Greasy Fork is available in English.

Bypass Wait, Code, & Login For Chrome

Remove verify code, login requirement, counting down... and more!

Tính đến 2014-03-06 22:13:44 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Tác giả
Jixun.Moe
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
Mod-v60
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
 • csdn.net
 • xunzai.com
 • renren.com
 • kxt.fm
 • duomi.com
 • qq.com
 • /\/\/([a-z0-9-]+\.|)((azpan|xddisk|dxrr|87pan|sufile|360disk|nyhx|yimuhe|79pan|sudupan|colafile)\.com|bpan\.net|supan\.la)\//
 • /\/\/dl\.(vmall|dbank)\.com\//
 • /\/\/(([a-z0-9-]+\.|)everbox|d\.119g)\.com\/f\//
 • /\/\/(pan|yun)\.baidu\.com\/s(hare\/link|\/)/
 • /\/\/([a-z-]+\.|)down\.it168\.com\//
 • /\/\/([a-z0-9-]+\.|)((qjwm|7958|2kuai|32666)\.com)\/(view|down|download)(file|-|\/|\.|_)/
 • /\/\/([a-z0-9-]+\.|)rayfile\.com\/(.+)\/files\//
 • /\/\/([a-z0-9-]+\.|)vdisk\.cn\/down\/index\//
 • /\/\/([a-z-]+\.|)verycd\.com\/(topics|files)\//
 • /\/\/([a-z-]+\.|)onlinedown\.net\/softdown\//
 • /\/\/([a-z-]+\.|)((pipipan|ctdisk|400gb|howfile|fileim)\.com|bego\.cc)\/(file|downhtml)\//
 • /\/\/([a-z-]+\.|)kuaipan\.cn\/file\/id_/
 • /\/\/(dc2\.us|dd\.ma|(ref|upan)\.so|t00y\.com)\//
 • /\/\/([a-z0-9-]+\.|)((jing|5sing|zy\.51gugu|duole)\.com|(douban|moe|kxt)\.fm)\//
 • /\/\/([a-z0-9-]+\.|)songtaste\.com\/(song|album|playmusic\.php)/
 • /\/\/([a-z-]+\.|)xiami\.com\/song\/play$/
 • /\/\/([a-z0-9-]+\.|)565656\.com\/plus\/player\.ashx/
 • /\/\/([a-z0-9-]+\.|)(djcc|djye)\.com\/play\.(php|html)/
 • /\/\/([a-z0-9-]+\.|)djkk\.com\/dance\/play\//
 • /\/\/([a-z0-9-]+\.|)9ku\.com\/pp\/(.+)\/pp\./
 • /\/\/((www|v)\.)yinyuetai\.com\/(video|playlist)\//
 • /\/\/([a-z0-9-]+\.|)1ting\.com\//

Mô tả của tác giả

以下为该版本 [Mod-v60] 的更新日志:
* 再次被吐槽全局匹配太危险, 改掉… [topics/202767, topics/127655]
* 上次 SongTaste 修正忘写了 orz
* 修正调用 wp-Audio 的音乐直链在火狐下的解析问题..
* 修正火狐下人人电台的直链解析错误…
* 修正千军万马网盘 ABP 检测 [topics/193286]
* 火狐娘你为何难艹 [瞎]


** 脚本搬到 GreaseFork 了哦 **