Greasy Fork is available in English.

Report user

heckles

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Scripts

 1. 【自用】YoutubeTools JS - 1.恢复页面布局,2.增加按钮,方便IDM下载(配合IDM使用)【需配合Local YouTube Downloader使用】,3.增加按钮,一键重绘下载png格式的cover,4.增加按钮生成合并命令行,5.用clipboard,火狐v99之后抽风

  Tác giả
  heckles
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.203
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  27-08-2021
  Đã cập nhật
  22-04-2023
 2. 【自用】浏览器看图 for FireFox JS - 针对火狐浏览器:去除火狐自带缩放(改为默认100%大小自动居中) | 可拖拽 | 以鼠标中心缩放 | 限定最小缩放(图片大小和屏幕大小较小值的50%) | 左上角显示缩放比例,点击还原 | 可旋转、水平翻转 | 图片加载完毕后闪烁一次

  Tác giả
  heckles
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  189
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  02-07-2021
  Đã cập nhật
  22-04-2023
 3. 【自用】-恢复youtube页面 JS - 恢复youtube页面

  Tác giả
  heckles
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  18-08-2021
  Đã cập nhật
  18-08-2021
 4. 【自用】雪球 JS - 链接当前页面打开

  Tác giả
  heckles
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  109
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  03-09-2021
  Đã cập nhật
  29-10-2021

Thư viện