Greasy Fork is available in English.

Gerald

Script Sets

Scripts

 1. VM detector - Detector installation status for scripts on Violentmonkey.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  1.570
  Đánh giá
  15 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. JSON formatter - Format JSON data in a beautiful way.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.577
  Đánh giá
  22 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Tieba Quotor - 贴吧引用

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.075
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Tieba Float Movable - 贴吧可移动悬浮窗

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.030
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Tieba Advanced - 贴吧增强 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.951
  Đánh giá
  115 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Tieba Utilities - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13.874
  Đánh giá
  176 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Baidu Multiuser - 百度马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.530
  Đánh giá
  24 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Tieba Imagizer - 贴吧图化 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.598
  Đánh giá
  20 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Tieba Multiuser - 百度贴吧马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  363
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Tieba Sign - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.460
  Đánh giá
  111 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Tieba Fix for Opera - Opera贴吧修复 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  351
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Tieba Common (Thư Viện) - Common JS for Baidu scripts by Gerald

  Tác giả
  Gerald
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Baidu Multiuser Unsafe - 百度马甲切换不安全版(将保存用户名和密码,请慎用!)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  972
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Duoshuo Admin - 更加强大的多说评论管理脚本,可以自动分析所有有评论的页面,方便地修改thread_key,避免评论丢失。

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. HTML Sniffer - A tool to sniff HTML tags and attributes.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  88
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật