Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by ted423

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. 百度网盘直链提取 - 百度网盘直链提取配合IDM下载

  Tác giả
  呢喃
  Cài đặt hàng ngày
  215
  Số lần cài đặt
  167.798
  Đánh giá
  366 5 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 - 方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  90
  Số lần cài đặt
  50.833
  Đánh giá
  711 5 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. anti-redirect - 去除重定向, 支持谷歌/百度/搜狗/360/知乎/贴吧/简书/豆瓣/微博...

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  85
  Số lần cài đặt
  42.739
  Đánh giá
  704 5 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  76
  Số lần cài đặt
  107.315
  Đánh giá
  1109 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 仙尊 Pixiv 图片批量下载器(请切换到 Chrome 扩展版) - 批量下载画师、书签、排行榜、搜索页等作品原图;查看热门作品;建立文件夹;转换动图为 gif;屏蔽广告;快速收藏作品(自动添加tag);不跳转直接查看多 p 作品;按收藏数快速搜索 tag;给未分类作品添加 tag。支持简繁中文、日语、英语。Github: https://github.com/xuejianxianzun/XZPixivDownloader

  Tác giả
  xuejianxianzun
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  52.503
  Đánh giá
  501 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Youtube Subtitle Downloader v20 - (2018-June-13) v20 fix download error cause by Youtube change their API

  Tác giả
  1c7
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  50.193
  Đánh giá
  259 4 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 下载知乎视频 - 为知乎的视频播放器添加下载功能

  Tác giả
  王超
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  16.774
  Đánh giá
  107 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  75.939
  Đánh giá
  525 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. PixivUserBatchDownload - Batch download pixiv user's images in one key.

  Tác giả
  枫谷剑仙
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  10.430
  Đánh giá
  160 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Zhihu Bypass Login - 解除知乎强制登录

  Tác giả
  xymopen
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  6.905
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. novelDownloader3 - 菜单```Download Novel```或**双击页面最左侧**来显示面板

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  11.325
  Đánh giá
  182 1 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Pixiv Direct Links - Turns thumbnail titles into direct links and disables lazy-loading on ranking pages.

  Tác giả
  Mango
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.985
  Đánh giá
  32 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 网盘密码自动提取及填写 - 自动处理网盘链接及其提取码变成支持自动填充密码的方式的链接(百度云、360pan等)

  Tác giả
  PurelyCfictional
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  5.001
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. WeiboPhotoUrlBatchGet - BatchGetWeiboPhotoURL

  Tác giả
  枫谷剑仙
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.840
  Đánh giá
  49 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. verycd补全下载链接 - 在 verycd 页面直接显示下载链接,可通过多个站点获取,防止失效。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  34.003
  Đánh giá
  470 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 配合网盘密码自动提取,融合链接与提取码 - 自动处理网盘链接及其提取码变成支持自动填充密码的方式的链接(百度云、360pan等)

  Tác giả
  myx0415
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16.564
  Đánh giá
  163 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. verycd补全下载链接【修改版】 - 在 verycd 页面直接显示下载链接,原脚本作者ywzhaiqi很久没有更新这个脚本,年久失修显示慢,修改后优化速度。

  Tác giả
  lsj8924
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11.534
  Đánh giá
  121 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Twitter Image Download - Download images in tweets

  Tác giả
  xymopen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  862
  Đánh giá
  3 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 显示lofter.com图片的原图网址 - 在lofter.com的文章页,显示图片的原图网址,方便下载。

  Tác giả
  xuejianxianzun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  387
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)