Greasy Fork is available in English.

Comparator

Configurable Comparator similar to java.util.Comparator in Java 8

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v0.4
  • v0.4
  • v0.4 - added static compare- method
  • v0.3
  • v0.3 - bugfix with chaining of comparators
  • v0.2 - bugfix
  • v0.1.0 - bugfix
  • v0.1