Greasy Fork is available in English.

Report user

jstzjjk

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

Script Sets

Scripts

 1. 超星泛雅平台学习通批量评分 JS - 超星泛雅平台学习通批量改作业

  Tác giả
  jstzjjk
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  164
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  23-07-2021
  Đã cập nhật
  23-07-2021
 2. flexStyle CSS - jkStyle累积

  Tác giả
  jstzjjk
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  02-01-2023
  Đã cập nhật
  14-01-2023

Thư viện