Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. CSDN自动展开+去广告+净化剪贴板+免登陆 - ITeye CSDN自动展开阅读,可以将剪贴板的推广信息去除,去除大多数广告。

  Tác giả
  gorgiaxx
  Cài đặt hàng ngày
  409
  Số lần cài đặt
  102.637
  Đánh giá
  410 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. (持续更新)CSDN页面浮窗广告完全过滤净化(净化复制内容|自动展开|让你专注于文章|不影响功能使用) - 拥有数项独家功能的最强脚本|CSDN|博客|✔️超级免会员|✔️独家免登录复制|✔️防外链重定向|✔️推荐内容自由开关|✔️论坛独家未登录自动展开文章、评论|✔️全面净化|✔️沉浸阅读|✔️净化剪贴板 >>> 请注意!由于CSDN“反净化机制”日益强大,网站结构修改频率很高,请选择经常更新的脚本!较旧的脚本可能已经失去维护,无法起到净化效果! <<<

  Tác giả
  sfexpress
  Cài đặt hàng ngày
  131
  Số lần cài đặt
  9.858
  Đánh giá
  55 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 知乎、简书、csdn、实验楼剪切板消毒 - 复制一些网站文字时,会在你剪切板的最后加上链接什么的信息,很讨厌。把这些额外的东西全干掉

  Tác giả
  pf kong
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  4.811
  Đánh giá
  43 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. CSDN 去广告沉浸阅读模式 - 加入随机背景图片, 净化剪切板; 移除页面内广告和底部列表中的下载链接, 建议使用 ABP 屏蔽广告!!!; 清理 CSDN 底部提示栏及广告并直接展开内容

  Tác giả
  SublimeCT
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  818
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Fuck CSDN - 去除CSDN BBS&BLOG&DOWNLOAD&WWW ADP检测/广告/展开全文限制/复制小尾巴/离线网页限制/其它

  Tác giả
  流星暴雨
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.229
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. csdn自动展开全文+百度文库复制 - blog.csdn.net自动展开全文,百度文库复制(格式可能不保留)。

  Tác giả
  kill370354
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  2.449
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. AC-CSDN自动展开-CSDN自动评论 - 自动展开CSDN博客的内容,无需点击展开 && 自动评论,返还下载积分

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.565
  Đánh giá
  54 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. CSDN不登录查看全文&CSDN移除广告 - CSDN越来越流氓了,不登录只能查看文章的开头部分。但是其实这只是一个前端限制,文章的数据已经全部加载好了,所以可以通过脚本来让CSDN文章无所遁形。顺便移除了一下讨厌的广告。

  Tác giả
  松鼠的尾巴
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.622
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. CSDN自动评论 - 自动评论,返还下载积分

  Tác giả
  sollyu
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.321
  Đánh giá
  78 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. CSDN极致去广告 - CSDN去广告(除了文章其他全去)

  Tác giả
  Azero-NG
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  11.083
  Đánh giá
  44 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 屏蔽指定网站广告(csdn等) - 屏蔽csdn,w3school,runoob,iteye等网站广告

  Tác giả
  vizo
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  547
  Đánh giá
  3 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. csdn瘦身 - 删除csdn所有广告,保留主题内容

  Tác giả
  Lau GR
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  109
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 新版CSDN自动阅读全文 - 自动点击新版CSDN自动阅读全文按钮

  Tác giả
  林涛
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  380
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 博客阅读美化(去广告|自动全文|简洁) - 去广告;布局及格式优化;优化内容推荐展示样式;图片居中;删除空段落;|CSDN|自动阅读全文;去除首行缩进;支持MathJax;|51脚本|SegmentFault|W3cschool|。(修改自新版CSDN阅读体验提升)

  Tác giả
  zhuzhuyule
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.692
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. CSDN,CNBLOG博客阅读模式切换插件 - CSDN 阅读模式和浏览模式切换,完美支持傲游、360、Chrome等浏览器

  Tác giả
  JackieZheng
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  95
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. CSDN 移除 APP 打开 - 自动展开内容,移除讨厌的 APP 内打开

  Tác giả
  sl00p
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  145
  Đánh giá
  2 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. CSDN优化 - 去广告,净化剪切板,自动展开全文,免登录

  Tác giả
  HAPPY
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. CSDN去除二维码图片 - 去除二维码图片

  Tác giả
  aogg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  330
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. layerd_disabled -

  Tác giả
  shjanken
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. clean CSDN blog - 还你一个干净的阅读体验

  Tác giả
  冰川孤辰
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  437
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 新版CSDN阅读体验提升 - 自动阅读全文;布局位置格式优化;删除上方导航、左侧分享、右下侧广告、下侧内容推荐;保留作者、相关文章、评论 ;图片居中;删除空段落;去除首行缩进;支持MathJax;

  Tác giả
  limity
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.433
  Đánh giá
  10 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. AC-CSDN自动展开全文 - 避免CSDN阅读文章需要点击按钮,非常的方便

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  375
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. CSDN 阅读全文 - 显示隐藏内容

  Tác giả
  WolframAlpha
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  969
  Đánh giá
  3 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. CSDN博客 - 专注阅读CSDN博客主要内容

  Tác giả
  Timor
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  124
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. CSDN去广告V0.3 - CSDN广告闪瞎眼

  Tác giả
  灿灿
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  339
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Baidu Mask - hide areas which made distraction in some baidu and other sites

  Tác giả
  lyz19890927
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. CSDN自动阅读全文 - 阅读CSDN文章时,无需点击按钮,自动阅读全文。

  Tác giả
  Vinx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  445
  Đánh giá
  7 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. clearCSDNDocument - clear CSDN Document

  Tác giả
  noname2017
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  260
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Clean Reading - remove CSDN,stackoverflow,cnblogs,jb51.net elements you not like, such as advertisements.

  Tác giả
  黄显宏
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  184
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. CSDN去广告 - CSDN去广告(博客、论坛、搜索、首页)

  Tác giả
  nmgwap
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  870
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. simple_csdn_blog - 自动阅读全文

  Tác giả
  wlb
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 去你大爷的 CSDN 全文阅读 - 把阅读更多的那个啥玩意儿给干掉

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.380
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. csdn只看文章和評論 - awful ads

  Tác giả
  pp desu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  68
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. CSDN 阅读更多 && 免登陆查看 - CSDN 自动展开全文 && 免登陆查看

  Tác giả
  soxfmr
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  551
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. ST-Script - 修改google背景图、去除页脚;CSDN自动阅读全文、关闭页脚登录注册框、Github增加顶部导航。

  Tác giả
  staugur
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  89
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. CSDN Reformater - hide everything except author information and main content.

  Tác giả
  Mianjune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. CSDN极致去广告_改进 - 保留底下的recommend栏,因此保留了少量广告。这个脚本主要归功于Azero's CSDN极致去广告。如有侵权,请告知。

  Tác giả
  kulele hu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  138
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. CSDN论坛去评论流广告 - 只保留评论内容,其余一律屏蔽

  Tác giả
  ayufish
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  119
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)