Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Agma.io - Respawn on R - Click R to respawn in Agma.io.

  Tác giả
  Samuel Ebert
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  10.025
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Image Max URL - Finds larger or original versions of images for 4800+ websites

  Tác giả
  qsniyg
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  4.669
  Đánh giá
  66 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. adf.ly KILLER - Skips adf.ly, shorte.st and many more link shorteners!

  Tác giả
  kairusds
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  2.673
  Đánh giá
  6 1 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Youtube 翻译中文字幕下载 v2 - Youtube 播放器右下角有个 Auto-tranlsate,可以把视频字幕翻成中文。这个脚本是下载这个中文字幕

  Tác giả
  1c7
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  10.395
  Đánh giá
  64 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 简悦( SimpRead ) · 轻阅版 - 简悦 - 让你瞬间进入沉浸式阅读的 User Script 扩展

  Tác giả
  kenshin
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  6.323
  Đánh giá
  93 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. [KissAnime] Captcha Solver - Saves initial responses to KissAnime captcha and auto-selects images if it knows the answer.

  Tác giả
  WestleyM
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  7.515
  Đánh giá
  20 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Pinterest - Open Original Image - Open the original (largest) image in a new tab by pressing 'z' while hovering over a pin

  Tác giả
  valacar
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  2.108
  Đánh giá
  15 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 1024去60秒 - 去除1024的60秒屏蔽

  Tác giả
  veip007
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  4.291
  Đánh giá
  56 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 工具合集:搜索引擎结果去重,广告过滤 + 网页网盘链接状态自动判断 + 知乎外链免确认 + QQ音乐付费无损音乐免费下载 + 拒绝二维码登录 + Bilibili 视频默认选择最高清晰度 ++ - 脚本收集整合了其它脚本的一些功能,本来一个脚本就能搞定,干嘛要同时安装多个呢?如果需要其它功能,大家可以反馈,在此,感谢这些脚本的开发者们。当前整合的脚本有【搜索引擎,搜索结果智能去重 + 广告过滤 ++ — [用于百度、360、搜狗、必应]】【网页网盘链接检查实时检查】【知乎外链免确认】 【QQ音乐付费无损音乐免费下载 】【拒绝二维码登录(网站默认出现账号密码登录界面】【Bilibili 视频默认选择最高清晰度】

  Tác giả
  骚气人生
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  7.451
  Đánh giá
  54 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Hide Ads on Facebook - Hide sponsored feeds on Facebook

  Tác giả
  KudoAmine
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  1.941
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 小窗口视频(bili,mgtv,youtube) - 小窗口视频(bili,mgtv)。网页右下角会出现一个小按钮,点击之后视频会通过小窗口播放。基于chrome浏览器的画中画(Picture in Picture)。

  Tác giả
  O-0 c4r
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  1.650
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Download YouTube Videos as MP4 - Adds a button that lets you download YouTube videos.

  Tác giả
  Xarzi FortniteYT
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  1.178
  Đánh giá
  0 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  68.558
  Đánh giá
  518 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Rai.tv native video player and direct links - This script allows you to watch and download videos on Rai.tv.

  Tác giả
  Lazza
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  37.405
  Đánh giá
  32 2 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Travian Resource bar plus - Shows travian resources (for Travian Legends and Travian Path to Pandora)

  Tác giả
  adipiciu
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  35.147
  Đánh giá
  48 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. TWLeoTools - Useful tools for The West!

  Tác giả
  Tom Robert
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  10.529
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 知乎免登录 - 并且去掉链接跳转。

  Tác giả
  CCAV
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  59.986
  Đánh giá
  199 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 美女图聚合展示by SeLang - 目标是聚合网页美女图片,省去翻页烦恼。有需要聚合的网址请反馈。 QQ群号:455809302,点击链接加入群【油猴脚本私人定制】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=45p9bea

  Tác giả
  O(∩_∩)O
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  8.332
  Đánh giá
  157 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Douban Download Search(支持https) - 增加豆瓣电影、图书,音乐的下载搜索链接

  Tác giả
  Liu Binyan
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  15.429
  Đánh giá
  203 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 极简知乎 - 有些时候看知乎不是那么方便,你懂的.

  Tác giả
  hceasy
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  7.998
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 拒绝二维码登录 - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  8.255
  Đánh giá
  110 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. eBonus.gg Pro - Auto clique no próximo vídeo, clique automático na bolha e recarrega a página automaticamente com vídeos quebrados.

  Tác giả
  MoviesChannelTM
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  29.416
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Robux Codebreaker - Go to buy 400 robux, click enter code, and just watch.

  Tác giả
  HackmasterDMDTM
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  7.898
  Đánh giá
  6 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. EX-百度云盘-viplink - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  草头诗人
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  16.804
  Đánh giá
  37 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. BaiduPan Explorer - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  luochenzhimu
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  22.384
  Đánh giá
  101 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Uncursed Twitter - Changes twitter's style back to how it used to be before horrible design decisions.

  Tác giả
  ajcrwl
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  345
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 知乎、简书、csdn、实验楼剪切板消毒 - 复制一些网站文字时,会在你剪切板的最后加上链接什么的信息,很讨厌。把这些额外的东西全干掉

  Tác giả
  pf kong
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  4.377
  Đánh giá
  37 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. ZenzaWatch DEV版 - ZenzaWatchの開発 先行バージョン

  Tác giả
  segabito
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  4.899
  Đánh giá
  13 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Ad Blocker - Removes ads. Might pop up one but it should just be a false alarm.

  Tác giả
  Kaden Baker
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  3.192
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. TW Inventory Reloaded - Better Inventory and tools for The West!

  Tác giả
  JamzaSK
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  2.864
  Đánh giá
  10 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Bilibili Evolved (Preview Offline) - Bilibili Evolved 的预览离线版, 可以抢先体验新功能, 并且所有功能都已内置于脚本中.

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  2.084
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 百度网盘视频倍速 - 为网页版百度网盘视频,添加倍速按钮(1.5倍, 1.75倍, 2倍)

  Tác giả
  Tes90
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  921
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 新方圆VIP解析插件 - 新方圆插件,VIP接口解析

  Tác giả
  小棉袄66
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  1.547
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. |DL|zombs.io 6M Gold Hack - Gold Mine For You 6M Gold!!!

  Tác giả
  dl ölümsüz
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  629
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 91 will switch 去广告 - 去除91will switch 页面底部左右两边广告

  Tác giả
  hanszhong
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  289
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 『净网卫士』 Krunker 汉化版 - Krunker 是一个最近热门的在线像素风枪战游戏。时间短,节奏快。适合工作之余休息娱乐一下。翻译为中文,精简页面。

  Tác giả
  Hunlongyu
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  2.199
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Krunkbot - free cheat for krunker.io i will try make one for the .exe

  Tác giả
  Reflex MC
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  965
  Đánh giá
  0 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Surviv.io CustomCSS & BugFix - A script meant for streamers, adding a nice little "Streamer Mode" effect to the game.

  Tác giả
  DamienVesper
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)