Greasy Fork is available in English.

Comparator

Configurable Comparator similar to java.util.Comparator in Java 8

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/390752-comparator/code/Comparator.js?version=745016

Tác giả
Gerrit
Phiên bản
0.4
Đã tạo
03-10-2019
Đã cập nhật
29-10-2019
Giấy phép
N/A

Sets up a "compare(a, b)" - function:
- With accessor-functions (e.g. to sort by properies)
- In ascending or descending order
- null and undefined first or last

Possible chaining of Comparators or Accessor-functions.