @license Simplified BSD license.

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. grant none shim (Thư Viện) - https://gist.githubusercontent.com/arantius/3123124/raw/grant-none-shim.js

  Tác giả
  zoid
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. KaTeX (Thư Viện) - KaTeX 修改版, 可以工作与 兼容模式.可能会出现Bug.效果未知

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. prism23.js (Thư Viện) - prism.js 这个版本包含了 highlight.js 里面推荐的 23 中最常见的语言 的语法高亮功能

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. docCodeStyle (Thư Viện) - Doc Theme Style & Code Theme Style for MarkDown Viewer Lite

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. debug (Thư Viện) - 用于调试的脚本库

  Tác giả
  YeomanYe
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. marked.js (Thư Viện) - @require in Markdown Viewer Lite

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Online Analysts (Thư Viện) - Shows online analyst slack pics

  Tác giả
  Lamp
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Debugger (Thư Viện) - A helper class for debugging

  Tác giả
  HatScripts
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Load external script (Thư Viện) - Tool to let you load external scripts

  Tác giả
  EricMoIr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. NyQuery (Thư Viện) - Makes Money

  Tác giả
  MasterNyborg
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. red fun (Thư Viện) - 121

  Tác giả
  Grant Erickson
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. ref (Thư Viện) - red

  Tác giả
  Grant Erickson
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Izi 2 (Thư Viện) - Noice

  Tác giả
  Plutd
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Izi (Thư Viện) - GG

  Tác giả
  Plutd
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Favicon (Thư Viện) - favicon

  Tác giả
  frtdnm
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. QS (Thư Viện) - a helper for QuickSettings.

  Tác giả
  Cologler
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. discord.io (Thư Viện) - https://github.com/izy521/discord.io

  Tác giả
  lolamtisch
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Edited (Thư Viện) - Private

  Tác giả
  Plutd
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. videoControls (Thư Viện) - 适用于资源网助手

  Tác giả
  黄盐
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Bank Requester (Thư Viện) - Helper to withdraw/deposit

  Tác giả
  EricMoIr
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Testa Alerta (Thư Viện) - Testa Alerta 2

  Tác giả
  rickhpdev
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. GM_context (Thư Viện) - A html5 contextmenu library

  Tác giả
  eight
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. PajHome MD5 (Thư Viện) - Calculate MD5 of string. Different encodings possible. Taken from "Paj's Home" (Paul Johnston), under BSD license.

  Tác giả
  Dejan Tomić
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Blowfish cipher (Thư Viện) - Encrypt and decrypt data using Blowfish block cipher. This library uses arrays of 8-bit numbers for data, key and init vector (IV).

  Tác giả
  Dejan Tomić
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. MD5 Hash (Thư Viện) - MD5 hashing framework

  Tác giả
  EricMoIr
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)