Greasy Fork is available in English.

Gerald

Script Sets

Scripts

 1. JSON formatter - Format JSON data in a beautiful way.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  1.653
  Đánh giá
  23 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. VM detector - Detector installation status for scripts on Violentmonkey.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.713
  Đánh giá
  15 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Duoshuo Admin - 更加强大的多说评论管理脚本,可以自动分析所有有评论的页面,方便地修改thread_key,避免评论丢失。

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Baidu Multiuser Unsafe - 百度马甲切换不安全版(将保存用户名和密码,请慎用!)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  975
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. HTML Sniffer - A tool to sniff HTML tags and attributes.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  92
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Tieba Sign - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  7.485
  Đánh giá
  113 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Tieba Float Movable - 贴吧可移动悬浮窗

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.030
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Tieba Utilities - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13.890
  Đánh giá
  178 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Tieba Advanced - 贴吧增强 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.959
  Đánh giá
  116 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Tieba Quotor - 贴吧引用

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.075
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Tieba Common (Thư Viện) - Common JS for Baidu scripts by Gerald

  Tác giả
  Gerald
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Baidu Multiuser - 百度马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.532
  Đánh giá
  24 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Tieba Imagizer - 贴吧图化 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.599
  Đánh giá
  21 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Tieba Multiuser - 百度贴吧马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  363
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Tieba Fix for Opera - Opera贴吧修复 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  351
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật