Greasy Fork is available in English.

Gerald

Script Sets

Scripts

 1. Tieba Utilities - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  13.964
  Đánh giá
  178 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Tieba Advanced - 贴吧增强 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.985
  Đánh giá
  116 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Tieba Sign - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.599
  Đánh giá
  113 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VM detector - Detector installation status for scripts on Violentmonkey.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  2.323
  Đánh giá
  18 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. JSON formatter - Format JSON data in a beautiful way.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.060
  Đánh giá
  26 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Tieba Imagizer - 贴吧图化 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.602
  Đánh giá
  21 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Baidu Multiuser - 百度马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.544
  Đánh giá
  24 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Tieba Quotor - 贴吧引用

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.081
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Tieba Float Movable - 贴吧可移动悬浮窗

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.036
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Baidu Multiuser Unsafe - 百度马甲切换不安全版(将保存用户名和密码,请慎用!)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  985
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Tieba Multiuser - 百度贴吧马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  366
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Tieba Fix for Opera - Opera贴吧修复 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  354
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. HTML Sniffer - A tool to sniff HTML tags and attributes.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  104
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Duoshuo Admin - 更加强大的多说评论管理脚本,可以自动分析所有有评论的页面,方便地修改thread_key,避免评论丢失。

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Tieba Common (Thư Viện) - Common JS for Baidu scripts by Gerald

  Tác giả
  Gerald
  Đã tạo
  Đã cập nhật