Greasy Fork is available in English.

Report user

cgl556

公众号 仰晨

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Scripts

 1. 鼠标星星拖尾特效 JS - 基本支持全页面

  Tác giả
  cgl556
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  410
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  15-11-2022
  Đã cập nhật
  15-11-2022
 2. 仰晨-抖音样式削减计划 CSS - 按自己想法改造b- 始于2022/10/19 13:31:30

  Tác giả
  cgl556
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  84
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-01-2024
  Đã cập nhật
  05-01-2024
 3. 仰晨-B站样式改造计划 CSS - 按自己想法改造b- 始于2022/10/19 13:31:30

  Tác giả
  cgl556
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  83
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  25-01-2023
  Đã cập nhật
  26-08-2023
 4. 抖音时间控制+ JS - 自用抖音时间管理(一个小数只能刷2次,滚动就自动关闭窗口(消息界面不影响)))+其他功能(下载视频:替换广告和直播和超过5分钟的视频:搜索界面5分钟后提醒10s后遮罩。每日总时间时间计时

  Tác giả
  cgl556
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  264
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  09-11-2022
  Đã cập nhật
  24-03-2024
 5. 仰晨-B站改造计划(为了学习版) JS - 【1】支持 《2.5》《3》《3.5》《4》倍速 【2】《给出每集剩下的时间-----《只有教程集合才有效》 【3】《添加按钮控制《看进度》是否打开【4】《增加显示总时长 【5】【全屏时】视频的标题,改为当前播放集的标题(URL变化后)

  Tác giả
  cgl556
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  112
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  14-11-2022
  Đã cập nhật
  31-10-2023
 6. 校园网自动登录 JS - 松田校园网自动连(备份)2023.2.19和20

  Tác giả
  cgl556
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  60
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  20-02-2023
  Đã cập nhật
  20-02-2023
 7. douyin.com - 2023/3/6 12:45:08 CSS - A new userstyle

  Tác giả
  cgl556
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  06-03-2023
  Đã cập nhật
  06-03-2023
 8. 网页便签 JS - 想在那个网页展示 就在@match填哪个网页,不同网站数据不互通(可以写多个@match)

  Tác giả
  cgl556
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-04-2023
  Đã cập nhật
  07-07-2023
 9. 仰晨-百度搜索页 CSS - 主观百度搜索样式。始于 - 2023/4/11 20:01:47

  Tác giả
  cgl556
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-04-2023
  Đã cập nhật
  04-09-2023
 10. 抖音自觉助手 JS - 过滤广告、直播、超4分钟的视频【注意:第一次请求的视频无法过滤,因为第一次请求比脚本加载还要快。

  Tác giả
  cgl556
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-05-2024
  Đã cập nhật
  04-05-2024