Greasy Fork is available in English.

【自用】浏览器看图 for FireFox

针对火狐浏览器:去除火狐自带缩放(改为默认100%大小自动居中) | 可拖拽 | 以鼠标中心缩放 | 限定最小缩放(图片大小和屏幕大小较小值的50%) | 左上角显示缩放比例,点击还原 | 可旋转、水平翻转 | 图片加载完毕后闪烁一次

Tác giả
heckles
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
219
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
2023.04.22
Đã tạo
02-07-2021
Đã cập nhật
22-04-2023
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho