Greasy Fork is available in English.

Report user

Gerald

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. URL Sniffer JS - Sniff URLs in HTML

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  4.246
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  19-01-2016
  Đã cập nhật
  20-06-2022
 2. Tarball viewer JS - View content of tarballs without download them.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  09-03-2021
  Đã cập nhật
  11-03-2021
 3. JSON formatter JS - Format JSON data in a beautiful way.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.073
  Đánh giá
  32 3 1
  Đã tạo
  30-06-2015
  Đã cập nhật
  21-12-2020
 4. translator JS - 划词翻译

  Tác giả
  JetLuaGerald
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.523
  Đánh giá
  27 0 0
  Đã tạo
  30-06-2016
  Đã cập nhật
  08-12-2020
 5. VM detector JS - Detector installation status for scripts on Violentmonkey.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  6.787
  Đánh giá
  28 0 1
  Đã tạo
  05-06-2017
  Đã cập nhật
  15-08-2017
 6. Duoshuo Admin JS - 更加强大的多说评论管理脚本,可以自动分析所有有评论的页面,方便地修改thread_key,避免评论丢失。

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  53
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  12-04-2015
  Đã cập nhật
  07-05-2016
 7. Baidu Multiuser Unsafe JS - 百度马甲切换不安全版(将保存用户名和密码,请慎用!)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.040
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  18-08-2014
  Đã cập nhật
  21-04-2016
 8. Tieba Sign JS - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  8.315
  Đánh giá
  111 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  30-10-2015
 9. Tieba Float Movable JS - 贴吧可移动悬浮窗

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.090
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2015
 10. Tieba Utilities JS - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14.308
  Đánh giá
  174 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2015
 11. Tieba Advanced JS - 贴吧增强 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.281
  Đánh giá
  113 0 1
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  20-07-2015
 12. Tieba Quotor JS - 贴吧引用

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.117
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  19-06-2015
 13. Baidu Multiuser JS - 百度马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.667
  Đánh giá
  24 1 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  06-02-2015
 14. Tieba Imagizer JS - 贴吧图化 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.638
  Đánh giá
  23 1 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  13-11-2014
 15. Tieba Multiuser JS - 百度贴吧马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  396
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  26-05-2014
 16. Tieba Fix for Opera JS - Opera贴吧修复 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  360
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  17-05-2014

Thư viện

 1. Tieba Common JS (Thư Viện) - Common JS for Baidu scripts by Gerald

  Tác giả
  Gerald
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  06-02-2015