Greasy Fork is available in English.

Acfun自动投香蕉

在Acfun自动投香蕉

Tác giả
zhihaofans
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
123
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.8
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

自动投香蕉


用法:需要点进视频或文章里

(快喂我蕉吧)


注意:由于我的个人原因,本脚本停止更新(也没什么可以更新的)。你也可以帮忙维护并提交到我的(Github)然后我在Greasyfork推送更新,或者你也可以在Greasyfork或其他地方发布。谢谢

(安利我的其他脚本)