Greasy Fork is available in English.

移除Google的搜索结果重定向,包括其图片搜索

Remove all link redirection on Google Search Results,and Google image Search!

Tác giả
xinggsf
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
8.233
Đánh giá
43 0 0
Phiên bản
2019.11.11
Đã tạo
15-05-2016
Đã cập nhật
16-01-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

You can also try these related scripts: