Greasy Fork is available in English.

Comparator

Configurable Comparator similar to java.util.Comparator in Java 8

Tính đến 23-10-2019. Xem phiên bản mới nhất.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/390752-comparator/code/Comparator.js?version=743392

Tác giả
Gerrit
Phiên bản
0.4
Đã tạo
03-10-2019
Đã cập nhật
23-10-2019
Giấy phép
N/A
Sets up a "compare(a, b)" - function:
- With accessor-functions (e.g. to sort by properies)
- In ascending or descending order
- null and undefined first or last

Possible chaining of Comparators or Accessor-functions.