Greasy Fork is available in English.

Fuck Baidu Cursor

cursor image design by [@mariotaku](https://twitter.com/mariotaku/status/842375672404164610). [get cursor](http://www.cursor.cc/?action=icon&file_id=74960)

Tác giả
ipcjs
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
128
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

对百度竖中指