Greasy Fork is available in English.

Duoshuo Admin

更加强大的多说评论管理脚本,可以自动分析所有有评论的页面,方便地修改thread_key,避免评论丢失。

Tác giả
Gerald
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
53
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.3
Đã tạo
12-04-2015
Đã cập nhật
07-05-2016
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • duoshuo.com

为什么要有这个脚本?

因为多说自己的管理界面很多bug而且官方似乎不打算改进了的样子。 使用这个脚本可以将所有评论对应的页面提取出来,避免修改过程中有遗漏导致评论丢失的情况。

具体使用方法见脚本主页