Greasy Fork is available in English.

Report user

zhihaofans

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 匿名版一键搜图 - 一键搜图(让盗图狗不再得意,让你不再为祭品信息而烦恼)

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.269
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. V2EX.js - V2EX助手

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  194
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 蜜柑计划助手 - 添加搜索链接到番的页面

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  215
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 蜜柑计划助手(acer版) - 添加搜索链接到番的页面

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  73
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. acfun2aixifan - http://acfun.tv域名自动跳转到http://www.aixifan.com,网站出问题时可启动

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  64
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Acfun导出 - 导出Acfun的部分用户数据

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 匿名版图片修复 - 匿名版图片修复(正常时请关闭)

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Acfun自动投香蕉 - 在Acfun自动投香蕉

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  123
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. AcfunAvatarFix - 修复顶端右侧小头像

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Github.desktop.stars.js - 在Github首页显示stars列表

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  57
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. v2ex_signin - V2EX自动签到

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  122
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. zhihu link fix - Change the jump link to the original link.

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  571
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Vol.moe新标签页打开链接 - Vol.moe打开漫画页面链接时用新标签形式打开

  Tác giả
  zhihaofans
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  184
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật