Greasy Fork is available in English.

pasteAndDragImageIntoTiebaEditor

贴吧图片拖放和粘贴上传

Tác giả
文科
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
714
Đánh giá
26 1 1
Phiên bản
3.2
Đã tạo
04-05-2014
Đã cập nhật
22-02-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

贴吧通过右键粘贴和拖放本地文件上传图片,不需要flash。 http://tieba.baidu.com/f?ct=335675392&tn=baiduPostBrowser&z=3474414995&sc=61869965725#61869965725 搬运

来自贴吧图片粘贴与拖放上传.

数字君最近不怎么出现了,备份一下。