Greasy Fork is available in English.

Fuck Baidu Cursor

cursor image design by [@mariotaku](https://twitter.com/mariotaku/status/842375672404164610). [get cursor](http://www.cursor.cc/?action=icon&file_id=74960)

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v0.0.4 - Synced from GitHub - be injected as fast as possible
  • v0.0.3 - Imported from URL
  • v0.0.1 - Imported from URL