Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Krunkbot - Aimbot, Auto Reload, Auto BHop and Wall Hack for Krunker.io

  Tác giả
  M&L BROS
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  878
  Đánh giá
  0 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Manga Loader - Support for over 70 sites! Loads manga chapter into one page in a long strip format, supports switching chapters, minimal script with no dependencies, easy to implement new sites, loads quickly and works on mobile devices through bookmarklet

  Tác giả
  fuzetsu
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  36.637
  Đánh giá
  371 7 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Travian Resource bar plus - Shows travian resources (for Travian Legends and Travian Path to Pandora)

  Tác giả
  adipiciu
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  35.051
  Đánh giá
  48 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. bilibili HTML5播放器 - 启用bilibili的html5播放器,自动宽屏、原生右键菜单

  Tác giả
  nanavao
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  16.508
  Đánh giá
  144 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 百度网盘下载助手-修复加速版 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  hais1992
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  25.422
  Đánh giá
  25 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Pixiv Replace With Original - Replace Pixiv image with original image

  Tác giả
  3142 maple
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  3.928
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 哔哩哔哩(bilibili.com)简洁版 - 碍眼的东西太多了,干脆都去掉。

  Tác giả
  Kenneth4
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  9.765
  Đánh giá
  76 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. cursors.io hack --working-- (2019) - cursorsio hack - drawing, texting, player ids, & more

  Tác giả
  q1k
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  7.707
  Đánh giá
  6 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 划词翻译:多词典查询 - 划词翻译调用“有道词典(有道翻译)、金山词霸、Bing 词典(必应词典)、剑桥高阶、沪江小D、谷歌翻译”

  Tác giả
  Damijan
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  3.656
  Đánh giá
  39 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Krunker.io FPS Hack - You have a computer very very dumbass?This script change your FPS in krunker.io in 50-60 FPS.Very Useful!

  Tác giả
  Ztefan :3
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  3.086
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 百度网盘视频倍速 - 为网页版百度网盘视频,添加倍速按钮(1.5倍, 1.75倍, 2倍)

  Tác giả
  Tes90
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  860
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. t66y.com - try to take over the world!

  Tác giả
  cjx82630
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  539
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 斗鱼默认最高画质 - 切换斗鱼最高画质

  Tác giả
  huzikai0424
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  658
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Moomoo.io Hat Macro - Defeat your enimies by switching hats faster than ever!

  Tác giả
  BrendanTheBigBoi
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  828
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 虎牙精简 - 提供简洁的界面,只为安心看直播。

  Tác giả
  Guang
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  487
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. iZhihu - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  37.073
  Đánh giá
  673 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  33.825
  Đánh giá
  593 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Scribd downloader - Downloads from Scribd

  Tác giả
  Sampreet Arthi
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  17.912
  Đánh giá
  8 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 返利推广链接自动清洗 - 自三方购物推荐网站(什么值得买,没得比等)点击推广链接进入京东/易迅/亚马逊/一号店/当当等商城时,自动清除推广尾巴并净化cookies。支持列表详见说明。

  Tác giả
  reizhi
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  21.038
  Đánh giá
  346 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 注册邀请码抢码工具 - 自动遍历论坛注册邀请码得出正确结果

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  19.999
  Đánh giá
  298 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. DiepiopGO.net Diep.io Mod - Auto Respawn + Autofire + Dark Theme + Team Changer + Kill Counter + Class Tree + MORE!

  Tác giả
  i_am_the_one
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  4.810
  Đánh giá
  0 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. MoreCAPTCHA - Speeds up solving Google reCAPTCHA challenges by shortening transition effects and providing continuous selection ability.

  Tác giả
  Eugene Nouvellieu
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  6.358
  Đánh giá
  42 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 极简知乎 - 有些时候看知乎不是那么方便,你懂的.

  Tác giả
  hceasy
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  7.929
  Đánh giá
  32 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 拒绝二维码登录 - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  8.185
  Đánh giá
  110 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. freebitco.in autoclaim - autoclaim freebitco.in https://freebitco.in/?r=9780720

  Tác giả
  Dekpiano Kaito
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  3.883
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 喜马拉雅FM下载音频 - 喜马拉雅FM去除原有点击下载跳转,点击下载便可以下载音频。

  Tác giả
  ZLOE
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  3.638
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 百度网盘不限速直链下载-陌路 - 百度网盘分享链接自动跳转到 PanDownload 网页版去下载

  Tác giả
  zwf234
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  2.920
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Krunkbot - Aimbot, Auto Reload, Auto BHop and Wall Hack for Krunker.io

  Tác giả
  OTXBOT
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  1.908
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. MooMoo.IO Hat Hotkeys - Press ESC to open menu to hat hotkeys!

  Tác giả
  Headchog_ Playz
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  691
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. twitter latest - force web twitter to show tweets chronologically

  Tác giả
  scriptfairy
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. turkopticon - Review requesters on Amazon Mechanical Turk

  Tác giả
  fiveplusone
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  49.520
  Đánh giá
  18 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 4chan X - Cross-browser userscript for maximum lurking on 4chan.

  Tác giả
  Alhaitham
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  16.016
  Đánh giá
  34 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Super_preloaderPlus_one - 预读+翻页..全加速你的浏览体验...

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  25.287
  Đánh giá
  526 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 网易云音乐下载 - 网易云音乐下载地址。在歌曲页面上所属专辑下面会出现歌词和歌曲的下载链接。 该脚本 fork 自 https://greasyfork.org/scripts/1099-netease-music-download/code/Netease%20Music%20Download.user.js 。该脚本受 GPL V2.0 许可证保护。

  Tác giả
  BruceAuyeung
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  45.069
  Đánh giá
  307 1 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. HIT Scraper WITH EXPORT - Snag HITs. mturk.

  Tác giả
  feihtality
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  47.160
  Đánh giá
  46 5 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 强制使用微软雅黑 - 我就是喜欢微软雅黑!【解决显示方框问题】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  13.044
  Đánh giá
  98 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 惠惠购物助手 - 在您网购浏览商品的同时,自动对比其他优质电商同款商品价格,并提供商品价格历史,帮您轻松抄底,聪明网购不吃亏!

  Tác giả
  轮回眼的鸣人
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  21.159
  Đánh giá
  179 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Netflix - subtitle downloader - Allows you to download subtitles from Netflix

  Tác giả
  Tithen-Firion
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  5.740
  Đánh giá
  45 5 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. BaiduPanDownloadHelper - 批量导出百度盘的下载链接

  Tác giả
  liusanp
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  27.648
  Đánh giá
  42 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. Google select text translator - Translate any selected text into the language you wants with google translator

  Tác giả
  toprapid
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  4.844
  Đánh giá
  45 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)