Greasy Fork is available in English.

Comparator

Configurable Comparator similar to java.util.Comparator in Java 8

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v0.4 29-10-2019
  • v0.4 28-10-2019
  • v0.4 23-10-2019 added static compare- method
  • v0.3 04-10-2019
  • v0.3 04-10-2019 bugfix with chaining of comparators
  • v0.2 04-10-2019 bugfix
  • v0.1.0 03-10-2019 bugfix
  • v0.1 03-10-2019