Greasy Fork is available in English.

Comparator

Configurable Comparator similar to java.util.Comparator in Java 8

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.

 • v0.4 29-10-2019
 • v0.4 29-10-2019
 • v0.4 29-10-2019
 • v0.4 28-10-2019
 • v0.4 23-10-2019 added static compare- method
 • v0.3 04-10-2019
 • v0.3 04-10-2019 bugfix with chaining of comparators
 • v0.2 04-10-2019 bugfix
 • v0.1.0 03-10-2019
 • v0.1.0 03-10-2019 bugfix
 • v0.1 03-10-2019