Greasy Fork is available in English.

New Userscript

Tính điểm trung bình của sinh viên FPT tại http://fap.fpt.edu.vn/Grade/StudentTranscript.aspx

Filter: Last 30 days Last 365 days Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2023-01-01 0 0
2023-01-02 0 0
2023-01-03 0 0
2023-01-04 0 0
2023-01-05 0 0
2023-01-06 0 0
2023-01-07 0 0
2023-01-08 0 0
2023-01-09 0 0
2023-01-10 0 0
2023-01-11 0 0
2023-01-12 0 0
2023-01-13 0 0
2023-01-14 0 0
2023-01-15 0 0
2023-01-16 0 0
2023-01-17 0 0
2023-01-18 0 0
2023-01-19 0 0
2023-01-20 0 0
2023-01-21 0 0
2023-01-22 0 0
2023-01-23 0 1
2023-01-24 0 0
2023-01-25 0 0
2023-01-26 0 0
2023-01-27 0 0
2023-01-28 0 0
2023-01-29 0 0
2023-01-30 0 0
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV