Greasy Fork is available in English.

Anton Shevchuk

http://anton.shevchuk.name

Script Sets

Scripts

 1. WME E95 - Setup road properties in one click

  Tác giả
  Anton Shevchuk
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  99
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. WME E40 Geometry - Setup POI geometry properties in one click

  Tác giả
  Anton Shevchuk
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  59
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. APIHelper (Thư Viện) - API Helper

  Tác giả
  Anton Shevchuk
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. WME E50 Fetch POI Data - Fetch information about the POI from external sources

  Tác giả
  Anton Shevchuk
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Common.Utils (Thư Viện) - Classes for your scripts

  Tác giả
  Anton Shevchuk
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. WME E58 Map's previews - Create small previews for chosen map providers

  Tác giả
  Anton Shevchuk
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  37
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. WME E97 Copy address button - One button and one shortcut for copy POI address

  Tác giả
  Anton Shevchuk
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Mapillary Shrocuts - Mapillary Sequence Editor Shrocuts

  Tác giả
  Anton Shevchuk
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật