Greasy Fork is available in English.

移除Google的搜索结果重定向,包括其图片搜索

Remove all link redirection on Google Search Results,and Google image Search!

Filter: Last 30 days Last 365 days Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2022-09-01 1 1.140
2022-09-02 0 1.163
2022-09-03 0 1.030
2022-09-04 1 1.051
2022-09-05 0 1.166
2022-09-06 0 1.154
2022-09-07 0 1.127
2022-09-08 0 1.178
2022-09-09 1 1.141
2022-09-10 2 894
2022-09-11 1 990
2022-09-12 1 1.074
2022-09-13 0 1.158
2022-09-14 2 1.171
2022-09-15 0 1.170
2022-09-16 0 1.212
2022-09-17 0 1.052
2022-09-18 1 1.075
2022-09-19 0 1.161
2022-09-20 1 1.138
2022-09-21 0 1.171
2022-09-22 2 1.132
2022-09-23 1 1.168
2022-09-24 1 1.072
2022-09-25 1 1.093
2022-09-26 1 1.099
2022-09-27 3 1.123
2022-09-28 1 1.173
2022-09-29 1 1.192
2022-09-30 1 1.077
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV