Greasy Fork is available in English.

【自用】浏览器看图 for FireFox

针对火狐浏览器:去除火狐自带缩放(改为默认100%大小自动居中) | 可拖拽 | 以鼠标中心缩放 | 限定最小缩放(图片大小和屏幕大小较小值的50%) | 左上角显示缩放比例,点击还原 | 可旋转、水平翻转 | 图片加载完毕后闪烁一次

Filter: Last 30 days Last 365 days Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2023-02-28 0 21
2023-03-01 0 10
2023-03-02 0 7
2023-03-03 0 15
2023-03-04 0 12
2023-03-05 0 16
2023-03-06 1 13
2023-03-07 0 11
2023-03-08 0 10
2023-03-09 1 14
2023-03-10 0 14
2023-03-11 0 17
2023-03-12 0 11
2023-03-13 0 18
2023-03-14 0 10
2023-03-15 0 19
2023-03-16 0 19
2023-03-17 0 16
2023-03-18 0 9
2023-03-19 0 11
2023-03-20 0 14
2023-03-21 1 16
2023-03-22 0 15
2023-03-23 1 14
2023-03-24 1 12
2023-03-25 0 12
2023-03-26 0 12
2023-03-27 0 12
2023-03-28 0 12
2023-03-29 0 0
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV